Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 INGINGO YA 1

Intangiriro nziza

Intangiriro nziza

Ibyakozwe 17:22

INSHAMAKE: Intangiriro yawe yagombye kuba ishishikaje, igaragaza neza inyigisho ugiye kwigisha n’impamvu yagombye gushishikaza abaguteze amatwi.

UKO WABIGENZA:

  • Fasha abaguteze amatwi gushishikarira ibyo ugiye kwigisha. Jya utoranya ikibazo cyangwa uvuge amagambo, ibintu byabayeho, cyangwa ibyavuzwe mu makuru bishobora kubashishikaza.

  • Garagaza neza inyigisho ugiye kwigisha. Sobanura neza icyo ugiye kwigisha n’icyo wifuza ko bamenya.

  • Garagaza akamaro k’inyigisho. Huza inyigisho n’ibyo abaguteze amatwi bakeneye, ku buryo buri wese asobanukirwa neza icyo imumariye.