Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 ISOMO RYA 11

Kuki tujya mu makoraniro?

Kuki tujya mu makoraniro?

Megizike

U Budage

Botswana

Nikaragwa

U Butaliyani

Kuki aba bantu bishimye? Bari mu giterane cyangwa mu ikoraniro. Kimwe n’abagaragu b’Imana bo mu bihe bya kera basabwaga guteranira hamwe gatatu mu mwaka, usanga natwe dutegerezanya amatsiko kujya mu makoraniro (Gutegeka kwa Kabiri 16:16). Buri mwaka, tugira amakoraniro atatu: amakoraniro y’uturere abiri amara umunsi umwe n’ikoraniro ry’iminsi itatu. Ese ayo makoraniro atugirira akahe kamaro?

Atuma turushaho kumva ko turi abavandimwe. Abisirayeli bashimishwaga no gusingiza Yehova bari “mu iteraniro ry’abantu benshi.” Natwe biradushimisha cyane (Zaburi 26:12; 111:1). Ayo makoraniro aduhuza n’Abahamya bo mu yandi matorero cyangwa abo mu bindi bihugu. Mu kiruhuko cya saa sita, dusangirira amafunguro aho ikoraniro ryabereye, bigashimangira ubucuti dufitanye (Ibyakozwe 2:42). Iyo turi mu makoraniro, twibonera urukundo ruhuza “umuryango wose w’abavandimwe” ku isi hose.​—1 Petero 2:17.

Atuma turushaho gukura mu buryo bw’umwuka. Amakoraniro yatumaga Abisirayeli ‘basobanukirwa amagambo’ yo mu Byanditswe babaga bigishijwe (Nehemiya 8:8, 12). Natwe iyo turi mu makoraniro, twishimira inyigisho z’agaciro kenshi duhabwa zishingiye kuri Bibiliya. Porogaramu ya buri munsi iba ifite umurongo w’Ibyanditswe ishingiyeho. Disikuru zishishikaje n’ibyerekanwa, bidufasha kumenya uko twakora ibyo Imana ishaka mu mibereho yacu. Duterwa inkunga no kumva inkuru z’ukuntu abavandimwe batsinze ibigeragezo, kugira ngo bakomeze kuba Abakristo muri ibi bihe bikomeye. Mu makoraniro y’iminsi itatu, habamo za darame zituma turushaho kwiyumvisha inkuru zo muri Bibiliya kandi tugakuramo amasomo y’ingirakamaro. Muri buri koraniro, abifuza kugaragaza ko biyeguriye Imana barabatizwa.

  • Kuki amakoraniro aba ari igihe gishimishije cyane?

  • Wakora iki ngo ikoraniro wajemo rikugirire akamaro?