Abavandimwe b’indahemuka bari mu kigo cyakoranyirizwagamo imfungwa cyo mu Budage bafunguwe mu wa 1945

AGATABO K’ITERANIRO RY’UMURIMO Nzeri 2019

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro

Gutangiza ibiganiro tubwira abantu ukuntu Imana yita kuri buri muntu.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

“Umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki”

Ni mu buhe buryo Melikisedeki yagereranyaga Yesu?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

“Igicucu cy’ibintu byiza bizaza”

Ni mu buhe buryo ibintu byari mu ihema ry’ibonaniro byashushanyaga igitambo k’inshungu?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Akamaro ko kugira ukwizera

Kwizera ni iki, kandi se kuki ari iby’ingenzi ko Abakristo bitoza uwo muco?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Uzakora iki nugera mu mwaka w’amapfa?

Ni iki kizadufasha guhangana n’“izuba” hamwe n’‘umwaka w’amapfa’ bivugwa muri Yeremiya 17:8?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Igihano kigaragaza urukundo rw’Imana

Yehova atanga igihano mu buryo butandukanye. Nubwo hari igihe igihano kibabaza, iyo tukemeye kidufasha kuba Abakristo beza.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Inzira iganisha ku cyaha n’urupfu

Ibitekerezo bibi ni byo bituma umuntu akora ibibi. None se twagombye gukora iki mu gihe tugize ibitekerezo bibi?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

“Ibyo abe ari byo mukomeza gutekerezaho”

Satani aba ashaka kuzuza mu bwenge bwacu ibitekerezo bibi. Twamurwanya dute?