Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IGICE CYA 12

Wakora iki kugira ngo ugire ibyishimo mu muryango?

Wakora iki kugira ngo ugire ibyishimo mu muryango?

Urukundo ni cyo kintu cy’ingenzi gituma imiryango igira ibyishimo. Abefeso 5:33

Amategeko y’Imana avuga ko umugabo umwe ashyingiranwa n’umugore umwe.

Umugabo urangwa n’urukundo afata neza umugore we kandi akamutega amatwi.

Umugore yagombye gufatanya n’umugabo we.

Abana bagomba kumvira ababyeyi babo.

 Jya ugwa neza, ube indahemuka, wirinde kubabaza abandi no kuba umuhemu. Abakolosayi 3:5, 8-10

Ijambo ry’Imana rivuga ko umugabo agomba gukunda umugore we nk’uko akunda umubiri we, kandi ko umugore agomba kubaha umugabo we cyane.

Guca inyuma uwo mwashakanye ni bibi. Gushaka abagore benshi na byo ni bibi.

Ijambo rya Yehova ryigisha imiryango icyo yakora kugira ngo igire ibyishimo.