Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Ese wiringira amasezerano ya Yehova mu buryo bwuzuye?

Ese wiringira amasezerano ya Yehova mu buryo bwuzuye?

Yosuwa na Salomo bavuze ko nta sezerano Yehova yasezeranyije ritasohoye (Ys 23:14; 1Bm 8:56). Ibyo abo bahamya bombi bizerwa bavuze, bidufasha kugira ukwizera gukomeye.—2Kr 13:1; Tt 1:2.

Yehova yashohoje ate ibyo yavuze mu gihe cya Yosuwa? Wowe n’umuryango wawe murebe videwo ivuga ngo Nta sezerano na rimwe ritasohoye.” Hanyuma musuzume ibi bibazo: (1) Twakwigana dute ukwizera kwa Rahabu (Hb 11:31; Yk 2:24-26)? (2) Ibyabaye kuri Akani bigaragaza bite ko kutumvira ari bibi? (3) Nubwo Abagibewoni bari intwari, kuki bashutse Yosuwa bagatuma Isirayeli igirana na bo amasezerano y’amahoro? (4) Igihe abami batanu b’Abamori bateraga ubwoba Abisirayeli, ni iki cyagaragaje ko ibyo Yehova avuga bisohora (Ys 10:5-14)? (5) Ni iyihe migisha Yehova yaguhaye igihe washyiraga Ubwami bw’Imana no gukiranuka kwayo mu mwanya wa mbere?—Mt 6:33.

Nidutekereza ku bintu byose Yehova yakoze, ibyo akora n’ibyo azakora, bizatuma turushaho kwiringira amasezerano ye.—Rm 8:31, 32.

Ese ufite ukwizera nk’ukwa Yosuwa?