Jya usoma Bibiliya kandi utekereze ku byo umaze gusoma

AGATABO K’ITERANIRO RY’UMURIMO Kamena 2017

Uburyo bw’icyitegererezo

Uburyo bw’icyitegererezo bwo gutanga Nimukanguke! no kwigisha ukuri ku bihereranye n’impano y’ubuzima. Tegura uburyo bwawe bwo gutangiza ibiganiro.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Ibyo Yehova avuze byose birasohora

Ubuhanuzi bwa Yeremiya buvuga ko Babuloni yari kurimburwa burundu bwasohoye uko bwakabaye.

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Ese wiringira amasezerano ya Yehova mu buryo bwuzuye?

Yosuwa yavuze ko nta jambo na rimwe rya Yehova ritasohoye. Twakora iki ngo twiringire amasezerano ya Yehova mu buryo bwuzuye?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Gutegereza bidufasha kwihangana

Ni iki cyafashije Yeremiya kwihangana nubwo yari ahangayitse cyane? Twakora iki ngo twitegure kuzahangana n’ibibazo mu gihe kiri imbere?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Ezekiyeli yashimishwaga no gutangaza ubutumwa bw’Imana

Yehova yeretse Ezekiyeli umuzingo aramubwira ngo awurye. Iryo yerekwa risobanura iki?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Jya wishimira kubwiriza ubutumwa bwiza

Hari igihe kubwiriza ubutumwa bw’Ubwami bitoroha, ariko Imana ishaka ko tuyikorera twishimye. Twakora iki ngo twishimire umurimo wo kubwiriza?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Ese uzashyirwaho ikimenyetso cyo kurokoka?

Ibyo Ezekiyeli yeretswe byasohoye bwa mbere igihe Yerusalemu yarimbukaga. Uko bisohora muri iki gihe bikwigisha iki?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Jya ugendera ku mahame ya Yehova agenga umuco

Tugomba kuyoborwa n’amahame y’Imana. Yatuyobora ate? Kandi byatugirira akahe kamaro?