Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IGICE CYA 69

Ese Aburahamu yari se cyangwa Satani ni we wari se?

Ese Aburahamu yari se cyangwa Satani ni we wari se?

YOHANA 8:37-59

  • ABAYAHUDI BEMEZAGA KO ABURAHAMU YARI SE

  • MBERE Y’UKO ABURAHAMU ABAHO YESU YARIHO

Igihe Yesu yari akiri i Yerusalemu mu Minsi Mikuru y’Ingando, yakomeje kwigisha ukuri kw’ingenzi. Bamwe mu Bayahudi bari aho bari bamubwiye bati “turi urubyaro rwa Aburahamu, kandi ntitwigeze tuba imbata z’umuntu uwo ari we wese.” Yesu yarabashubije ati “nzi ko muri urubyaro rwa Aburahamu; ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridatera imbere muri mwe. Ibyo nabonanye Data ni byo mvuga, kandi namwe mukora ibyo mwumvanye so.”​—⁠Yohana 8:33, 37, 38.

Ibyo Yesu yavugaga byarumvikanaga: Se wa Yesu atandukanye na se w’abo Bayahudi. Kubera ko abo bayobozi b’Abayahudi batari bamenye neza uwo Yesu yavugaga, basubiyemo bati “data ni Aburahamu” (Yohana 8:39; Yesaya 41:8). Kuba barakomokaga kuri Aburahamu, bibwiraga ko bari bafite ukwizera nk’ukwa Aburahamu wari incuti y’Imana.

Icyakora Yesu yabahaye igisubizo cyatumye bagwa mu kantu, agira ati “niba muri abana ba Aburahamu, nimukore imirimo ya Aburahamu.” Koko rero, umwana mwiza yigana se. Yesu yakomeje ababwira ati “ariko none murashaka kunyica, jyewe umuntu wababwiye ukuri numvanye Imana. Aburahamu ntiyakoze ikintu nk’icyo.” Hanyuma Yesu yababwiye amagambo yabateye urujijo, agira ati “mukora imirimo ya so.”​—⁠Yohana 8:39-​41.

Abayahudi bari bataramenya uwo Yesu yavugaga. Bemezaga ko bari abana ba Aburahamu bemewe n’amategeko, bagira bati “ntituri ibibyarirano. Dufite Data umwe, ni Imana.” Ariko se koko Imana yari Se? Yesu yarababwiye ati “iyo Imana iba So mwari kunkunda, kuko naje nturutse ku Mana none nkaba ndi hano. Sinaje nibwirije, ahubwo ni yo yantumye.” Yesu yababajije ikibazo hanyuma aragisubiza agira ati “ni iki gituma mutamenya ibyo mvuga? Ni ukubera ko mudashobora kumva ijambo ryanjye.”​—⁠Yohana 8:41-​43.

Yesu yari yagerageje kwerekana ingaruka zari zaratewe n’uko bamwanze. Ariko noneho, yavuze mu buryo bweruye ati “mukomoka kuri so Satani kandi mwifuza gukora ibyo so yifuza.” Se w’abo Bayahudi yakoraga iki? Yesu yamugaragaje neza agira ati “uwo yabaye umwicanyi agitangira; ntiyashikamye mu kuri, kuko ukuri kutari muri we.” Yesu yongeyeho ati “uwakomotse ku Mana yumva amagambo y’Imana. Iyo ni yo mpamvu ituma mutanyumva, kuko mutakomotse ku Mana.”​—⁠Yohana 8:44, 47.

Abayahudi barakajwe n’uko Yesu yari abaciriye urubanza, maze baramusubiza bati “ntitwabivuze ukuri ko uri ‘Umusamariya kandi ko ufite umudayimoni’?” Bamwise “Umusamariya” bashaka kugaragaza ukuntu bamusuzuguraga. Ariko Yesu yirengagije ako gasuzuguro kabo, maze arabasubiza ati “nta mudayimoni mfite, ahubwo nubahisha Data, ariko mwe muransuzugura.” Icyo kibazo gikomeye cyatumye Yesu atanga isezerano ritangaje agira ati ‘umuntu niyitondera ijambo ryanjye ntazigera apfa.’ Ntiyashakaga kuvuga ko intumwa n’abandi bamukurikiye batari kuzigera bapfa ibi byo gupfa. Ahubwo, yavugaga ko batari kuzagerwaho n’irimbuka ry’iteka, ni ukuvuga “urupfu rwa kabiri,” rugera ku bantu bapfa badafite ibyiringiro by’umuzuko.​—⁠Yohana 8:48-​51; Ibyahishuwe 21:8.

Icyakora, Abayahudi bafashe amagambo ya Yesu uko yakabaye, maze baramubwira bati “noneho tumenye ko ufite umudayimoni. Aburahamu yarapfuye ndetse n’abahanuzi. Ariko wowe uravuga uti ‘umuntu niyitondera ijambo ryanjye ntazigera asogongera ku rupfu.’ None se uruta data Aburahamu wapfuye? . . . Wowe se wibwira ko uri nde?”​—⁠Yohana 8:52, 53.

Uko bigaragara Yesu yashakaga kubereka ko ari we wari Mesiya. Ariko aho guhita asubiza ikibazo bari bamubajije cyo kumenya uwo yari we, yaravuze ati “niba nihesha ikuzo, ikuzo ryanjye ni ubusa. Ni Data umpesha ikuzo, uwo muvuga ko ari Imana yanyu; nyamara ntimumuzi. Ariko jye ndamuzi. Ndamutse mvuze ko ntamuzi, naba mbaye umunyabinyoma nkamwe.”​—⁠Yohana 8:54, 55.

Yesu yabibukije urugero rwa sekuruza wizerwa  agira ati “Aburahamu yashimishwaga cyane n’ibyiringiro yari afite byo kubona igihe cyanjye, kandi yarakibonye aranezerwa.” Koko rero, Aburahamu yari ategerezanyije amatsiko kuza kwa Mesiya wasezeranyijwe, kuko yiringiraga isezerano ry’Imana. Abayahudi banze kubyemera, maze baramubwira bati “wowe nturagira n’imyaka mirongo itanu, none ngo wabonye Aburahamu?” Yesu arababwira ati “ni ukuri, ni ukuri, ndababwira ko mbere y’uko Aburahamu abaho nari ndiho.” Yababwiraga ko mbere y’uko aba umuntu yabanje kuba mu ijuru ari umumarayika ufite ububasha.​—Yohana 8:56-58.

Abayahudi barakajwe n’uko Yesu yari avuze ko yabayeho mbere y’uko Aburahamu abaho, maze batora amabuye ngo bayamutere. Ariko Yesu yagiye nta cyo bamukozeho.