Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IGICE CYA 110

Umunsi wa nyuma wa Yesu mu rusengero

Umunsi wa nyuma wa Yesu mu rusengero

MATAYO 23:25–24:2 MARIKO 12:41–13:2 LUKA 21:1-6

  • YESU YONGERA GUCIRAHO ITEKA ABAYOBOZI B’IDINI

  • URUSENGERO RUZARIMBURWA

  • UMUPFAKAZI W’UMUKENE YATANZE IMPANO Y’UDUCERI TUBIRI DUTO

Igihe Yesu yari mu rusengero ku ncuro ya nyuma, yakomeje gushyira ahabona uburyarya bw’abanditsi n’Abafarisayo, abivuga mu buryo bweruye abita indyarya. Yakoresheje imvugo y’ikigereranyo agira ati “musukura inyuma y’igikombe n’isahani, ariko imbere byuzuye ubwambuzi no kudashyira mu gaciro. Wa Mufarisayo w’impumyi we, banza usukure imbere y’igikombe n’isahani, kugira ngo n’inyuma habyo habe hasukuye” (Matayo 23:25, 26). Abafarisayo bubahirizaga buri kantu kose mu birebana n’imigenzo yo kwiyeza no kugaragara inyuma, ariko birengagizaga umuntu w’imbere kandi ntibezaga umutima wabo w’ikigereranyo.

Nanone uburyarya bwabo bwagaragazwaga n’ukuntu babaga biteguye kubaka ibituro by’abahanuzi no kubitaka. Nyamara kandi nk’uko Yesu yabivuze, bari “abana b’abishe abahanuzi” (Matayo 23:31). Ibyo babigaragaje igihe bashakaga kwica Yesu.​—Yohana 5:18; 7:1, 25.

Hanyuma Yesu yavuze icyari gitegereje abo bayobozi b’idini mu gihe bari kuba batihannye. Yaravuze ati “mwa nzoka mwe, mwa rubyaro rw’impiri mwe, muzahunga mute urubanza rwa Gehinomu” (Matayo 23:33)? Hafi y’igikombe cya Hinomu bahatwikiraga imyanda, ibyo bikaba bigaragaza ko abo banditsi babi n’Abafarisayo bari kurimbuka burundu.

Abigishwa ba Yesu bari kuzamuhagararira ari “abahanuzi n’abanyabwenge n’abigisha.” Ariko se bari kuzakirwa bate? Yesu yabwiye abo bayobozi b’idini ati ‘bamwe [mu bigishwa banjye] muzabica mubamanike, kandi bamwe muri bo muzabakubitira mu masinagogi yanyu, mubatotereze muri buri mugi wose bazajyamo, kugira ngo mugibweho n’umwenda w’amaraso y’abakiranutsi bose biciwe mu isi, uhereye ku maraso y’umukiranutsi Abeli, ukageza ku maraso ya Zekariya uwo mwishe.’ Hanyuma yarababuriye ati “ndababwira ukuri ko ibyo byose bizaryozwa ab’iki gihe” (Matayo 23:34-​36). Babiryojwe mu mwaka wa 70, igihe ingabo z’Abaroma zarimburaga Yerusalemu kandi n’Abayahudi babarirwa mu bihumbi byinshi bagapfa.

Yesu yatekereje kuri iyo mimerere iteye ubwoba, avugana umubabaro ati “Yerusalemu, Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse gukoranyiriza abana bawe hamwe nk’uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo! Ariko ntimwabishatse. Ngiyo inzu yanyu, nimuyisigarane” (Matayo 23:37, 38). Abumvaga ayo magambo bagomba kuba baribazaga icyo “inzu” isobanura. Ese yaba yarashakaga kuvuga urusengero ruhebuje rw’aho i Yerusalemu, rwasaga n’aho Imana irurinda?

Icyakora Yesu yongeyeho ati “ndababwira ko mutazongera kumbona ukundi, kugeza igihe muzavuga muti ‘hahirwa uje mu izina rya Yehova’ ” (Matayo 23:39)! Yavuze ayo magambo ayakuye muri Zaburi ya 118:26 havuga ngo “hahirwa uje mu izina rya Yehova; twabahereye umugisha mu nzu ya Yehova.” Uko byumvikana, igihe urwo rusengero rw’akataraboneka rwari kuba rurimbuwe, nta muntu wari kuruzamo mu izina ry’Imana.

Noneho Yesu yagiye mu gice cy’urusengero, ahashyirwaga udusanduku tw’amaturo. Abantu bashoboraga gushyiramo amafaranga banyujije mu twenge duto twabaga turi hejuru. Yesu yabonye Abayahudi banyuranye bashyiramo amafaranga, abakire ‘bagashyiramo ibiceri byinshi’ by’impano. Hanyuma Yesu yabonye umupfakazi w’umukene ashyiramo “uduceri tubiri tw’agaciro gake cyane” (Mariko 12:41, 42). Nta gushidikanya ko Yesu yari azi ukuntu Imana yari gushimishwa n’iyo mpano ye.

Yesu yahamagaye abigishwa be arababwira ati “ndababwira ukuri ko uyu mupfakazi w’umukene ashyizemo menshi kuruta ayo abandi bose bashyize mu masanduku y’amaturo.” Ibyo bishoboka bite? Yabisobanuye agira ati “bose bashyizemo  ayo bakuye ku bibasagutse, ariko we mu bukene bwe yashyizemo ibyo yari afite byose, ibyo yari atezeho amakiriro” (Mariko 12:43, 44). Mbega ukuntu ibitekerezo bye n’ibikorwa bye byari bitandukanye n’iby’abo bayobozi b’idini!

Ku itariki ya 11 Nisani, Yesu yavuye mu rusengero ku ncuro ya nyuma. Umwe mu bigishwa be yaramubwiye ati “Mwigisha, reba aya mabuye n’iyi myubakire” (Mariko 13:1)! Koko rero, amabuye amwe yari ku nkuta z’urwo rusengero yari manini cyane, bigatuma abantu batekereza ko rukomeye kandi ko ruzaramba. Mu by’ukuri rwasaga n’aho rudasanzwe, ku buryo Yesu yavuze ati “ntureba aya mazu ahambaye? Nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi.”​—Mariko 13:2.

Yesu amaze kuvuga atyo, we n’intumwa ze bambutse ikibaya cya Kidironi, barazamuka bajya ku musozi w’Imyelayo. Hari igihe yari kumwe na bane mu ntumwa ze ari bo Petero, Andereya, Yakobo na Yohana. Aho bari bahagaze, bashoboraga kwitegereza urwo rusengero rw’agahebuzo.