Intangiriro 49:1-33

  • Ubuhanuzi bwa Yakobo ari hafi gupfa (1-28)

    • Shilo azakomoka kuri Yuda (10)

  • Amabwiriza y’uko Yakobo yari kuzashyingurwa (29-32)

  • Yakobo apfa (33)

49  Nyuma yaho Yakobo ahamagara abahungu be arababwira ati: “Nimuteranire hamwe kugira ngo mbabwire ibizababaho mu bihe bizaza.  Nimuteranire hamwe mwumve, yemwe bahungu ba Yakobo mwe. Nimwumve icyo papa wanyu Isirayeli ababwira.  “Rubeni, uri imfura yanjye ukaba n’imbaraga zanjye kandi ni wowe ubushobozi bwanjye bwo kubyara bwatangiriyeho. Wari ufite icyubahiro n’imbaraga bihebuje!  Umeze nk’amazi atagira ikiyatangira. Ntukagire ubutware kuko waryamanye n’umugore* wa papa wawe. Urabona ngo Rubeni aryamane n’umugore wanjye! Aratinyuka koko!  “Simeyoni na Lewi ni abavandimwe. Intwaro zabo bazikoresha urugomo.  Sinzigera nifatanya na bo. Mutima wanjye, ntukifatanye n’itsinda ryabo kuko bagize uburakari bakica abantu kandi batemye ibitsi by’ibimasa nta mpamvu.  Uburakari bwabo ni bubi cyane* kuko bwuzuye urugomo n’umujinya. Nzabatatanyiriza mu bahungu ba Yakobo kandi nzabakwirakwiza muri Isirayeli.  “Naho wowe Yuda, abavandimwe bawe bazagushimagiza. Uzatsinda abanzi bawe. Abavandimwe bawe bazakunamira.  Yuda ameze nk’icyana cy’intare. Mwana wanjye, uzarya umuhigo uhage. Arasutama, akirambura nk’intare kandi ameze nk’intare. Ni nde watinyuka kumushotora? 10  Inkoni y’ubwami izaguma kuri Yuda kandi inkoni y’ubutware ntizava hagati y’ibirenge bye, kugeza igihe Shilo* azazira. Uwo ni we abantu bazumvira. 11  Azirika indogobe ye ku muzabibu kandi icyana cy’indogobe ye akizirika ku muzabibu w’indobanure. Azamesa umwenda we muri divayi kandi umwitero we azawumesa mu maraso y’imizabibu. 12  Amaso ye yatukujwe na divayi n’amenyo ye yezwa n’amata. 13  “Zabuloni azatura ku nkombe y’inyanja kandi azaba ku nkombe, aho bazirika ubwato. Umupaka w’aho atuye uzagera i Sidoni. 14  “Isakari ni nk’indogobe y’inyambaraga, iryama hagati y’imitwaro ibiri. 15  Azabona ko ahantu ho kuruhukira ari heza kandi ko igihugu gishimishije. Azatega ibitugu kugira ngo aheke imizigo kandi azakoreshwa imirimo ivunanye cyane. 16  “Dani ni umwe mu miryango y’Abisirayeli. Ni we uzacira imanza Abisirayeli. 17  Dani azamera nk’inzoka iri ku ruhande rw’umuhanda, amere nk’impiri iri iruhande rw’inzira, iruma agatsinsino k’ifarashi, uyigenderaho akagwa agaramye. 18  Yehova, nzategereza agakiza kawe. 19  “Gadi, umutwe w’abanyazi uzamutera ariko na we azatera abasigaye inyuma. 20  “Ibyokurya bya Asheri bizaba byinshi kandi azatanga ibyokurya biryoshye by’umwami. 21  “Nafutali ni nk’imparakazi inyaruka. Avuga amagambo meza. 22  “Yozefu ni umushibu w’igiti* cyera imbuto. Ni umushibu w’igiti cyera imbuto kiri hafi y’isoko y’amazi, amashami yacyo akagera hejuru y’urukuta. 23  Ariko abarashi bakomeza kumubuza amahwemo, bakamurasa kandi bagakomeza kumwanga cyane. 24  Nyamara umuheto we uguma mu mwanya wawo, n’amaboko ye ahorana imbaraga kandi akanyaruka kubera ko afashwa n’Intwari ya Yakobo, ari yo Mwungeri, ikaba n’Ibuye rya Isirayeli. 25  Yozefu yaturutse ku Mana ya se kandi izamufasha. Ari kumwe n’Ishoborabyose. Imana izamuha umugisha uva mu ijuru n’umugisha w’amazi ava mu butaka, kandi azagira abana benshi agire n’amatungo menshi. 26  Imigisha papa wawe aguhaye izaruta rwose ibintu byiza byo ku misozi ihoraho iteka kandi izaruta ubwiza bw’udusozi duhoraho iteka. Izakomeza kuba ku mutwe wa Yozefu kandi rwose izakomeza kuba ku mutwe w’uwatoranyijwe mu bavandimwe be. 27  “Benyamini azajya atanyagura nk’isega. Mu gitondo azajya arya inyamaswa yafashe, naho nimugoroba azajya agabanya abantu ibyo yambuye abanzi be.” 28  Iyo ni yo miryango 12 ya Isirayeli kandi ibyo ni byo papa wabo yababwiye igihe yabahaga umugisha. Yabahaye umugisha bose, buri wese amuha umugisha we. 29  Hanyuma arabategeka ati: “Dore ngiye gupfa. Muzanshyingure iruhande rwa data na sogokuru, mu buvumo buri mu murima wa Efuroni w’Umuheti. 30  Ubwo buvumo buri mu murima w’i Makipela imbere y’i Mamure mu gihugu cy’i Kanani, uwo Aburahamu yaguze na Efuroni w’Umuheti kugira ngo ajye awushyinguramo. 31  Aho ni ho bashyinguye Aburahamu n’umugore we Sara. Ni ho bashyinguye Isaka n’umugore we Rebeka kandi ni ho nashyinguye Leya. 32  Uwo murima waguzwe hamwe n’ubuvumo burimo, wari uw’abahungu ba Heti.” 33  Yakobo arangije guha abahungu be ayo mabwiriza, asubiza amaguru ku buriri bwe, ashiramo umwuka, arapfa kimwe na ba sekuruza.*

Ibisobanuro ahagana hasi

Cyangwa “inshoreke.”
Cyangwa “buvumwe.”
Bisobanura “Nyirabyo.”
Umushibu w’igiti ni icyana k’igiti kimera aho baba baratemeye igiti kinini.
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “asanga ba sekuruza.” Iyi ni imvugo y’ubusizi isobanura ko umuntu yapfuye.