Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 INGINGO YA 4

Kubakira neza imirongo y’Ibyanditswe

Kubakira neza imirongo y’Ibyanditswe

Matayo 22:41-45

INSHAMAKE: Mbere yo gusoma umurongo w’Ibyanditswe, jya ubanza utegure ubwenge bw’abaguteze amatwi.

UKO WABIGENZA:

  • Tekereza impamvu ugiye gusoma uwo murongo. Mbere yo gusoma umurongo, jya ubanza ufashe abaguteze amatwi kumenya ibintu by’ingenzi biwukubiyemo.

  • Garagaza ko Bibiliya ari yo ituyobora. Mu gihe uganira n’abantu bemera Imana, jya ubereka ko Bibiliya ari Ijambo ryayo. Nubigenza utyo, uzaba ugaragaje ko Bibiliya ari yo soko y’ubwenge.

  • Tera amatsiko abaguteze amatwi. Baza ikibazo kiri busubizwe n’uwo murongo, werekane ibibazo uwo murongo wakemura cyangwa uvuge ihame riwukubiyemo.