Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

1915: Hashize imyaka ijana

1915: Hashize imyaka ijana

UMUNARA W’UMURINZI wo ku itariki ya 1 Werurwe 1915 waravuze uti “turi mu gihe cy’ibigeragezo. Ese mu gihe cyashize twaranzwe n’ishyaka bitewe n’uko gusa twari twiringiye ko mu mwaka wa 1914 twari guhindurwa tugahabwa ikuzo, cyangwa twaranzwe n’ishyaka bitewe n’urukundo n’ubudahemuka tugaragariza UMWAMI, ubutumwa bwe n’abavandimwe?” Mu mwaka wa 1915, bamwe mu Bigishwa ba Bibiliya barwanaga n’ibyiyumvo byo kumanjirwa. Icyakora, abantu bo mu isi bo barwanaga intambara z’ubundi bwoko.

Intambara ikomeye, yaje kwitwa Intambara ya Mbere y’Isi Yose, yakwirakwiraga hose mu Burayi. Gukoresha intwaro zigezweho byatumye intambara ihindura isura, itangira kugira ingaruka ku baturage b’abasivili kurusha mbere hose. Urugero, mu mwaka wa 1915, amato y’Abadage agendera munsi y’amazi yatangiye kuvogera amazi akikije u Bwongereza. Ku itariki ya 7 Gicurasi 1915, bumwe muri ayo mato bwarashe ubwato butwara abagenzi bw’u Bwongereza bwitwaga Lusitania. Ubwo bwato bwararohamye buhitana abantu basaga 1.100.

Ikibazo cyo kutabogama

Abigishwa ba Bibiliya bifuzaga kutagira aho babogamira muri iyo ntambara. Icyakora, icyo gihe bari batarasobanukirwa neza ko Abakristo bagomba kwirinda kugira aho babogamira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nubwo batajyaga mu gisirikare ku bushake, bamwe muri bo bemeraga gushyirwa mu ngabo, bakagerageza gusaba imirimo itabasaba kujya ku rugamba. Abandi bo bumvaga ko nibahatirwa kujya ku rugamba, bashobora gusa “kurasa hejuru y’umutwe w’umwanzi.”

Umunara w’Umurinzi wo ku itariki ya 15 Nyakanga 1915, wasohoye inkuru y’umusirikare w’Umunyahongiriya wabatijwe igihe yarimo akiruka ibikomere, ariko nyuma yaho agasubira ku rugamba. Iyo nkuru yavugaga uko byagenze igira iti “[abasirikare b’Abanyahongiriya] bageze muri metero nka 250 uvuye ku rugerero rw’Abarusiya, maze bahabwa itegeko ngo ‘murwanishe ibyuma!’ Uwo muvandimwe w’Umunyahongiriya yari ku ruhande ibumoso bw’umurongo. Yageragezaga gusa kwirinda uwo barwanaga, ashakisha uko yakwambura icyuma umusirikare w’Umurusiya bari bahanganye. Ariko yahise abona ko uwo Murusiya na we yashakaga gukora nk’ibyo yarimo agerageza gukora . . . Uwo Murusiya yataye icyuma cye hasi maze atangira kurira. Hanyuma umuvandimwe wacu yitegereje yitonze ‘umwanzi’ we, asanga yambaye umudari uriho ikimenyetso cy’umusaraba n’ikamba ku ikoti rye! Uwo Murusiya na we yari umuvandimwe mu Mwami!” *

Ingingo yasohotse mu Munara w’Umurinzi wo ku itariki ya 1 Nzeri 1915, yari ifite umutwe uvuga ngo “Inshingano y’Umukristo n’intambara,” yasobanuye ikibazo cyo kutabogama kwa gikristo. Yaravuze iti “iyo umuntu abaye umusirikare akambara imyenda ya gisirikare, byumvikanisha ko aba agomba gusohoza imirimo n’inshingano zemewe zireba umusirikare. . . . Ese muri iyo mimerere, Umukristo ntiyaba mu by’ukuri ari mu mwanya utari uwe?” Nyuma y’igihe, byaragaragaye neza ko Abakristo batagomba kugira uruhare urwo ari rwo rwose mu ntambara.

Ibyahindutse ku cyicaro gikuru

Mu mwaka wa 1915, abantu 70 bari bagize umuryango wa Beteli i New York bamenyeshejwe ko bagombaga kuva kuri Beteli bakajya kubwiriza bitewe n’uko amafaranga yari yabaye make. Barababwiye bati “ntitugomba kwishora mu myenda cyangwa gushyira umurimo mu kaga; ni yo mpamvu hafashwe umwanzuro wo kugabanya amafaranga akoreshwa mu bintu byose.”

Clayton J. Woodworth n’abandi bavandimwe babiri bashyize umukono ku ibaruwa yanditswe n’ “abo bantu 70 bari bagiye kuva kuri Beteli.” Iyo baruwa yasohotse mu Munara w’Umurinzi wo ku itariki ya 1 Gicurasi 1915. Bagiye “bishimye kandi bashimira ku bw’imigisha myinshi n’uburyo buhebuje” babonye bwo gukorera hamwe ari “bamwe mu bagize ‘Umuryango wa Beteli.’ ”

Nubwo iryo hinduka ryari rigoye, ryatumye abo bavandimwe bagaragaza aho ubudahemuka bwabo bwari bushingiye. Ese bari gukomeza kubera Imana indahemuka cyangwa bari kuba abarakare? Umuvandimwe Woodworth yakomeje kubwiriza, nyuma yaho agaruka kuri Beteli, kandi mu mwaka wa 1919 yabaye umwanditsi mukuru w’igazeti ya Nimukanguke! (icyo gihe yitwaga L’Age d’Or). Yakomeje kuba umwanditsi wayo mukuru kugeza mu mwaka wa 1946.

Uburyo bwo gukora umurimo

Muri uwo mwaka wose wari ugoye, Umunara w’Umurinzi washishikarije abavandimwe bacu gukomeza kubwiriza. Abantu bari baragaragaje ko bashimishijwe bitaweho mu buryo bwihariye. Igazeti yo ku ya 15 Ukuboza 1915 yaravuze iti “dufite urutonde rw’abantu bo hirya no hino mu gihugu bohereje udukarita basaba ibitabo. Twifuza ko abo bose basurwa . . . kugira ngo turebe niba batarataye umurongo.” Intego yari iyo gutuma barushaho gushimishwa, “ishyaka barwanira Imana n’ukuri rikarushaho kugurumana.”

Nk’uko bimeze muri iki gihe, icyo gihe nabwo byari iby’ingenzi ko Abakristo bakomeza gushyira imbere inyungu z’Ubwami. Umunara w’Umurinzi wo ku itariki ya 15 Gashyantare 1915 waravuze uti “twe turi maso twagombye kurangwa n’ishyaka kandi tugakorana umwete umurimo w’Imana.” Abagaragu b’Imana bagombaga gukomeza kuba maso. Uwo Munara w’Umurinzi wakomeje ugira uti “tugomba gukomeza kuba maso. Tukaba maso tureba iki? Mbere na mbere tugomba kwireba, tugakomeza kwirinda imitego yo muri iyi minsi.”

Isomo ry’umwaka wa 1916 ryashishikarije abavandimwe ‘gukomera mu kwizera,’ nk’uko bivugwa mu Baroma 4:​20 muri Bibiliya ya King James Version. Uwo murongo w’Ibyanditswe wari gutera inkunga abizerwa muri uwo mwaka bari batangiye waranzwe n’ibigeragezo byihariye.

^ par. 4 Abigishwa ba Bibiliya bamaze imyaka myinshi bambara umudari uriho ikimenyetso cy’umusaraba n’ikamba, kandi ni wo wabarangaga. Icyo kimenyetso cyamaze imyaka myinshi kigaragara ku gifubiko cy’Umunara w’Umurinzi. Ariko mu ntangiriro z’imyaka ya 1930, Abahamya ba Yehova bari bararetse gukoresha icyo kimenyetso cy’umusaraba n’ikamba.