Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Ese ukunda Ijambo ry’Imana?

Ese ukunda Ijambo ry’Imana?

Bibiliya irimo ibitekerezo by’Umwanditsi wayo, ari we Yehova Imana (2Pt 1:20, 21). Ivuga ukuntu Yehova azakoresha Ubwami bwe akagaragaza ko ari we wenyine ufite uburenganzira bwo kuba Umutegetsi w’Ikirenga mu ijuru no mu isi, kandi ikavuga ko vuba aha tuzagira ubuzima bwiza. Nanone Bibiliya itubwira imico myiza ya Data wo mu ijuru, Yehova.​—Zb 86:15.

Buri wese afite impamvu zituma akunda Ijambo ry’Imana. None se tugaragaza ko turikunda turisoma buri munsi kandi tugashyira mu bikorwa ibyo twiga? Nimucyo ibikorwa byacu bige bigaragaza ko twunga mu ry’umwanditsi wa zaburi wanditse ati: “Mbega ukuntu nkunda amategeko yawe!”​—Zb 119:97.

MUREBE VIDEWO IVUGA NGO: BAHAGA AGACIRO BIBILIYA—AGACE GATO (WILLIAM TYNDALE),” HANYUMA MUSUBIZE IBIBAZO BIKURIKIRA:

  • Kuki William Tyndale yahinduye ibice bimwe na bimwe bya Bibiliya akabishyira mu Cyongereza?

  • Ni iki kigaragaza ko yashyizeho imihati myinshi ngo ahindure Bibiliya?

  • Kopi za Bibiliya yahinduwe na Tyndale zinjizwaga zite mu Bwongereza?

  • Twagaragaza dute ko dukunda Ijambo ry’Imana?