Abavandimwe bakora kuri Beteli y’i Wallkill, muri Leta ya New York

AGATABO K’ITERANIRO RY’UMURIMO Kanama 2019

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro

Gutangiza ibiganiro tubwira abantu ibintu Imana izadukorera mu gihe kizaza.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

“Imana ntiyaduhaye umwuka w’ubugwari”

Iyo twishingikirije ku mbaraga z’Imana, dushobora kugira ubutwari tugahangana n’ibigeragezo.

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Jya umarana igihe n’abantu bakunda Yehova

Inshuti zacu zishobora gutuma dukora ibintu byiza cyangwa bibi.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

“Ushyireho abasaza”

Abahabwa inshingano mu itorero rya gikristo bashyirwaho bishingiye ku Byanditswe.

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Rubyiruko mugire “ishyaka ry’imirimo myiza”

Ni iki cyafasha abakiri bato kugera ku ntego zabo zo kuba abapayiniya b’abafasha cyangwa ab’igihe cyose?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Kunda gukiranuka wange ubwicamategeko

Twagaragaza dute ko dukunda gukiranuka tukanga ubwicamategeko?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Kora uko ushoboye winjire mu buruhukiro bw’Imana

Twakwinjira mu kiruhuko cy’Imana dute kandi se tugomba gukora iki ngo tukigumemo?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Imirimo myiza izahora yibukwa

Wakora iki ngo wuzuze ibisabwa kugira ngo ukore kuri Beteli?