Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IGICE CYA 15

Yesu ‘Azashyira Ubutabera mu Isi’

Yesu ‘Azashyira Ubutabera mu Isi’

1, 2. Ni ryari Yesu yarakaye, kandi se, yarakajwe n’iki?

YESU yari yarakaye ibi bigaragara—kandi yari afite impamvu zo kurakara. Ushobora kutiyumvisha mu buryo bworoshye ukuntu yari yarakaye, kuko ubusanzwe yari umuntu w’umugwaneza (Matayo 21:5). Birumvikana ko yakomeje gutegeka ibyiyumvo bye mu buryo butunganye rwose, kubera ko uburakari yagize bwari uburakari bukiranuka. * Ariko se, ni iki cyari cyateye uwo muntu wakundaga amahoro kurakara bene ako kageni? Hari habaye igikorwa cy’akarengane gakabije.

2 Yesu yakundaga cyane urusengero rw’i Yerusalemu. Ku isi hose, aho ni ho hantu honyine hari ahera hari hareguriwe gahunda yo gusenga Se wo mu ijuru. Abayahudi baturukaga mu bihugu byinshi bitandukanye bagakora urugendo rurerure cyane bagiye aho ngaho gusenga. Abanyamahanga batinyaga Imana na bo barahazaga, bakinjira mu rugo rw’urusengero rwari rwarateganyirijwe ko ari ho bari kuzajya basengera. Ariko mu ntangiriro z’umurimo wa Yesu, yinjiye mu rusengero maze ahabona ibintu biteye agahinda. Tekereza nawe, aho hantu hari hameze nk’isoko, aho kuba inzu yo gusengeramo! Hari huzuye abacuruzi n’abavunjaga amafaranga. Ariko se, muri ibyo ni iki kigaragaza akarengane? Kuri abo bantu, urusengero rw’Imana rwari rwarabaye ahantu ho gushakira inyungu ku bantu—ndetse no kubiba. Mu buhe buryo?Yohana 2:14.

3, 4. Ni ubuhe bucuruzi burangwa n’umururumba bwakorerwaga mu nzu ya Yehova, kandi se, ni iki Yesu yakoze kugira ngo ibyo bikosorwe?

3 Abayobozi ba kidini bari baratanze itegeko ry’uko umusoro  w’urusengero wagombaga gutangwa hakoreshejwe ubwoko bumwe gusa bw’igiceri. Abantu babaga baturutse mu tundi duce bagombaga kuvunjisha amafaranga yabo kugira ngo babone ibyo biceri. Bityo rero, abavunjaga amafaranga bari barateye ameza mu rusengero imbere, bakagira amafaranga runaka baca uwo bavunjiye wese. Nanone, baboneraga inyungu nyinshi mu gucuruza amatungo. Abashyitsi babaga baje bashaka gutamba ibitambo bashoboraga kugurira umucuruzi uwo ari we wese wo mu mujyi, ariko abakuru b’urusengero bashoboraga guhita banga ayo matungo bavuga ko adakwiriye. Ariko iyo baguriraga amatungo yo gutambaho ibitambo aho nyine mu rusengero, babaga bazi neza ko ari bwemerwe. Bityo rero, kubera ko nta yandi mahitamo abantu babaga bafite, rimwe na rimwe abo bacuruzi barabahendaga bikabije. * Ibyo byari ubucuruzi bukabije. Rwose byari ubujura!

“Nimukureho bino”

4 Yesu ntiyashoboraga kwihanganira akarengane nk’ako. Iyo yari inzu ya Se bwite! Yaboshye ikiboko mu migozi maze asohora amashyo y’inka n’intama mu rusengero. Hanyuma, yagiye aho abavunjaga amafaranga bari bari maze yubika ameza yabo. Tekereza bya biceri byose ukuntu byarimo bibarara hasi ku mabuye y’urugarika! Yategetse abo bantu bagurishaga inuma atajenjetse ati “nimukureho bino” (Yohana 2:15, 16). Uko bigaragara, nta muntu n’umwe wabonye imbaraga zo kurwanya uwo mugabo w’intwari.

“Inyana Ni Iya Mweru”

5-7. (a) Ni mu buhe buryo imibereho Yesu yagize mbere y’uko aba umuntu yagize ingaruka ku buryo yabonaga ubutabera, kandi se, ni iki twamenya binyuriye mu gutekereza mu buryo bwimbitse ku rugero yatanze? (b) Ni mu buhe buryo Kristo yarwanyije akarengane mu birebana n’ubutegetsi bw’ikirenga bwa Yehova n’izina rye?

5 Birumvikana ko abo bacuruzi bongeye kugaruka muri urwo rusengero. Hashize hafi imyaka itatu nyuma y’aho, Yesu yongeye  kubona ibyo bintu by’akarengane, icyo gihe noneho akaba yarasubiyemo amagambo Yehova yivugiye ubwe yamagana abari barahinduye inzu Ye “isenga ry’abambuzi” (Matayo 21:13; Yeremiya 7:11). Ni koko, igihe Yesu yabonaga ukuntu abantu bashakiraga inyungu kuri rubanda n’ukuntu bahumanyaga urusengero rw’Imana, yagize ibyiyumvo nk’ibyo Se yagize. Kandi nta gitangaza kirimo! Yesu yari yaramaze imyaka ibarirwa muri za miriyoni nyinshi yigishwa na Se wo mu ijuru. Ibyo byatumye abona ubutabera nk’uko Yehova abubona. Yabaye urugero nyakuri rw’umugani ugira uti “inyana ni iya mweru.” Ku bw’ibyo rero, niba dushaka kumenya mu buryo busobanutse neza ibihereranye n’umuco wa Yehova w’ubutabera, uburyo bwiza cyane buruta ubundi bwose bwo kubigeraho ni ugutekereza cyane ku rugero rwa Yesu Kristo.Yohana 14:9, 10.

6 Umwana w’ikinege wa Yehova yari ahari igihe Satani yitaga Yehova Imana umubeshyi ku maherere, akanashidikanya ku burenganzira afite bwo gutegeka abantu. Mbega igisebo! Na nyuma y’aho, uwo Mwana yumvise Satani yihandagaza avuga ko nta muntu ushobora gukorera Yehova mu buryo buzira ubwikunde, abitewe n’urukundo. Nta gushidikanya ko ibyo birego by’ibinyoma byashenguye umutima ukiranuka w’uwo Mwana. Mbega ukuntu agomba kuba yarishimiye kumenya ko yari kuzagira uruhare rw’ingenzi cyane mu kubeshyuza ibyo binyoma (2 Abakorinto 1:20)! Ni gute yari kubibeshyuza?

7 Nk’uko twabibonye mu Gice cya 14, Yesu Kristo yatanze umwanzuro wa nyuma ku birego bya Satani byibasiraga ugushikama kw’ibiremwa bya Yehova. Bityo, Yesu yashyizeho urufatiro rwo kuvana umugayo ku butegetsi bw’ikirenga bwa Yehova mu buryo budasubirwaho no gutuma izina Rye ryezwa. Kubera ko Yesu ari we Mutware Mukuru washyizweho na Yehova, azatuma ubutabera bw’Imana bushinga imizi mu isi no mu ijuru (Ibyakozwe 5:31). Imibereho ye yo ku isi na yo yagaragazaga ubutabera bw’Imana. Yehova yamuvuzeho amagambo agira ati “nzamushyiramo [u]mwuka wanjye, azamenyesha abanyamahanga ibyo gukiranuka [“icyo ubutabera ari cyo,” NW]” (Matayo 12:18). Ni mu buhe buryo Yesu yasohoje ayo magambo?

 Yesu Yasobanuye “Icyo Ubutabera Ari Cyo”

8-10. (a) Ni mu buhe buryo imigenzo y’abayobozi ba kidini b’Abayahudi yatumaga abantu batari Abayahudi hamwe n’abagore basuzugurwa? (b) Ni mu buhe buryo amategeko atanditse yatumye itegeko ryatanzwe na Yehova ryo kuziririza Isabato rihinduka umutwaro uremereye?

8 Yesu yakundaga Amategeko ya Yehova kandi yabayeho mu buryo buhuje na yo. Ariko abayobozi ba kidini bo mu gihe cye bagoretse ayo Mategeko kandi bayakoresha nabi. Yesu yarababwiye ati ‘mwebwe banditsi n’Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, muzabona ishyano: kuko mwirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ari yo kutabera n’imbabazi no kwizera’ (Matayo 23:23). Rwose abo bigisha b’Amategeko y’Imana ntibasobanuraga neza “icyo ubutabera ari cyo.” Ahubwo, bapfukiranaga ubutabera bw’Imana. Mu buhe buryo? Reka dusuzume ingero nke.

9 Yehova yategetse ubwoko bwe kwitandukanya n’amahanga y’abapagani yari abukikije (1 Abami 11:1, 2). Ariko kandi, bamwe mu bayobozi ba kidini b’abafana bashishikarizaga abantu gusuzugura abantu bose batari Abayahudi. Ndetse mu gitabo cya Mishnah harimo itegeko rigira riti “inka yawe ntukayisigire umunyamahanga, kubera ko bakekwaho kuba baryamana n’inyamaswa.” Urwo rwikekwe Abayahudi bose bari bafitiye abantu batari Abayahudi ntirwari ruhuje n’ubutabera kandi rwari rutandukanye n’ibyo Amategeko ya Mose yari agamije (Abalewi 19:34). Andi mategeko yari yarashyizweho n’abantu yacishaga bugufi abagore. Amategeko atanditse yavugaga ko umugore atagombaga kugenda iruhande rw’umugabo we, ahubwo ko yagombaga kugenda inyuma ye. Byari bibujijwe ko umugabo yaganiriza umugore mu ruhame, kabone n’iyo yaba yari umugore we. Kimwe n’abagaragu, abagore ntibemererwaga gutanga ubuhamya mu rukiko. Ndetse hari n’isengesho bavugaga, muri ryo abagabo bakaba barashimiraga Imana ko itabagize abagore.

10 Abayobozi ba kidini bapfukiranaga Amategeko y’Imana bagashyira imbere amategeko n’amabwiriza y’urudaca yari yarahimbwe n’abantu. Urugero, itegeko ryo kuziririza Isabato ryabuzanyaga gusa gukora umurimo ku Isabato, rigaharira uwo munsi ibihereranye na gahunda yo gusenga, kugarura ubuyanja mu buryo bw’umwuka no kuruhuka. Ariko, Abafarisayo batumye iryo tegeko rihinduka umutwaro uremereye. Bo ubwabo bemeje icyo gukora “umurimo” byasobanuraga. Hari ibintu bigera kuri 39 bitandukanye bise  ko ari ugukora imirimo, urugero nko gusarura cyangwa guhiga. Ibyo bintu byabyukije ibibazo by’urudaca. Iyo umuntu yicaga ikirondwe ku Isabato, mbese, yabaga ahize? Iyo yacaga amahundo yo guhekenya yagerwa ku mashyi, mbese, yabaga asaruye? Iyo yakizaga umuntu wari urwaye, mbese, yabaga akoze umurimo? Kugira ngo bakemure ibyo bibazo, bashyizeho amategeko atagoragozwa kandi y’urudaca.

11, 12. Ni gute Yesu yagaragaje ko atari ashyigikiye imigenzo y’Abafarisayo itari ishingiye ku Byanditswe?

11 Mu mimerere nk’iyo se, ni gute Yesu yari gufasha abantu gusobanukirwa neza icyo ubutabera ari cyo? Mu nyigisho ze no mu buryo bwe bwo kubaho, yarwanyije abo bayobozi ba kidini abigiranye ubutwari. Reka tubanze dusuzume zimwe mu nyigisho ze. Yamaganye mu buryo butaziguye amategeko y’urudaca yahimbwe n’abantu, agira ati ‘ijambo ry’Imana mwarihinduye ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande.’Mariko 7:13.

12 Yesu yigishije mu buryo bukomeye ko Abafarisayo babonaga mu buryo butari bwo itegeko ryo kuziririza Isabato—ko bumvaga nabi rwose icyo iryo tegeko ryari rigamije. Yasobanuye ko Mesiya ari “[U]mwami w’isabato,” ku bw’ibyo akaba yari afite uburenganzira bwose bwo gukiza abantu ku Isabato (Matayo 12:8). Kugira ngo atsindagirize ibyo bintu, yakijije abantu mu buryo bw’igitangaza ku munsi w’Isabato, kandi abikora ku mugaragaro (Luka 6:7-10). Ibyo bikorwa byo gukiza abantu byari umusogongero w’ukuntu azakiza abantu ku isi hose mu gihe cy’Ubutegetsi bwe bw’Imyaka Igihumbi. Ubwo Butegetsi bw’Imyaka Igihumbi ubwabwo buzaba ari Isabato isumba izindi zose, ubwo abantu bose bizerwa noneho bazaruhuka nyuma y’ibinyejana byinshi bamaze baremerewe n’umutwaro w’icyaha n’urupfu.

13. Ni ayahe mategeko yabayeho biturutse ku murimo Kristo yakoze hano ku isi, kandi se, ni gute yari atandukanye n’ayayabanjirije?

13 Nanone kandi, Yesu yasobanuye icyo ubutabera ari cyo binyuriye ku mategeko mashya, ni ukuvuga “amategeko ya Kristo,” yashyizweho nyuma y’aho arangirije umurimo we wo ku isi (Abagalatiya 6:2). Mu buryo butandukanye n’uko byari bimeze ku mategeko yayabanjirije, ni ukuvuga Amategeko ya Mose, ayo mategeko mashya ahanini ntiyari ashingiye ku rutonde rw’amategeko yanditse, ahubwo yari ashingiye ku mahame. Ariko, yari anakubiyemo  amategeko amwe n’amwe ataziguye. Yesu yise rimwe muri yo “itegeko rishya.” Yesu yigishije abigishwa be bose ko bagombaga gukundana nk’uko na we yabakunze (Yohana 13:34, 35). Ni koko, urukundo rurangwa no kwigomwa ni rwo rwagombaga kuba ikimenyetso kiranga abantu bose babaho mu buryo buhuje n’“amategeko ya Kristo.”

Urugero Nyakuri rw’Ubutabera

14, 15. Ni mu buhe buryo Yesu yagaragaje ko yari azi aho ububasha bwe bwagarukiraga, kandi se, kuki ibyo bitanga icyizere?

14 Yesu yakoze ibirenze ibyo kwigisha ibihereranye n’urukundo. Yabayeho mu buryo buhuje n’“amategeko ya Kristo.” Ibyo byagaragariraga mu mibereho ye. Reka dusuzume uburyo butatu urugero Yesu yatanze rwagaragazagamo icyo ubutabera ari cyo.

15 Icya mbere, Yesu yirindaga cyane kuba yagira uwo arenganya. Ushobora kuba warabonye ko habaho ibikorwa byinshi by’akarengane iyo abantu badatunganye batangiye kwibona maze bagakoresha ububasha bafite barengera imipaka ikwiriye. Yesu ntiyigeze akora ibintu nk’ibyo. Igihe kimwe, umuntu yegereye Yesu maze aramubwira ati “Mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu.” Ni gute Yesu yamushubije? Yaramubwiye ati “wa mugabo we, ni nde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu, cyangwa ngo ngabanye ibyanyu?” (Luka 12:13, 14). Mbese, ibyo ntibitangaje? Ubwenge bwa Yesu, ubushishozi bwe ndetse n’ubutware yari yarahawe n’Imana, byasumbaga kure cyane iby’undi muntu uwo ari we wese wo ku isi; nyamara yanze kwivanga muri icyo kibazo, bitewe n’uko atari yarabiherewe uburenganzira bwihariye. Yesu yahoraga yicisha bugufi atyo, ndetse no mu gihe cy’imyaka ibarirwa mu bihumbi byinshi yamaze mbere y’uko aba umuntu (Yuda 9). Kuba Yesu, abigiranye ukwicisha bugufi, areka Yehova akaba ari we uhitamo ikiri icyiza, bigaragaza ko afite umuco mwiza cyane.

16, 17. (a) Ni gute Yesu yagaragaje ubutabera mu gihe yabwirizaga ubutumwa bwiza bw’Ubwami bw’Imana? (b) Ni mu buhe buryo Yesu yagaragaje ko yabonaga ibyerekeye ubutabera mu buryo burangwa n’imbabazi?

16 Icya kabiri, Yesu yagaragaje ubutabera mu buryo yabwirizagamo ubutumwa bwiza bw’Ubwami bw’Imana. Ntiyarobanuraga abantu ku butoni, ahubwo yihatiraga cyane kugera ku bantu b’ingeri zose, baba abakire cyangwa abakene. Mu buryo bunyuranye n’ubwo,  Abafarisayo bo basuzuguraga abakene cyangwa rubanda rwa giseseka, babita ʽam-ha·ʼaʹrets, cyangwa “abaturage.” Yesu yarwanyije bene ako karengane abigiranye ubutwari. Igihe yabwiraga abantu ubutumwa bwiza, cyangwa mu buryo buhuje n’ubwo igihe yasangiraga n’abantu, akabagaburira, akabakiza, ndetse akanabazura, yashyigikiraga ubutabera bw’Imana, yo ishaka kugera ku ‘bantu bose.’ *1 Timoteyo 2:4.

17 Icya gatatu, Yesu yabonaga ibyerekeye ubutabera mu buryo burangwa n’imbabazi zimbitse. Yashyiragaho imihati myinshi kugira ngo afashe abanyabyaha (Matayo 9:11-13). Yishimiraga gufasha abantu babaga badashoboye kwirengera. Urugero, Yesu ntiyifatanyije n’abayobozi ba kidini mu gushishikariza abantu kwishisha Abanyamahanga. Yafashije kandi yigisha bamwe muri bo abigiranye imbabazi, nubwo mu buryo bw’ibanze ubutumwa bwe bwari bugenewe ubwoko bw’Abayahudi. Yemeye gukiza mu buryo bw’igitangaza umugaragu w’umusirikare mukuru w’Umuroma, agira ati “ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya, haba no mu Bisirayeli.”Matayo 8:5-13.

18, 19. (a) Ni mu buhe buryo Yesu yatumye abagore bahabwa agaciro? (b) Ni gute urugero rwa Yesu rudufasha kubona isano riri hagati y’ubutwari n’ubutabera?

18 Mu buryo nk’ubwo, Yesu ntiyigeze ashyigikira ibitekerezo byari byogeye ku bihereranye n’abagore. Ahubwo, yakoze ibihuje n’ubutabera abigiranye ubutwari. Abasamariyakazi, kimwe n’Abanyamahanga, babonwaga ko bahumanye. Nyamara, Yesu ntiyajijinganyije kubwiriza Umusamariyakazi ku iriba ry’i Sukara. Mu by’ukuri, uwo mugore ni we wa mbere Yesu yimenyekanishijeho ko ari we Mesiya wari warasezeranyijwe (Yohana 4:6, 25, 26). Abafarisayo bavugaga ko abagore batagombaga kwigishwa Amategeko y’Imana, ariko Yesu we yamaze igihe kinini, akoresha n’imbaraga nyinshi, yigisha abagore (Luka 10:38-42). Kandi nubwo  imigenzo yabo yavugaga ko abagore batashoboraga gutanga ubuhamya bwiringirwa, hari abagore runaka Yesu yahaye igikundiro cyihariye cyo kuba aba mbere bamubonye akimara kuzuka. Ndetse yanabasabye kugenda bakabwira abigishwa be b’abagabo ibihereranye n’icyo kintu cy’ingenzi cyane!Matayo 28:1-10.

19 Ni koko, Yesu yagaragarije amahanga icyo ubutabera ari cyo. Incuro nyinshi, ibyo byamushyiraga mu kaga gakomeye. Urugero rwa Yesu rudufasha kumenya ko gushyigikira ubutabera nyakuri bisaba ubutwari. Mu buryo bukwiriye, yiswe “Intare yo mu muryango wa Yuda” (Ibyahishuwe 5:5). Wibuke ko intare igereranya ubutabera burangwa n’ubutwari. Kandi vuba aha, Yesu azashyiraho ubutabera bukomeye kurushaho. Azashyira “ubutabera mu isi” mu buryo bwuzuye.Yesaya 42:4NW.

Umwami wa Kimesiya “Ashyira Ubutabera mu Isi”

20, 21. Muri iki gihe, ni gute Umwami wa Kimesiya yimakaje ubutabera mu isi yose no mu itorero rya Gikristo?

20 Kuva aho Yesu abereye Umwami wa Kimesiya mu mwaka wa 1914, yimakaje ubutabera mu isi. Mu buhe buryo? Yagize uruhare mu isohozwa ry’ubuhanuzi bwe buboneka muri Matayo 24:14. Abigishwa ba Yesu hano ku isi bagiye bigisha abantu bo mu bihugu byose ukuri guhereranye n’Ubwami bwa Yehova. Kimwe na Yesu, bagiye babwiriza abantu batarobanura ku butoni kandi mu buryo burangwa n’ubutabera, bashaka guha buri wese—ari umuto cyangwa umukuru, umukire cyangwa umukene, umugabo cyangwa umugore—uburyo bwo kumenya Yehova, Imana y’ubutabera.

21 Nanone Yesu atuma mu itorero rya Gikristo abereye Umutware harangwa n’ubutabera. Nk’uko byari byarahanuwe, atanga “impano” bantu, ari bo basaza b’Abakristo bizerwa batanga ubuyobozi mu itorero (Abefeso 4:8-12). Mu kuragira umukumbi w’Imana w’agaciro kenshi, abo bagabo bakurikiza urugero rwa Yesu Kristo bimakaza ubutabera. Bahora bazirikana ko Yesu ashaka ko intama ze zikorerwa ibihuje n’ubutabera—uko imyanya zifite cyangwa imimerere zirimo mu buryo bw’umubiri yaba iri kose.

22. Ni ibihe byiyumvo Yehova agira ku bihereranye n’akarengane kogeye muri iyi si ya none, kandi se, yashyizeho Umwana we kugira ngo agakoreho iki?

22 Ariko kandi, vuba aha Yesu azatuma mu isi yose haba ubutabera  mu rugero rwagutse kurusha mbere hose. Akarengane karogeye muri iyi si yononekaye. Buri mwana wese upfa yishwe n’inzara aba azize akarengane kadashobora kwihanganirwa, cyane cyane iyo dutekereje amafaranga n’igihe bisesagurwa mu gukora intwaro z’intambara no guhaza ibyiyumvo bishingiye ku bwikunde by’abantu bakunda ibinezeza. Abantu babarirwa muri za miriyoni bapfa buri mwaka bitari ngombwa ni kimwe mu bintu byinshi bigaragaza akarengane kariho, ibyo byose bikaba bibyutsa uburakari bukiranuka bwa Yehova. Yashyizeho Umwana we kugira ngo arwane intambara ikiranuka yo kuvanaho iyi gahunda mbi y’ibintu yose uko yakabaye maze akureho akarengane burundu.Ibyahishuwe 16:14, 16; 19:11-15.

23. Nyuma ya Harimagedoni, ni gute Kristo azashyiraho ubutabera mu gihe cy’iteka ryose?

23 Ariko kandi, ubutabera bwa Yehova bukubiyemo byinshi birenze ibyo kurimbura ababi gusa. Nanone, yashyizeho Umwana we kugira ngo abe “Umwami w’amahoro.” Nyuma y’intambara ya Harimagedoni, ubutegetsi bwa Yesu buzazana amahoro ku isi hose, kandi buzategekesha “guca imanza zitabera.” (Yesaya 9:5, 6, umurongo wa 6 n’uwa 7 muri Biblia Yera.) Hanyuma, Yesu azishimira gukuraho akarengane kose katumye habaho ingorane nyinshi cyane n’imibabaro mu isi. Mu gihe cy’iteka ryose, azashyigikira mu budahemuka ubutabera bwa Yehova butunganye! Bityo rero, ni iby’ingenzi cyane ko twigana ubutabera bwa Yehova uhereye ubu. Nimucyo turebe ukuntu dushobora kubikora.

^ par. 1 Igihe Yesu yagaragazaga uburakari bukiranuka, yagaragaje imyifatire nk’iya Yehova, we ugaragaza “uburakari bwinshi” bitewe n’ububi bwose buriho (Nahumu 1:2). Urugero, Yehova amaze kubwira ubwoko bwe bwari bwarayobye ko bwari bwarahinduye inzu ye “isenga ry’abambuzi,” yaravuze ati “uburakari bwanjye n’umujinya wanjye bigiye gusukwa aha hantu.”Yeremiya 7:11, 20.

^ par. 3 Dukurikije igitabo cya Mishnah, hashize imyaka runaka nyuma y’aho, abantu bagaragaje ko batari bishimiye ibiciro bihanitse babagurishagaho inuma mu rusengero. Ibyo biciro byahise bigabanywaho 99 ku ijana! Ni bande bungukirwaga n’ubwo bucuruzi? Abahanga mu by’amateka bamwe na bamwe bavuga ko ayo maguriro yo mu rusengero yari ay’abo mu rugo rw’Umutambyi Mukuru Ana, akaba yari yarakijije umuryango w’uwo mutambyi.Yohana 18:13.

^ par. 16 Abafarisayo bavugaga ko abantu boroheje, batari barize iby’Amategeko, bari “baravumwe” (Yohana 7:49). Bavugaga ko nta wagombaga kwigisha bene abo bantu cyangwa ngo agire icyo akorana na bo, ndetse ko nta n’uwagombaga gusangira na bo cyangwa ngo asengane na bo. Kwemera ko umukobwa wawe ashyingiranwa n’umwe muri bo byarutwaga no kumujugunyira inyamaswa z’inkazi zikamurya. Babonaga ko ibyiringiro by’umuzuko bitahawe bene abo bantu boroheje.