Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 ISOMO RYA 56

Yosiya yakundaga Amategeko y’Imana

Yosiya yakundaga Amategeko y’Imana

Yosiya yabaye umwami w’u Buyuda afite imyaka umunani. Icyo gihe abantu basengaga ibigirwamana bagakora n’ibikorwa by’ubupfumu. Yosiya agize imyaka 16, yashakishije uko yasenga Yehova mu buryo yemera. Afite imyaka 20, yatangiye kurimbura ibigirwamana no gusenya ibicaniro mu gihugu hose. Amaze kugira imyaka 26, yatangiye gusana urusengero rwa Yehova.

Umutambyi Mukuru Hilukiya yabonye mu rusengero umuzingo warimo Amategeko ya Yehova, ushobora kuba waranditswe na Mose. Shafani wari umunyamabanga w’umwami yazaniye Yosiya uwo muzingo, atangira kuwumusomera. Yosiya yabonye ko ubwoko bwa Yehova bwari bumaze imyaka myinshi bumusuzugura, abwira Hilukiya ati “Yehova yaraturakariye cyane. Genda umutubarize, atubwire icyo tugomba gukora.” Yehova yabashubije binyuze ku muhanuzikazi Hulida agira ati “abantu b’i Buyuda barantaye. Nzabahana Yosiya atakiri umwami kuko we yicishije bugufi.”

Umwami Yosiya amaze kubyumva, yagiye mu rusengero kandi akoranyiriza hamwe abantu b’i Buyuda bose. Yabasomeye Amategeko ya Yehova. Yosiya n’abantu bose basezeranyije Yehova ko bazamwumvira n’umutima wabo wose.

Abaturage b’u Buyuda bari bamaze imyaka myinshi batizihiza Pasika. Ariko igihe Yosiya yasomaga mu Mategeko  ko Pasika yagombaga kwizihizwa buri mwaka, yarababwiye ati “tugomba kwizihiza Pasika ya Yehova.” Yosiya yahise ategura ibitambo byinshi byo gutamba, ashyiraho n’abaririmbyi bagombaga kuririmbira mu rusengero. Abantu bose bizihije Pasika kandi bamara iminsi irindwi bizihiza Umunsi Mukuru w’Imigati Idasembuwe. Nta Pasika nk’iyo yari yarigeze yizihizwa uhereye mu gihe cya Samweli. Yosiya yakundaga Amategeko y’Imana rwose! Ese nawe ukunda kwiga ibyerekeye Yehova?

“Ijambo ryawe ni itara ry’ibirenge byanjye, kandi ni urumuri rw’inzira yanjye.”​—Zaburi 119:105