Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Igitabo cy’Intangiriro

Ibice

Ibirimo

 • 1

  • Imana irema ijuru n’isi (1, 2)

  • Imana itunganya isi mu minsi itandatu (3-31)

   • Umunsi wa 1: Umucyo, umunsi n’ijoro (3-5)

   • Umunsi wa 2: Ikirere (6-8)

   • Umunsi wa 3: Ubutaka bwumutse n’ibimera (9-13)

   • Umunsi wa 4: Ibimurika byo mu kirere (14-19)

   • Umunsi wa 5: Amafi n’inyoni (20-23)

   • Umunsi wa 6: Inyamaswa n’abantu (24-31)

 • 2

  • Imana iruhuka ku munsi wa karindwi (1-3)

  • Yehova Umuremyi w’isi n’ijuru (4)

  • Umugabo n’umugore mu busitani bwa Edeni (5-25)

   • Imana irema umuntu mu mukungugu (7)

   • Babuzwa kurya ku giti cy’ubumenyi (15-17)

   • Imana irema umugore (18-25)

 • 3

  • Uko icyaha cyaje (1-13)

   • Ikinyoma cya mbere (4, 5)

  • Yehova acira urubanza abigometse (14-24)

   • Isezerano ry’urubyaro rw’umugore (15)

   • Birukanwa muri Edeni (23, 24)

 • 4

  • Kayini na Abeli (1-16)

  • Abakomotse kuri Kayini (17-24)

  • Seti n’umuhungu we Enoshi (25, 26)

 • 5

  • Kuva kuri Adamu kugeza kuri Nowa (1-32)

   • Adamu abyara abahungu n’abakobwa (4)

   • Henoki yagendanaga n’Imana (21-24)

 • 6

  • Abana b’Imana bashaka abagore ku isi (1-3)

  • Abanefili bavuka (4)

  • Abantu bakoze ibibi, bababaza Yehova (5-8)

  • Nowa ahabwa itegeko ryo kubaka ubwato (9-16)

  • Imana ivuga ko hazabaho Umwuzure (17-22)

 • 7

  • Binjira mu bwato (1-10)

  • Umwuzure uba ku isi hose (11-24)

 • 8

  • Amazi y’Umwuzure agabanuka (1-14)

   • Yohereza inuma (8-12)

  • Basohoka mu bwato (15-19)

  • Imana itanga isezerano ku isi (20-22)

 • 9

  • Imana iha abantu amabwiriza (1-7)

   • Itegeko rirebana n’amaraso (4-6)

  • Isezerano ry’umukororombya (8-17)

  • Ubuhanuzi burebana n’abakomoka kuri Nowa (18-29)

 • 10

  • Aho abantu bo mu bihugu byo ku isi bakomotse (1-32)

   • Abakomotse kuri Yafeti (2-5)

   • Abakomotse kuri Hamu (6-20)

    • Nimurodi arwanya Yehova (8-12)

   • Abakomotse kuri Shemu (21-31)

 • 11

  • Umunara w’i Babeli (1-4)

  • Yehova atuma abantu batangira kuvuga indimi zitandukanye (5-9)

  • Kuva kuri Shemu kugera kuri Aburamu (10-32)

   • Umuryango wa Tera (27)

   • Aburamu ava muri Uri (31)

 • 12

  • Aburamu ava i Harani akajya i Kanani (1-9)

   • Imana iha isezerano Aburamu (7)

  • Aburamu na Sarayi muri Egiputa (10-20)

 • 13

  • Aburamu asubira i Kanani (1-4)

  • Aburamu atandukana na Loti (5-13)

  • Imana isubiramo isezerano yahaye Aburamu (14-18)

 • 14

  • Aburamu atabara Loti (1-16)

  • Melikisedeki aha umugisha Aburamu (17-24)

 • 15

  • Imana igirana isezerano na Aburamu (1-21)

   • Ubuhanuzi buvuga iby’imyaka 400 yo gukandamizwa (13)

   • Imana isubiramo isezerano yagiranye na Aburamu (18-21)

 • 16

  • Hagari na Ishimayeli (1-16)

 • 17

  • Aburahamu yari kuzakomokwaho n’abantu benshi (1-8)

   • Aburamu ahindurirwa izina akitwa Aburahamu (5)

  • Isezerano ryo gukebwa (9-14)

  • Sarayi ahindurirwa izina akitwa Sara (15-17)

  • Isezerano ry’uko Isaka yari kuzavuka (18-27)

 • 18

  • Abamarayika batatu basura Aburahamu (1-8)

  • Sara amenya ko azabyara maze agaseka (9-15)

  • Aburahamu yinginga Imana ngo Sodomu itarimburwa (16-33)

 • 19

  • Abamarayika basura Loti (1-11)

  • Loti n’umuryango we basabwa kuva mu mujyi (12-22)

  • Sodomu na Gomora birimburwa (23-29)

   • Umugore wa Loti ahinduka inkingi y’umunyu (26)

  • Loti n’abakobwa be (30-38)

   • Aho Abamowabu n’Abamoni bakomotse (37, 38)

 • 20

  • Sara ava kwa Abimeleki (1-18)

 • 21

  • Isaka avuka (1-7)

  • Ishimayeli atoteza Isaka (8, 9)

  • Hagari na Ishimayeli birukanwa (10-21)

  • Aburahamu na Abimeleki bagirana isezerano (22-34)

 • 22

  • Imana isaba Aburahamu gutamba Isaka (1-19)

   • Urubyaro rwa Aburahamu ruzatuma abantu babona imigisha (15-18)

  • Umuryango wa Rebeka (20-24)

 • 23

  • Sara apfa kandi agashyingurwa (1-20)

 • 24

  • Bashakira Isaka umugore (1-58)

  • Rebeka ahura na Isaka (59-67)

 • 25

  • Aburahamu ashaka undi mugore (1-6)

  • Aburahamu apfa (7-11)

  • Abahungu ba Ishimayeli (12-18)

  • Yakobo na Esawu bavuka (19-26)

  • Esawu agurisha uburenganzira bw’uko ari umwana w’imfura (27-34)

 • 26

  • Isaka na Rebeka bari i Gerari (1-11)

   • Imana isubiriramo Isaka isezerano ryayo (3-5)

  • Batongana bapfa amariba (12-25)

  • Isaka agirana isezerano na Abimeleki (26-33)

  • Abagore ba Esawu babiri b’Abaheti (34, 35)

 • 27

  • Isaka aha Yakobo umugisha (1-29)

  • Esawu asaba umugisha ariko ntiyihane (30-40)

  • Esawu yanga cyane Yakobo (41-46)

 • 28

  • Isaka yohereza Yakobo i Padani-Aramu (1-9)

  • Inzozi za Yakobo ari i Beteli (10-22)

   • Imana isubiriramo Yakobo isezerano ryayo (13-15)

 • 29

  • Yakobo ahura na Rasheli (1-14)

  • Yakobo akunda Rasheli (15-20)

  • Yakobo ashaka Leya na Rasheli (21-29)

  • Abahungu bane Yakobo yabyaranye na Leya: Rubeni, Simeyoni, Lewi na Yuda (30-35)

 • 30

  • Biluha abyara Dani na Nafutali (1-8)

  • Zilupa abyara Gadi na Asheri (9-13)

  • Leya abyara Isakari na Zabuloni (14-21)

  • Rasheli abyara Yozefu (22-24)

  • Amatungo ya Yakobo yiyongera (25-43)

 • 31

  • Yakobo ajya i Kanani mu ibanga (1-18)

  • Labani agera aho Yakobo yari ari (19-35)

  • Yakobo na Labani bagirana isezerano (36-55)

 • 32

  • Yakobo ahura n’abamarayika (1, 2)

  • Yakobo yitegura guhura na Esawu (3-23)

  • Yakobo akirana n’umumarayika (24-32)

   • Yakobo ahindurirwa izina akitwa Isirayeli (28)

 • 33

  • Yakobo ahura na Esawu (1-16)

  • Yakobo ajya i Shekemu (17-20)

 • 34

  • Dina afatwa ku ngufu (1-12)

  • Uburyarya bw’abahungu ba Yakobo (13-31)

 • 35

  • Yakobo ajugunya ibigirwamana (1-4)

  • Yakobo agaruka i Beteli (5-15)

  • Benyamini avuka. Rasheli apfa (16-20)

  • Abahungu 12 ba Isirayeli (21-26)

  • Isaka apfa (27-29)

 • 36

  • Abakomoka kuri Esawu (1-30)

  • Abami n’abatware ba Edomu (31-43)

 • 37

  • Yozefu arota inzozi (1-11)

  • Abavandimwe ba Yozefu bamugirira ishyari (12-24)

  • Yozefu agurishwa ngo abe umucakara (25-36)

 • 38

  • Yuda na Tamari (1-30)

 • 39

  • Yozefu mu rugo rwa Potifari (1-6)

  • Yozefu yanga kuryamana n’umugore wa Potifari (7-20)

  • Yozefu ari muri gereza (21-23)

 • 40

  • Yozefu asobanura inzozi imfungwa zarose (1-19)

   • “Imana ni yo yonyine ishobora gusobanura inzozi” (8)

  • Umunsi mukuru w’ivuka rya Farawo (20-23)

 • 41

  • Yozefu asobanura inzozi za Farawo (1-36)

  • Farawo ahesha Yozefu icyubahiro (37-46a)

  • Yozefu ashingwa kugenzura ibiribwa (46b-57)

 • 42

  • Abavandimwe ba Yozefu bajya muri Egiputa (1-4)

  • Yozefu ahura n’abavandimwe be, akabagerageza (5-25)

  • Abavandimwe ba Yozefu basubira kwa Yakobo (26-38)

 • 43

  • Abavandimwe ba Yozefu basubira muri Egiputa bari kumwe na Benyamini (1-14)

  • Yozefu yongera guhura n’abavandimwe be (15-23)

  • Yozefu akoreshereza ibirori abavandimwe be (24-34)

 • 44

  • Igikombe cy’ifeza cya Yozefu kiboneka mu mufuka wa Benyamini (1-17)

  • Yuda asabira imbabazi Benyamini (18-34)

 • 45

  • Yozefu yibwira abavandimwe be (1-15)

  • Abavandimwe ba Yozefu bajya kuzana Yakobo (16-28)

 • 46

  • Yakobo n’abagize umuryango we bimukira muri Egiputa (1-7)

  • Amazina y’abagiye muri Egiputa (8-27)

  • Yozefu ahurira na Yakobo i Gosheni (28-34)

 • 47

  • Yakobo abonana na Farawo (1-12)

  • Yozefu ayoborana ubwenge (13-26)

  • Isirayeli atura i Gosheni (27-31)

 • 48

  • Yakobo aha umugisha abahungu babiri ba Yozefu (1-12)

  • Efurayimu ahabwa imigisha myinshi (13-22)

 • 49

  • Ubuhanuzi bwa Yakobo ari hafi gupfa (1-28)

   • Shilo azakomoka kuri Yuda (10)

  • Amabwiriza y’uko Yakobo yari kuzashyingurwa (29-32)

  • Yakobo apfa (33)

 • 50

  • Yozefu ashyingura Yakobo i Kanani (1-14)

  • Yozefu yemeza ko yababariye abavandimwe be (15-21)

  • Iminsi ya nyuma y’ubuzima bwa Yozefu n’urupfu rwe (22-26)

   • Yozefu ategeka ibirebana n’amagufwa ye (25)