Imigani 17:1-28

  • Ntugakorere ibibi umuntu wagukoreye ibyiza (13)

  • Ujye wigendera intonganya zitaravuka (14)

  • Inshuti nyakuri igukunda igihe cyose (17)

  • “Umutima unezerewe ni nk’umuti ukiza” (22)

  • Uwifata mu byo avuga aba ari umunyabwenge (27)

17  Ibyiza ni ukurya agace k’umugati wumye uri mu rugo rurimo amahoro,Aho kurya ibyokurya byinshi uri mu rugo rwuzuyemo amahane.   Umugaragu w’umunyabwenge azategeka umwana ukora ibiteye isoni,Kandi azabona umurage nk’umwana wa nyiri urugo.   Zahabu n’ifeza bishongesherezwa mu muriro kugira ngo bishireho umwanda,Ariko Yehova ni we ugenzura imitima.   Umuntu mubi ashishikazwa no kumva amagambo ababaza,Kandi umunyabinyoma yishimira kumva amagambo arimo uburiganya.   Useka umukene aba atuka uwamuremye,Kandi uwishimira ibyago by’abandi ntazabura guhanwa.   Abuzukuru baba bameze nk’ikamba ry’abageze mu zabukuru,Kandi abana bavugwa neza bitewe n’ababyeyi babo.   Ntushobora kumva umuntu utagira ubwenge avuga amagambo akwiriye, Ariko birushaho kuba bibi iyo umutegetsi avuga amagambo y’ibinyoma.   Impano ni nk’ibuye ry’agaciro,Rituma nyiraryo agira icyo ageraho aho agiye hose.   Ubabarira abandi ibyaha aba ashaka urukundo,Ariko ukomeza kubivuga hose atandukanya inshuti magara. 10  Gucyaha umuntu ujijutse bimugirira akamaro cyaneKuruta gukubita umuntu utagira ubwenge inkoni 100. 11  Umuntu mubi ahora ashaka kwigomeka,Ariko azohererezwa intumwa ifite ubugome kugira ngo imuhane. 12  Aho guhura n’umuntu utagira ubwenge ari mu bidafite umumaro,Wahura n’idubu yapfushije abana bayo. 13  Umuntu ukorera abandi ibintu bibi kandi we yarakorewe ibyiza,Ibibi ntibizava mu nzu ye. 14  Intangiriro y’amakimbirane ni nk’umuntu urekuye amazi menshi agatemba.Ubwo rero, ujye wigendera intonganya zitaravuka. 15  Umuntu ugira umwere umuntu mubi n’ushinja umukiranutsi,Bombi Yehova arabanga cyane. 16  None se byamarira iki umuntu utagira ubwenge,Aramutse abonye uburyo bwo kugira ubwenge kandi atabushaka? 17  Inshuti nyakuri igukunda igihe cyose,Kandi ikubera umuvandimwe mu gihe cy’amakuba. 18  Umuntu utagira ubwenge yemera kugirana n’undi isezerano bakorana mu ntoki,Akishingira kwishyura ideni rye kandi akabikora mugenzi we abireba. 19  Ukunda amakimbirane aba akunda ibyaha, Kandi uwishyira hejuru yikururira ibyago. 20  Ufite umutima mubi nta cyo azageraho,Kandi uvuga amagambo y’uburiganya azahura n’ibyago. 21  Umugabo wabyaye umwana w’injiji bimutera agahinda,Kandi umugabo wabyaye umwana utagira ubwenge ntiyishima. 22  Umutima unezerewe ni nk’umuti ukiza,Ariko umutima wihebye utuma umuntu acika intege. 23  Umuntu mubi yakira ruswa mu ibanga,Kugira ngo ace urubanza rurimo akarengane. 24  Ubwenge buhora hafi y’umuntu ufite ubushishozi,Ariko ibitekerezo by’abantu batagira ubwenge bihora bijarajara. 25  Umwana utagira ubwenge atera papa we agahinda,Kandi agatuma mama we ababara cyane.* 26  Si byiza guhana abakiranutsi,Kandi ntibikwiriye gukubita abanyacyubahiro. 27  Uwifata mu byo avuga aba ari umunyabwenge,Kandi umuntu ufite ubushishozi aratuza. 28  Ndetse n’umuntu utagira ubwenge iyo yicecekeye bagira ngo ni umunyabwenge,N’utagize icyo avuga bakagira ngo arajijutse.

Ibisobanuro ahagana hasi

Cyangwa “agatera mama we intimba.”