Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 ISOMO RYA 37

Yehova avugisha Samweli

Yehova avugisha Samweli

Umutambyi mukuru Eli yari afite abahungu babiri bari abatambyi mu ihema ry’ibonaniro. Umwe yitwaga Hofuni undi yitwa Finehasi. Ntibubahaga amategeko ya Yehova, kandi bafataga abantu nabi. Iyo Abisirayeli bazaga gutambira Yehova ibitambo, Hofuni na Finehasi batoranyaga inyama nziza bakazijyana. Nubwo Eli yumvise ibyo abahungu be bakoraga, yarabihoreye. Ariko se Yehova na we yari kubareka?

Nubwo Samweli yari muto kuri bo, ntiyigeze abigana. Yehova yishimiraga Samweli. Igihe kimwe ubwo yari aryamye, yumvise ijwi rimuhamagara. Yarabyutse asanga Eli aramubwira ati “nditabye!” Ariko Eli aramubwira ati “ntabwo nguhamagaye, subira kuryama.” Samweli yahise asubira kuryama. Yongeye kumva iryo jwi. Igihe yaryumvaga ku ncuro ya gatatu, Eli yamenye ko ari Yehova wahamagaraga Samweli. Yabwiye Samweli ko niyongera kumva iryo jwi, ahita yitaba ati “Yehova, vuga umugaragu wawe nguteze amatwi.”

Samweli yasubiye kuryama maze yumva rya jwi rimuhamagara riti “Samweli! Samweli!” Yarashubije ati “vuga, umugaragu wawe nguteze amatwi.” Yehova yaramubwiye ati “ubwire Eli ko ngiye  kumuhana, we n’inzu ye. Yamenye ko abahungu be bakorera ibintu bibi mu ihema ryanjye ariko ntiyabacyaha.” Bukeye bwaho, Samweli yakinguye imiryango y’ihema ry’ibonaniro nk’uko yari asanzwe abigenza. Yatinye kubwira Eli ibyo Yehova yari yamubwiye. Ariko Eli yaramuhamagaye aramubaza ati “mwana wanjye, Yehova yakubwiye iki? Bimbwire byose.” Nuko Samweli abwira Eli ibyo Yehova yari yamubwiye byose.

Yehova yakomeje kubana na Samweli, kandi Abisirayeli bose bamenye ko Yehova yatoranyije Samweli ngo abe umuhanuzi n’umucamanza.

“Jya wibuka Umuremyi wawe Mukuru mu minsi y’ubusore bwawe.”​—Umubwiriza 12:1