Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IGICE CYA 3

‘Uwiteka Ni Uwera, Ni Uwera, Ni Uwera’

‘Uwiteka Ni Uwera, Ni Uwera, Ni Uwera’

1, 2. Ni iki umuhanuzi Yesaya yabonye mu iyerekwa, kandi se, ibyo bitwigisha iki ku bihereranye na Yehova?

YESAYA yatewe ubwoba n’ibyo yari abonye—ni ukuvuga ibyo yari yeretswe n’Imana. Byasaga n’aho byari ibintu by’ukuri rwose! Nyuma y’aho, Yesaya yanditse avuga ko mu by’ukuri “yabonye Yehova” yicaye ku ntebe Ye y’ubwami ishyizwe hejuru. Igishura cya Yehova cyari cyuzuye urusengero runini rw’i Yerusalemu.Yesaya 6:1, 2, gereranya na NW.

2 Nanone Yesaya yatewe ubwoba n’ibyo yumvise—ni ukuvuga amajwi y’indirimbo ahanitse cyane ku buryo yatigishije urusengero n’imfatiro zarwo. Iyo ndirimbo yaririmbwaga n’abaserafi, ibiremwa by’umwuka byo mu rwego rwo hejuru cyane. Iyo ndirimbo yari ifite injyana mu buryo buhanitse yarangururaga mu magambo yoroheje y’icyubahiro agira ati ‘Uwiteka Nyiringabo ni uwera, ni uwera, ni uwera; isi yose yuzuye icyubahiro cye’ (Yesaya 6:3, 4). Kuririmba ngo “uwera” incuro eshatu zose, byongerereye iryo jambo uburemere mu buryo bwihariye, kandi ni mu gihe kubera ko Yehova ari uwera mu rugero ruhebuje (Ibyahishuwe 4:8). Ukwera kwa Yehova gutsindagirizwa hose muri Bibiliya. Imirongo y’Ibyanditswe ibarirwa mu magana ishyira isano hagati y’izina rye n’amagambo “uwera” n’“ukwera.”

3. Ni mu buhe buryo ibitekerezo bikocamye ku bihereranye n’ukwera kwa Yehova bituma abantu benshi batera Imana umugongo aho kuyegera?

3 Birumvikana rero ko kimwe mu bintu by’ibanze Yehova ashaka ko tumenya ku bihereranye na we ari uko ari uwera. Nyamara kandi, abantu benshi muri iki gihe bacibwa intege n’icyo gitekerezo. Hari abantu bamwe na bamwe bitiranya ukwera no kwibaraho gukiranuka cyangwa kubaha Imana by’urwiyerurutso. Abandi bantu barwana n’igitekerezo cyo kumva badakwiriye, bashobora kubona ko ukwera kw’Imana guteye ubwoba aho kuba ikintu gishishikaje. Bashobora kumva bafite impungenge z’uko batakwigera baba abantu bakwiriye kwegera iyo Mana yera. Ku bw’ibyo, hari abantu benshi  batera Imana umugongo bitewe n’uko ari iyera. Ibyo birababaje, kubera ko kuba Imana ari iyera, mu by’ukuri ari impamvu yumvikana yagombye gutuma tuyegera. Kubera iki? Mbere yo gusubiza icyo kibazo, reka dusuzume icyo ukwera nyakuri ari cyo.

Kuba Uwera Bisobanura Iki?

4, 5. (a) Ijambo ukwera risobanura iki, kandi se, ni iki ridasobanura? (b) Ni mu buhe buryo bubiri bw’ingenzi Yehova ‘atandukanye [natwe]’?

4 Kuba Imana ari iyera ntibishatse kuvuga ko yiyemera, yibona cyangwa isuzugura abandi. Ibinyuranye n’ibyo, yanga urunuka bene izo ngeso (Imigani 16:5; Yakobo 4:6). Mu by’ukuri se, ijambo ‘uwera’ risobanura iki? Mu Giheburayo cyakoreshejwe muri Bibiliya, ijambo ryahinduwemo ‘uwera’ rituruka ku ijambo risobanurwa ngo “gutandukanya.” Mu bihereranye no gusenga, ‘[ikintu] cyera’ cyerekeza ku kintu gitandukanywa n’ibindi mu buryo bisanzwe bikoreshwamo, cyangwa kikabonwa ko ari icyera. Nanone kandi, ijambo ukwera ryumvikanisha mu buryo bukomeye igitekerezo cyo kuba umuntu atanduye. Ni gute iryo jambo ryerekeza kuri Yehova? Ryaba se rishaka kuvuga ko ‘atandukanye ‘ n’abantu badatunganye, akaba ari kure yacu?

5 Oya rwose. Yehova, “Uwera wa Isirayeli,” yivuzeho ko atuye “hagati” y’ubwoko bwe, nubwo bwari bugizwe n’abantu b’abanyabyaha (Yesaya 12:6; Hoseya 11:9). Bityo rero, ukwera kwe ntigutuma yitarura abantu. None se, ni mu buhe buryo ‘atandukanye [natwe]’? Ni mu buryo bubiri bw’ingenzi. Icya mbere, atandukanye n’ibindi biremwa byose mu buryo bw’uko ari we Usumba byose. Kuba ari uwera kandi akaba atanduye, ni ibintu bidashidikanywaho kandi bihoraho. (Zaburi 40:6, umurongo wa 5 muri Biblia Yera; 83:19, umurongo wa 18 muri Biblia Yera.) Icya kabiri, Yehova ntafite kamere ibogamira ku cyaha, kandi ibyo biraduhumuriza. Kubera iki?

6. Kuki dushobora kubonera ihumure mu bihereranye n’uko Yehova atandukanye rwose na kamere ibogamira ku cyaha?

6 Muri iyi si dutuyemo, usanga ukwera nyakuri kwarabaye ingume. Buri kintu cyose gihereranye n’umuryango wa kimuntu witandukanyije n’Imana kiba cyanduye mu rugero runaka, kikaba cyarandujwe n’icyaha ndetse no kudatungana. Usanga twese turwana n’icyaha kitubamo. Kandi twese twugarijwe n’akaga ko  kuba twaneshwa n’icyaha turamutse tutabaye maso (Abaroma 7:15-25; 1 Abakorinto 10:12). Yehova ntashobora kuba mu kaga nk’ako. Kubera ko adafite aho ahuriye na kamere ibogamira ku cyaha, ntiyakwigera na rimwe agibwaho n’ikizinga na gito cy’icyaha. Ibyo bishimangira ibyiyumvo tugira ku bihereranye na Yehova, by’uko ari we Mubyeyi uhebuje, kuko ibyo bisobanura ko ari uwo kwizigirwa mu buryo bwuzuye. Mu buryo butandukanye n’uko bimeze ku babyeyi ba kimuntu b’abanyabyaha, Yehova ntazigera agira imyifatire irangwa no kononekara mu bihereranye n’umuco cyangwa ngo agire imibereho itagira rutangira, habe no kuba yakora ibintu bishobora kwangiza. Ukwera kwe gutuma adashobora rwose kuba yakora ikintu icyo ari cyo cyose nk’icyo. Ndetse hari ubwo Yehova yagiye yirahira ukwera kwe, ibyo bikaba byaratumaga ibyo arahiriye byiringirwa mu buryo budasubirwaho (Amosi 4:2). Mbese, ibyo ntibituma turushaho kumugirira icyizere?

7. Kuki dushobora kuvuga ko kwera ari kimwe mu bigize kamere ya Yehova?

7 Ukwera ni kimwe mu bigize kamere ya Yehova. Ibyo bisobanura iki? Reka dufate urugero rw’amagambo “umuntu” no “kudatungana.” Ntushobora gusobanura irya mbere utavuze irya kabiri. Kudatungana kwiganza muri twe kandi kukagira ingaruka ku byo dukora byose. Reka noneho dusuzume andi magambo abiri atandukanye rwose n’ayavuzwe haruguru—ari yo “Yehova” n’“uwera.” Yehova arangwa no kwera. Ibintu bimwerekeyeho byose biba ari ibintu bitanduye, bitariho ikizinga kandi bitunganye. Ntidushobora kumenya Yehova nk’uko ari koko tutabanje gusuzuma mu buryo bunonosoye no gusobanukirwa iryo jambo rifite ibisobanuro byimbitse—ari ryo “uwera.”

“Ukwera Ni Ukwa Yehova”

8, 9. Ni iki kigaragaza ko Yehova afasha abantu badatunganye kugira ngo babe abera mu rugero runaka?

8 Kubera ko umuco wo kwera ari umwe mu mico igize kamere ya Yehova, dushobora kuvuga mu buryo bukwiriye ko ari we soko y’ukwera kose. Ntiyikubira uwo muco uhebuje abigiranye ubwikunde; awuha n’abandi, kandi ibyo akabikora atitangiriye itama. Igihe Imana yavugishaga Mose mu gihuru cyakaga umuriro binyuriye ku mumarayika, ubutaka bwari impande z’icyo gihuru na bwo  bwabaye ubwera bitewe n’uruhare Yehova yari afite mu byaberaga aho hantu!Kuva 3:5.

9 Mbese, abantu badatunganye bashobora kuba abera babifashijwemo na Yehova? Yego rwose, mu rugero runaka. Imana yijeje ubwoko bwayo bw’Abisirayeli ko bwari kuzaba “ubwoko bwera” (Kuva 19:6). Yahaye iryo shyanga gahunda yo gusenga, ikaba yari iyera, itanduye kandi itunganye. Bityo rero, ukwera ni ingingo yagiye ivugwa kenshi mu Mategeko ya Mose. Mu by’ukuri, umutambyi mukuru yambaraga igisate gikozwe mu izahabu cyashyirwaga ku gitambaro cyazingirwaga ku mutwe we, aho abantu bose bashoboraga kukibona kirabagirana ku rumuri. Cyabaga cyanditsweho aya magambo ngo “ukwera ni ukwa Yehova” (Kuva 28:36NW). Bityo rero, ugusenga kw’Abisirayeli, ndetse n’uburyo bwabo bwo kubaho, byagombaga kurangwa n’isuku no kwera byo mu rwego rwo hejuru. Yehova yarababwiye ati “mube abera, kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera” (Abalewi 19:2). Igihe cyose Abisirayeli babagaho mu buryo buhuje n’iyo nama Imana yari yarabahaye, uko byashobokaga kose ku bantu badatunganye, babaga ari abera mu rugero runaka.

10. Mu bihereranye no kwera, ni irihe tandukaniro ryari hagati ya Isirayeli ya kera n’amahanga yari ayikikije?

10 Kuba ukwera kwaratsindagirizwaga muri ubwo buryo byari bitandukanye rwose na gahunda yo gusenga y’amahanga yari akikije Abisirayeli. Ayo mahanga y’abapagani yasengaga imana z’ibinyoma, imana zagaragazwaga ko ari ingome, zagiraga umururumba kandi zarangwaga n’ubwiyandarike. Ntizarangwaga no kwera. Gusenga bene izo mana byatumye abantu bataba abera. Ku bw’ibyo rero, Yehova yaburiye abagaragu be ngo bakomeze kwitandukanya n’abantu basengaga imana za gipagani, kandi birinde imigenzo yabo ya kidini yari yanduye.Abalewi 18:24-28; 1 Abami 11:1, 2.

11. Ni mu buhe buryo ukwera k’umuteguro wo mu ijuru wa Yehova kugaragarira (a) mu bamarayika? (b) mu baserafi? (c) kuri Yesu?

11 Ndetse n’iyo iryo shyanga rya Isirayeli ya kera Yehova yari yaritoranyirije ryabaga mu buryo bw’umwuka riri mu mimerere myiza kurusha iyindi yose, ryashoboraga kugaragaza mu rugero ruto gusa ukwera kuranga umuteguro w’Imana wo mu ijuru. Ibiremwa by’umwuka bibarirwa muri za miriyoni bikorera Imana mu budahemuka bivugwaho ko ari “inzovu nyinshi z’abera”  bayo (Gutegeka 33:2; Yuda 14). Bigaragaza mu buryo butunganye ubwiza burabagirana, butanduye bwo kwera kw’Imana. Nanone kandi, wibuke abaserafi Yesaya yabonye mu iyerekwa. Amagambo yo mu ndirimbo baririmbaga agaragaza ko ibyo biremwa by’umwuka bikomeye bifite uruhare rw’ingenzi mu gutuma ukwera kwa Yehova kumenyekana mu bantu bose. Ariko kandi, hari ikiremwa kimwe cy’umwuka gisumba ibyo bindi byose—ni ukuvuga Umwana w’ikinege w’Imana. Yesu yagaragaje mu buryo buhebuje ukwera kwa Yehova. Mu buryo bukwiriye, azwiho kuba ari “Uwera w’Imana.”Yohana 6:68, 69.

Izina Ryera, Umwuka Wera

12, 13. (a) Kuki izina ry’Imana rivugwaho mu buryo bukwiriye ko ari iryera? (b) Kuki izina ry’Imana rigomba kwezwa?

12 Bite se ku bihereranye n’izina bwite ry’Imana? Nk’uko twabibonye mu Gice cya 1, iryo si izina ry’icyubahiro gusa cyangwa ry’icyitiriro gusa. Rigaragaza Yehova Imana, rikaba rikubiyemo imico ye yose. Ku bw’ibyo, Bibiliya itubwira ko ‘izina ryayo ari iryera’ (Yesaya 57:15). Mu Mategeko ya Mose, gutuka izina ry’Imana byari icyaha gihanishwa urupfu (Abalewi 24:16). Kandi uzirikane ikintu Yesu yashyize mu mwanya wa mbere mu isengesho yasenze agira ati “Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe [“ryezwe,” NW]” (Matayo 6:9). Kweza ikintu bisobanura kugifata ko ari icyera no kugisenga. Ariko se, kuki ikintu gisanzwe ari icyera, urugero nk’izina bwite ry’Imana, cyaba gikeneye kwezwa?

13 Izina ryera ry’Imana ryararwanyijwe, riranaharabikwa. Muri Edeni, Satani yabeshyeye Yehova kandi agaragaza ko Ari Umutegetsi w’ikirenga w’umuhemu (Itangiriro 3:1-5). Kuva icyo gihe rero, Satani—umutware w’iyi si itarangwa no kwera—yatumye ibinyoma ku bihereranye n’Imana bisakara hose (Yohana 8:44; 12:31; Ibyahishuwe 12:9). Abanyamadini bagiye bagaragaza ko Imana itegekesha igitugu, ko yitarura abantu, cyangwa ko ari ingome. Bihandagaje bavuga ko Imana ibashyigikira mu ntambara bashoza babitewe n’inyota yo kumena amaraso. Akenshi, ibikorwa by’Imana bihebuje bihereranye n’irema byagiye byitwa ko byabayeho ku bw’amahirwe gusa, cyangwa se ko bituruka ku bwihindurize. Ni koko, izina ry’Imana ryarashebejwe mu buryo burangwa n’ubugome. Rigomba kwezwa; rigomba gusubizwa ikuzo ryaryo. Twifuza  cyane ko izina ry’Imana ryezwa kandi ubutegetsi bwayo bw’ikirenga bukavanwaho umugayo, kandi tunezezwa no kuba twagira uruhare urwo ari rwo rwose muri uwo mugambi w’ingenzi cyane.

14. Kuki umwuka w’Imana witwa uwera, kandi se, kuki gutuka umwuka wera ari ibintu bikomeye cyane?

14 Hari ikindi kintu gifitanye isano rya bugufi na Yehova, kikaba hafi buri gihe cyitwa icyera—ni ukuvuga umwuka we cyangwa imbaraga ze rukozi (Itangiriro 1:2). Yehova akoresha izo mbaraga zidakomwa imbere kugira ngo asohoze imigambi ye. Ibyo Imana ikora byose, ibikora mu buryo burangwa no kwera, butanduye kandi butunganye, bityo bikaba bikwiriye rwose ko imbaraga rukozi zayo zitwa umwuka wera (Luka 11:13; Abaroma 1:4). Gutuka umwuka wera, ari byo bikubiyemo kurwanya imigambi ya Yehova mu buryo bugambiriwe, ni icyaha kitababarirwa.Mariko 3:29.

Impamvu Ukwera kwa Yehova Kumutureherezaho

15. Kuki gutinya Imana ari uburyo bukwiriye bwo kwitabira ukwera kwa Yehova, kandi se, uko gutinya gukubiyemo iki?

15 Ku bw’ibyo, ntibikomeye kwiyumvisha impamvu Bibiliya ishyira isano hagati yo kwera kw’Imana no kuba abantu bayitinya. Urugero, muri Zaburi ya 99:3, dusoma ngo ‘bashime izina ryawe rikomeye riteye ubwoba: ni iryera.’ Ariko kandi, uko gutinya si ukugira ubwoba ubu buduhahamura. Ahubwo, ni ugutinya cyane mu buryo burangwa no kubaha, kugaragaza icyubahiro mu buryo buhesha ikuzo. Birakwiriye kugira bene ibyo byiyumvo, kubera ko ukwera kw’Imana gusumba kure cyane ukwacu. Kuraboneye mu buryo butangaje kandi kurahebuje. Ariko kandi, ibyo ntibyagombye kuduca intege. Ahubwo, kubona ukwera kw’Imana mu buryo bukwiriye bizatuma turushaho kuyegera. Kubera iki?

Nk’uko tureshywa n’isura y’ikintu cyiza, ni na ko ukwera kwagombye kutureshya

16. (a) Ni mu buhe buryo ukwera gufitanye isano n’ubwiza? Tanga urugero. (b) Ni gute amagambo yo mu iyerekwa asobanura ibihereranye na Yehova atsindagiriza isuku, ukwera n’umucyo?

16 Icya mbere, Bibiliya ishyira isano hagati yo kwera n’ubwiza. Muri Yesaya 63:15, ijuru rivugwaho kuba ari ‘ubuturo bwo kwera n’ubw’icyubahiro [“ubwiza,” NW]’ bw’Imana. Ikintu cyiza kiratureshya. Urugero, reba ifoto iri ku ipaji ya 33. Mbese, urabona aho hantu atari heza? Kuki hashimishije cyane? Reba ukuntu ayo mazi ari urubogobogo. Ndetse n’umwuka ugomba kuba  utanduye, kubera ko ikirere ari ubururu kandi umucyo ukaba usa n’aho urabagirana. Noneho rero, aho hantu baramutse bahahinduye, uwo mugezi ukuzuzwamo imyanda, naho ibiti n’amabuye bakabihindanya babyomekaho inyandiko zirimo amagambo yanduye kandi umwuka ukanduzwa n’ibyotsi bihumanya, ntitwaba tucyumva hadushimishije, ahubwo twakumva haduteye ishozi. Biri muri kamere yacu gushyira isano hagati y’ubwiza, isuku n’umucyo. Ayo magambo ashobora gukoreshwa mu gusobanura ukwera kwa Yehova. Ntibitangaje rero kuba dushishikazwa cyane n’amagambo yo mu iyerekwa yerekeza kuri Yehova! Afite umucyo, arabagirana nk’amabuye y’agaciro, ashashagirana nk’ibishashi by’umuriro cyangwa amabuye y’agaciro atunganyijwe neza kandi abengerana mu buryo buhebuje—ubwo bukaba ari bwo bwiza bw’Imana yacu yera.Ezekiyeli 1:25-28; Ibyahishuwe 4:2, 3.

17, 18. (a) Mu mizo ya mbere, ni gute ibyo Yesaya yabonye mu iyerekwa byamugizeho ingaruka? (b) Ni mu buhe buryo Yehova yakoresheje umuserafi kugira ngo ahumurize Yesaya, kandi se, ibyo uwo muserafi yakoze byasobanuraga iki?

17 Ariko se, kuba Imana ari iyera byagombye gutuma twumva ko turi abo mu rwego rwo hasi ugereranyije na yo? Yego rwose! N’ubundi kandi, turi hasi ya Yehova—kandi ayo magambo na yo ntiyuzuye kugira ngo abe yabyumvikanisha, kubera ko turi hasi cyane ya Yehova. Mbese, kumenya ibyo byagombye gutuma twihunza Imana? Reka turebe uko Yesaya yabyifashemo igihe yumvaga abaserafi batangaza ibihereranye n’ukwera kwa Yehova. ‘Yaravuze ati “ni ishyano, ndapfuye we; kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y’ubwoko bufite iminwa yanduye; kandi amaso yanjye abonye Umwami Uwiteka Nyiringabo”’ (Yesaya 6:5). Ni koko, Kuba Yehova ahora ari uwera byibukije Yesaya ukuntu yari umunyabyaha n’umuntu udatunganye. Mu mizo ya mbere, uwo mugabo wizerwa yabanje kumva ashegeshwe. Ariko kandi, Yehova ntiyamurekeye muri iyo mimerere.

18 Umuserafi yahise ahumuriza uwo muhanuzi. Mu buhe buryo? Icyo kiremwa cy’umwuka gifite imbaraga cyanyarukiye ku gicaniro kihakura ikara, hanyuma kirikoza ku munwa wa Yesaya. Ibyo bishobora kumvikana ko byari bibabaje aho kuba byarahumurizaga. Ariko kandi, wibuke ko iryo ryari iyerekwa ryari rifite byinshi  risobanura mu buryo bw’ikigereranyo. Yesaya, wari Umuyahudi wizerwa, yari azi neza ko ibitambo byatambirwaga buri munsi ku gicaniro cyo mu rusengero kugira ngo hatangwe impongano y’ibyaha. Kandi uwo muserafi yibukije uwo muhanuzi mu buryo bwuje urukundo ko nubwo mu by’ukuri yari umuntu udatunganye, “umunyaminwa yanduye,” yashoboraga kugira igihagararo kitanduye imbere y’Imana. * Yehova yari yiteguye kubona uwo muntu udatunganye, w’umunyabyaha, ko ari uwera—nibura mu rugero runaka.Yesaya 6:6, 7.

19. Nubwo tudatunganye, ni gute dushobora kuba abera mu rugero runaka?

19 Ibyo ni na ko bimeze muri iki gihe. Ibyo bitambo byose byatambirwaga ku gicaniro i Yerusalemu byari igicucu gusa cy’ikintu runaka gikomeye kurushaho—ni ukuvuga igitambo kimwe rukumbi gitunganye, cyatanzwe na Yesu Kristo mu mwaka wa 33 I.C. (Abaheburayo 9:11-14). Iyo twihannye ibyaha tubigiranye umutima utaryarya, tugakosora imyifatire yacu mibi kandi tukizera icyo gitambo, turababarirwa (1 Yohana 2:2). Natwe dushobora kugira  igihagararo kitanduye imbere y’Imana. Ni yo mpamvu intumwa Petero itwibutsa iti “byanditswe ngo ‘muzaba abera, kuko ndi uwera’” (1 Petero 1:16). Zirikana ko Yehova atavuze ko tugomba kuba abera nk’uko ari uwera. Nta na rimwe adutegerezaho ibitadushobokera (Zaburi 103:13, 14). Ahubwo, Yehova adusaba kuba abera kuko ari uwera. Kimwe n’“abana bakundwa,” turashaka kumwigana uko byashobokera kose abantu badatunganye (Abefeso 5:1). Ku bw’ibyo, kugira ngo umuntu abe uwera bisaba guhozaho. Uko tugenda dukura mu buryo bw’umwuka, ‘tugenda twiyeza’ uko bwije n’uko bukeye.2 Abakorinto 7:1.

20. (a) Kuki ari iby’ingenzi kumenya ko dushobora kuba abantu batanduye mu maso y’Imana yacu yera? (b)  Igihe Yesaya yamenyaga ko ibyaha bye byari byatangiwe impongano, ibyo byamugizeho izihe ngaruka?

20 Yehova akunda ibintu by’ukuri kandi bitunganye. Yanga icyaha (Habakuki 1:13). Ariko kandi, ntatwanga. Yehova atubabarira ibyaha byacu, igihe cyose tubona icyaha nk’uko akibona—twanga ibibi maze tugakunda ibyiza—kandi tukihatira kugera ikirenge mu kirenge gitunganye cya Yesu Kristo (Amosi 5:15; 1 Petero 2:21). Iyo tumenye ko dushobora kuba abantu batanduye mu maso y’Imana yacu yera, ibyo bitugiraho ingaruka mu buryo bwimbitse. Wibuke ko ukwera kwa Yehova kwibukije Yesaya mu buryo bw’ibanze ko yari umuntu wanduye. Yariyamiriye ati “ni ishyano, ndapfuye we”! Ariko kandi, igihe yumvaga ko ibyaha bye byari byatangiwe impongano, yahise ahindura uburyo yabonagamo ibintu. Igihe Yehova yabazaga umuntu wari kwitangira gusohoza umurimo runaka yari agiye gutanga, Yesaya yashubije atazuyaje, nubwo atari azi icyo uwo murimo wari kumusaba. Yaravuze ati “ni jye: ba ari jye utuma.”Yesaya 6:5-8.

21. Ni iyihe mpamvu dufite yo kwemera tudashidikanya ko dushobora kwihingamo umuco wo kwera?

21 Twaremwe mu ishusho y’Imana yera, kandi twahawe imico ituma tumenya gutandukanya icyiza n’ikibi hamwe n’ubushobozi bwo gusobanukirwa ibintu by’umwuka (Itangiriro 1:26). Twese dufite ubushobozi bwo kuba twaba abantu bera. Iyo dukomeje kwihingamo kuba abantu bera, Yehova yishimira kudufasha. Muri ubwo buryo, tuzarushaho kwegera Imana yacu yera. Nanone kandi, mu gihe tuzaba dusuzuma imico ya Yehova mu bice bikurikira, tuzabona ko hari impamvu nyinshi zikomeye zo kumwegera!

^ par. 18 Imvugo ngo “umunyaminwa yanduye” irakwiriye, kubera ko incuro nyinshi Bibiliya ikoresha ijambo iminwa mu buryo bw’ikigereranyo yerekeza ku mvugo runaka. Ku bantu bose badatunganye, uzabona ko ibyinshi mu byaha dukora bishobora kuba biterwa n’uburyo dukoreshamo ubushobozi bwacu bwo kuvuga.Imigani 10:19; Yakobo 3:2, 6.