Batanga inkuru y’ubwami Ese abapfuye bashobora kongera kuba bazima? mu Gituvalu

AGATABO K’ITERANIRO RY’UMURIMO Ukwakira 2017

Uburyo bw’ikitegererezo

Uburyo bw’ikitegererezo bwo gutanga Nimukanguke! no kwigisha ukuri ku birebana no kugaragaza ko dukunda Imana. Tegura uburyo bwawe bwo gutangiza ibiganiro.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Daniyeli yahanuye ko Mesiya azaza

Mu gice cya 9 cy’igitabo cya Daniyeli havuga uko Mesiya yari kuzaza. Ibindi bintu bivugwa muri ubwo buhanuzi ni ibihe?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Ibanga ryo gusobanukirwa Ijambo ry’Imana

Kwiyigisha bishobora gutuma ukomeza kuba indahemuka mu gihe cy’ibigeragezo. Ariko se watangirira he?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Yehova yavuze mbere y’igihe ibizaba ku bami

Yehova yavuze mbere y’igihe ibyari kuzaba ku bami abinyujije ku muhanuzi Daniyeli.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Ese ugira urukundo rudahemuka nk’urwa Yehova?

Ni iki gituma umuntu agira urukundo rudahemuka? Ibyabaye kuri Hoseya n’umugore we witwa Gomeri wari umuhemu, bitwigisha iki?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Jya uha Yehova ibyiza kuruta ibindi

Iyo uhaye Yehova ibyiza kuruta ibindi biramushimisha kandi bikakugirira akamaro. Ibitambo Yehova yemera kuruta ibindi ni ibihe?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Jya usingiza Yehova iteka ryose

Ubuzima ni impano y’agaciro. Tujye dukora uko dushoboye kose dukoreshe impano dufite n’ubuhanga bwacu dusingiza Yehova waduhaye ubwo buzima.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

“Abahungu banyu n’abakobwa banyu bazahanura”

Twashyigikira dute abasutsweho umwuka mu murimo bakora wo guhanura?