Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Tube maso kandi tugire umwete mu murimo mu gihe ibintu bihindutse

Tube maso kandi tugire umwete mu murimo mu gihe ibintu bihindutse

Ibintu bihora bihinduka, cyane cyane muri iyi minsi y’imperuka (1Kr 7:31). Iyo ibintu bihindutse, twaba tubyiteze cyangwa bidutunguye, byaba ari byiza cyangwa bibi, bishobora kwangiza ubucuti dufitanye na Yehova. Ni iki cyadufasha gukomeza kuba maso no kugira ishyaka mu murimo mu bihe nk’ibyo? Murebe videwo ivuga ngo Gukomeza kwibanda kuri gahunda z’iby’umwuka mu gihe urimo wimuka, hanyuma musubize ibibazo bikurikira:

  • Ni iyihe nama umuvandimwe yagiriye umubyeyi?

  • Ihame riboneka muri Matayo 7:25 ryafasha rite uyu muryango?

  • Abagize uyu muryango biteguye bate kugira ibyo bahindura kandi se byabamariye iki?

  • Ni iki cyafashije abagize uyu muryango kwakira ibyahindutse mu itorero ryabo no mu ifasi yabo?

Ni ibihe bintu bikomeye biherutse guhinduka bikangeraho?

Nakurikiza nte amahame ari muri iyi videwo?