Ababwiriza batumira umuntu mu materaniro mu birwa bya Cook

AGATABO K’ITERANIRO RY’UMURIMO Nzeri 2017

Uburyo bw’icyitegererezo

Uburyo bw’icyitegererezo bwo gutanga Umunara w’Umurinzi no kwigisha ukuri ku birebana na Bibiliya na siyansi. Tegura uburyo bwawe bwo gutangiza ibiganiro.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Gahunda yo gusenga Yehova yongera gushyirwaho

Ibyo Ezekiyeli yeretswe byijeje Abayahudi ko gahunda yo gusenga Yehova yari kuzongera gushyirwaho.

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Impamvu duha agaciro gahunda yo gusenga Yehova

Gahunda yo gusenga Yehova yashyizweho kandi irahamye. Ese ujya utekereza ku migisha ufite yo kumenya Yehova no kumukorera?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Imigisha Abisirayeli bari kuzabona bagarutse iwabo

Ibyo Ezekiyeli yeretswe ku birebana n’urusengero byatumye Abisirayeli bari mu bunyage bagira ibyishimo kandi bisohoza ubuhanuzi buvuga ko bari kuzasubira mu gihugu cyabo.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Kubera Yehova indahemuka bihesha ingororano

Inkuru y’Abaheburayo batatu idufasha gukomera ku kemezo twafashe cyo kubera Yehova indahemuka.

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Jya uba indahemuka igihe uhuye n’ibishuko

Yesu yabaye indahemuka igihe yari ahuye n’ibishuko. Ese abantu badatunganye bashobora kuba indahemuka mu gihe bahatiwe guhemukira Imana?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Jya uba indahemuka igihe mwene wanyu aciwe

Iyo mwene wacu aciwe, kubera Yehova indahemuka biratugora. Ni iki cyabidufashamo?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Komeza gukorera Yehova

Daniyeli yakomeje gukorera Yehova ubudacogora. Nta kintu kigeze kimubuza gusenga Yehova.

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Jya ubatoza gukorera Yehova ubudacogora

Jya utoza umubwiriza mushya kubwiriza no kugira ishyaka mu murimo kandi umwereke uko yagera kuri byinshi.