Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Ibaruwa y’Inteko Nyobozi

Ibaruwa y’Inteko Nyobozi

Bavandimwe na bashiki bacu dukunda,

Mu kinyejana cya karindwi mbere ya Yesu, umuhanuzi Ezekiyeli yeretswe ibintu bitangaje. Yabonye igare rinini ryo mu ijuru, riyobowe n’Umutegetsi w’ijuru n’isi. Igishishikaje kurusha ibindi, ni ukuntu iryo gare ryagendaga. Ryarihutaga cyane kandi niyo ryabaga rigiye gukata cyangwa guhindura icyerekezo, ntiryagabanyaga umuvuduko.—Ezek 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Iryo yerekwa ritwibutsa ko igice cy’umuryango wa Yehova cyo mu ijuru cyihuta cyane. Ariko se byifashe bite ku gice cy’uwo muryango cyo ku isi? Ibyabaye mu mwaka w’umurimo ushize, byagaragaje neza ko Yehova akomeje kwihutisha cyane ibikorwa by’umuryango w’abagaragu be bo ku isi.

Igice cy’umuryango wa Yehova cyo mu ijuru gikomeje kwihuta cyane

Hano muri Amerika, abagize umuryango wa Beteli bavuye i Brooklyn bimukira i Warwick muri leta ya New York, aho icyicaro gikuru cyimukiye. Hari n’abimukiye mu zindi nyubako, abandi bajya mu murimo wo kubwiriza. Abandi bakozi ba Beteli hirya no hino ku isi, na bo bahugiye mu mishinga yo kubaka, kuvugurura amazu, guhuriza hamwe ibiro by’amashami cyangwa kwimuka. Wowe se byifashe bite? Niyo waba utarimutse, nta gushidikanya ko wakoze ibintu byinshi.

 Inteko Nyobozi ishimishwa no kubona ukuntu abagaragu b’Imana bo hirya no hino ku isi bakoze ibintu byinshi bagakomeza kugendana n’umuryango wa Yehova. Hari benshi bimukiye aho ababwiriza bakenewe cyane. Abandi bashatse uko bagura umurimo, wenda bajya mu ifasi ikoresha urundi rurimi. Hari benshi bagerageje uburyo bushya bwo kubwiriza batari bamenyereye. Hari n’abandi benshi baguye umurimo mu bundi buryo. Abakristo bose bizerwa, harimo abageze mu za bukuru n’abamugaye, bakomeje isiganwa ryabo mu budahemuka. Bakorera Yehova kandi bagaragaza ko Satani ari umubeshyi.—1 Kor 9:24.

Mwizere mudashidikanya ko Yehova abona ibyo mukora (Heb 6:10). Ubwitange mugaragaza butuma  dutekereza Aburahamu na Sara. Igihe Aburahamu yari afite imyaka isaga 70, yavuye mu mugi wa Uri y’Abakaludaya ajya kuba mu mahema mu gihugu cya kure i Kanani, akaba ari ho yagombaga kuba ubuzima bwe bwose. We n’umugore we baritanze rwose!—Intang 11:31; Ibyak 7:2, 3.

Ese namwe mufite umwuka nk’uwo? Mwebwe mwese mukomeza kuba indahemuka muri ibi bihe bigoye, mukora ibyo Yesu yadusabye gukora. Yaravuze ati “ku bw’ibyo rero, nimugende muhindure abigishwa mu bantu bo mu mahanga yose, mubabatiza mu izina rya Data n’iry’Umwana n’iry’umwuka wera.”—Mat 28:19.

Iryo jambo Yesu yakoresheje rivuga ngo “nimugende,” ryumvikanisha ko tugomba guhaguruka, tukagira icyo dukora. Kubona ibyo abigishwa ba Kristo barangwa n’ishyaka bagezeho mu mwaka ushize, birashimishije cyane! Twibonera rwose ko Yehova ashyigikiye umurimo wo gutangaza ubutumwa bwiza bw’Ubwami mu mahanga yose.—Mar 13:10.

Hari benshi bakira neza ubutumwa bwiza. Mu mwaka w’umurimo ushize ababwiriza bari 8.340.847, kandi ugereranyije buri kwezi twigishaga Bibiliya abantu 10.115.264. Biragaragara ko igare ryo mu ijuru ryihuta, kandi namwe mugendana na ryo. Mukomeze umurimo mwiza mukora muri iki gihe gito gisigaye ngo Yehova afunge umuryango uganisha ku gakiza.

Isomo ry’umwaka wa 2017 rirakwiriye rwose! Rigira riti “Jya wiringira Yehova kandi ukore ibyiza” (Zab 37:3). Nimwumvira ayo magambo, mugakorera Yehova umurimo wera, muzaba mugaragaje ko mumwiringira.  Mujye muzirikana ko mutari mwenyine. Amagambo Yesu yavuze agira ati “dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka,” azahora ari ukuri.—Mat 28:20.

ISOMO RY’UMWAKA WA 2017:

“Jya wiringira Yehova kandi ukore ibyiza.”

Ahasigaye rero, mwiringire mudashidikanya ko Yehova azakomeza kubaha umugisha mu murimo mumukorera. Mwaba mukora byinshi cyangwa bike, icyo Yehova aha agaciro ni uko muba mwamuhaye ibyiza kuruta ibindi mubitewe n’intego nziza. Izo mpano zose zimukora ku mutima kandi zituma abemera (2 Kor 9:6, 7). Ku bw’ibyo rero, mukomeze kwegera So ubakunda, mumusenge buri gihe, mwige Ijambo ry’Imana, mujye mu materaniro kandi mukore umurimo wo kubwiriza.

Muri iki ‘gihe gito’ Satani ashigaje, yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo atume duteshuka, twitandukanye na Yehova (Ibyah 12:12). Nimukomeza kwegera Yehova, ibyo Satani azakora byose nta cyo bizageraho (Zab 16:8). Muzirikane ko tubakunda cyane kandi ko twishimira uruhare mugira mu kwita ku nyungu z’Ubwami bwa Yesu muri iyi minsi ya nyuma.

Abavandimwe banyu,

Inteko Nyobozi y’Abahamya ba Yehova