Zaburi 107:1-43

 • Nimushimire Imana yakoze imirimo itangaje

  • Yabanyujije mu nzira ikwiriye (7)

  • Yabahanye amazi yo kunywa n’ibyokurya (9)

  • Yabakuye mu mwijima mwinshi (14)

  • Yatanze itegeko arabakiza (20)

  • Arinda abakene gukandamizwa (41)

107  Mushimire Yehova kuko ari mwiza,Urukundo rwe rudahemuka ruhoraho iteka ryose.   Abo Yehova yacunguye nibavuge batyo,Abo yakijije akabakura mu maboko y’umwanzi,   Abo yakoranyirije hamwe abavanye mu bihugu binyuranye.Yabavanye iburasirazuba n’iburengerazuba,Abavana mu majyaruguru no mu majyepfo.   Bazerereye mu butayu, bazerera ahadatuwe,Ntibabona inzira ibageza mu mujyi wo guturamo.   Barashonje kandi bagira inyota,Bacika intege, imbaraga zirabashirana.   Bakomeje gutakambira Yehova muri ibyo bibazo byose,Na we arabakiza, abakura mu ngorane bari bafite.   Yabanyujije mu nzira ikwiriye,Kugira ngo bagere mu mujyi bari kuzabamo.   Abantu nibashimire Yehova kubera urukundo rwe rudahemuka,N’imirimo itangaje yakoreye abantu.   Abari bafite inyota yabahaye amazi yo kunywa,Kandi abari bashonje abaha ibyokurya barahaga. 10  Hari bamwe bari mu mwijima mwinshi cyane,Bafungiwe mu minyururu kandi bababazwa, 11  Kubera ko batumviye ibyo Imana yavuze,Kandi ntibakore ibyo Isumbabyose ishaka. 12  Yemeye ko bahura n’imibabaro kugira ngo ibacishe bugufi.Barasitaye ntihagira n’umwe ubatabara. 13  Bageze muri ibyo bibazo batakambiye Yehova,Na we arabakiza, abakura mu ngorane bari bafite. 14  Yabakuye mu mwijima mwinshi cyane,Acagagura iminyururu yari ibaboshye. 15  Abantu nibashimire Yehova kubera urukundo rwe rudahemuka,N’imirimo itangaje yakoreye abantu. 16  Yamenaguye inzugi z’umuringa,Kandi avunagura ibyuma bakingisha. 17  Bari abantu batagira ubwenge,Kandi bagezweho n’imibabaro bitewe n’ibicumuro byabo. 18  Bazinutswe ibyokurya byose,Kandi bendaga gupfa. 19  Bageze muri ibyo bibazo batakambiye Yehova,Na we arabakiza, abakura mu ngorane bari bafite. 20  Yatanze itegeko arabakiza.Yarabakijije kugira ngo badapfa. 21  Abantu nibashimire Yehova kubera urukundo rwe rudahemuka,N’imirimo itangaje yakoreye abantu. 22  Nibamutambire ibitambo by’ishimwe,Kandi bamamaze imirimo ye barangurura amajwi y’ibyishimo. 23  Abakora ingendo mu nyanja bari mu mato,Bakorera ubucuruzi mu mazi magari, 24  Babonye ibyo Yehova yakoze,Babona n’ibintu byiza yaremye biri mu nyanja. 25  Babonye ukuntu avuga ijambo rimwe agatuma haza umuyaga ukaze,Ukazamura imiraba y’inyanja. 26  Iyo miraba irabazamura ikabageza mu kirere,Bakamanuka bakagera hasi cyane. Bariheba kubera ko baba bugarijwe n’akaga. 27  Barazungera kandi bakadandabirana nk’abasinzi,Ubuhanga bwabo bwose ntibugire icyo bubamarira. 28  Iyo bageze muri ibyo bibazo batakambira Yehova,Na we akabakiza, akabakura muri ibyo byago. 29  Acecekesha uwo muyaga mwinshi cyane,Maze imiraba y’inyanja igatuza. 30  Bishimira ko habonetse umutuzo,Maze na bo akabajyana ahantu heza ku nkombe. 31  Abantu nibashimire Yehova kubera urukundo rwe rudahemuka,N’imirimo itangaje yakoreye abantu. 32  Bamushimire bari mu iteraniro ry’abantu benshi,Bamusingirize aho abakuru bateraniye. 33  Ahindura inzuzi ubutayu,N’amasoko y’amazi akayahindura ubutaka bukakaye. 34  Igihugu cyera cyane agihindura ubutaka bw’umunyu,Bitewe n’ububi bw’abagituye. 35  Ubutayu abuhindura ibidendezi by’amazi bikikijwe n’urubingo,N’ubutaka butagira amazi akabuhindura amasoko y’amazi. 36  Aho ni ho atuza abashonje,Kugira ngo bahahindure umujyi wo guturamo. 37  Batera imbuto mu mirima kandi bagatera imizabibu,Kugira ngo babone umusaruro mwinshi. 38  Abaha umugisha maze bakaba benshi cyane,Kandi ntiyemera ko amatungo yabo aba make. 39  Ariko bongera kuba bake maze bagacishwa bugufi,Bitewe no gukandamizwa hamwe n’ibyago n’agahinda. 40  Atuma abanyacyubahiro basuzugurwa,Agatuma bazerera ahantu hadatuwe kandi hataba inzira. 41  Ariko abakene abarinda gukandamizwa,Agatuma abagize imiryango yabo baba benshi nk’imikumbi. 42  Abakiranutsi barabireba bakishima,Ariko abakiranirwa bose babura icyo bavuga. 43  Umuntu w’umunyabwenge azazirikana ibyo bintu,Kandi azita ku bikorwa bya Yehova bigaragaza urukundo rudahemuka.

Ibisobanuro ahagana hasi