Intangiriro 15:1-21

  • Imana igirana isezerano na Aburamu (1-21)

    • Ubuhanuzi buvuga iby’imyaka 400 yo gukandamizwa (13)

    • Imana isubiramo isezerano yagiranye na Aburamu (18-21)

15  Nyuma y’ibyo, Yehova abonekera Aburamu aramubwira ati: “Aburamu, witinya. Nzakurinda* kandi uzahabwa ibihembo byinshi.”  Aburamu abyumvise aravuga ati: “Yehova Mwami w’Ikirenga, ibihembo byawe bizamarira iki ko ubona nta kana ngira, kandi uzasigarana ibyanjye ari Eliyezeri w’Umunyadamasiko?”  Aburamu yongeraho ati: “Dore nta bana wampaye kandi umugaragu wo mu rugo rwanjye ni we uzasigarana ibyanjye.”  Ariko Yehova aramusubiza ati: “Uwo si we uzasigarana ibyawe, ahubwo umwana uzabyara ni we uzasigarana ibyawe.”  Nuko Imana imujyana hanze iramubwira iti: “Reba mu ijuru maze ubare inyenyeri, niba ushobora kuzibara.” Hanyuma iramubwira iti: “Abazagukomokaho ni uko bazangana.”  Nuko Aburamu yizera Yehova, bituma na we abona ko Aburamu ari umukiranutsi.  Hanyuma yongera kumubwira ati: “Ndi Yehova wagukuye muri Uri y’Abakaludaya kugira ngo nguhe iki gihugu kibe icyawe.”  Nuko aravuga ati: “Yehova Mwami w’Ikirenga, nakwemezwa n’iki ko iki gihugu kizaba icyanjye?”  Na we aramusubiza ati: “Nshakira inyana imaze imyaka itatu, inyagazi y’ihene* imaze imyaka itatu, imfizi y’intama imaze imyaka itatu, intungura* n’icyana cy’inuma.” 10  Nuko afata ayo matungo yose ayacamo kabiri maze ibyo bice abirambika ku buryo buri gice kiringanira n’icyacyo ariko inyoni zo ntiyazicamo kabiri. 11  Ibisiga bitangira kumanuka bigwa kuri izo ntumbi, ariko Aburamu akomeza kujya abyirukana. 12  Igihe izuba ryari rigiye kurenga, Aburamu arasinzira cyane, maze haza umwijima ukaze, uteye ubwoba uramutwikira. 13  Nuko Imana ibwira Aburamu iti: “Umenye udashidikanya ko abagukomokaho bazajya kuba mu gihugu kitari icyabo, kandi abo muri icyo gihugu bazabakoresha imirimo ivunanye cyane,* babababaze mu gihe cy’imyaka 400. 14  Ariko icyo gihugu kizabakoresha iyo mirimo nzagicira urubanza kandi bazakivamo bajyanye ubutunzi bwinshi. 15  Naho wowe, uzapfa* mu mahoro ushaje neza kandi uzahambwa. 16  Ariko mu gihe cy’abuzukuruza babo ni bwo bazagaruka ino, kuko igihe cyo guhana Abamori bitewe n’ibyaha byabo kitaragera.” 17  Igihe izuba ryari rimaze kurenga kandi n’umwijima ari mwinshi cyane habonetse itanura rivamo umwotsi kandi umuriro waka unyura hagati ya bya bice. 18  Kuri uwo munsi Yehova agirana na Aburamu isezerano agira ati: “Abazagukomokaho nzabaha iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini, ari rwo ruzi rwa Ufurate. 19  Nzabaha igihugu cy’Abakeni, icy’Abakenizi, icy’Abakadimoni, 20  icy’Abaheti, icy’Abaperizi, icy’Abarefayimu, 21  icy’Abamori, icy’Abanyakanani, icy’Abagirugashi n’icy’Abayebusi.”

Ibisobanuro ahagana hasi

Cyangwa “ndi ingabo ikurinda.”
Cyangwa “ihene y’ingore.”
Ni inyoni yo mu bwoko bw’inuma.
Cyangwa “bazabagira abacakara.”
Cyangwa “uzasanga ba sokuruza.”