Babwiriza muri Tonga

AGATABO K’ITERANIRO RY’UMURIMO Gicurasi 2018

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro

Gutangiza ibiganiro ku byerekeye icyo Yehova ateganyiriza isi n’abantu mu gihe kizaza.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Fata igiti cyawe cy’umubabaro ukomeze unkurikire

Kuki Abakristo bakwiriye gusenga, kwiga Bibiliya, kubwiriza no kujya mu materaniro buri gihe?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Jya utoza abana bawe gukurikira Kristo

Ababyeyi bakora iki ngo bafashe abana babo kwiyegurira Yehova no kubatizwa?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Iyerekwa rikomeza ukwizera

Iyerekwa ryo guhindura isura ryagiriye Petero akahe kamaro? Ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bushobora kutugirira akahe kamaro?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

“Icyo Imana yateranyirije hamwe . . .”

Abakristo babona ko umuhigo bahize wo kubana akaramata n’abo bashakanye ukomeye, maze bakihatira gukemura ibibazo bahura na byo no gukurikiza amahame yo muri Bibiliya.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Ashyizemo menshi kuruta ay’abandi bose

Inkuru y’umupfakazi w’umukene watanze uduceri tubiri tw’agaciro gake cyane itwigisha iki?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Irinde kugwa mu mutego wo gutinya abantu

Kuki intumwa zatsinzwe n’ikigeragezo? Yesu amaze kuzuka, ni iki cyafashije intumwa zihannye gukomeza kubwiriza nubwo zarwanywaga?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Yehova azaguha ubutwari

Ese ujya utinya kuvuga ko uri Umuhamya wa Yehova? Niba ari uko bimeze, wakora iki ngo ushire amanga uvuganire Yehova?