Gutegeka kwa Kabiri 23:1-25

  • Abatemerewe kuba mu bagize iteraniro ry’Imana (1-8)

  • Isuku mu nkambi (9-14)

  • Umugaragu wahunze (15, 16)

  • Basabwa kwirinda uburaya (17, 18)

  • Ibirebana no kwaka inyungu no guhiga imihigo (19-23)

  • Ibyo umuntu yemerewe gufata mu murima wa mugenzi we (24, 25)

23  “Nta mugabo wakonwe* cyangwa uwo bakase imwe mu myanya ndangagitsina ugomba kuba* mu bagize iteraniro rya Yehova.  “Nta mwana ufite ababyeyi batashakanye mu buryo bwemewe n’amategeko ugomba kuba mu bagize iteraniro rya Yehova. Ndetse kugeza ku gisekuru cya cumi cy’abamukomokaho, ntihazagire uba mu bagize iteraniro rya Yehova.  “Ntihazagire Umwamoni cyangwa Umumowabu uba mu bagize iteraniro rya Yehova. Ndetse kugeza ku gisekuru cya cumi cy’ababakomokaho, ntihazagire uba mu bagize iteraniro rya Yehova,  kuko igihe mwari mu nzira muva muri Egiputa batabazaniye umugati n’amazi kandi bakaba baraguriye Balamu umuhungu wa Bewori w’i Petori y’i Mezopotamiya kugira ngo abasabire ibyago.  Ariko Yehova Imana yanyu ntiyumviye Balamu. Ahubwo ibyo byago Yehova Imana yanyu yabibahinduriyemo imigisha, kuko Yehova Imana yanyu yabakunze.  Mu buzima bwanyu bwose, ntimuzatume bagira amahoro cyangwa ngo bamerwe neza.  “Ntimukange Abedomu kuko ari abavandimwe banyu. “Ntimukange Abanyegiputa kuko mwabaye abanyamahanga mu gihugu cyabo.  Abuzukuruza babo bo bashobora kuba mu bagize iteraniro rya Yehova.  “Nimujya kurwana n’abanzi banyu, muzirinde ikibi cyose. 10  Muri mwe nihagira umuntu wandura bitewe n’uko yasohoye intanga nijoro, azajye inyuma y’inkambi. Ntazinjire mu nkambi. 11  Nibujya kwira aziyuhagire maze izuba nirimara kurenga agaruke mu nkambi. 12  Muzateganye ahantu hiherereye inyuma y’inkambi, abe ari ho muzajya mujya kwituma. 13  Mu bikoresho byanyu muzajye mwitwaza igikoresho cyo gucukuza,* nimujya kwituma mugicukuze umwobo maze muhindukire mutwikire umwanda wanyu, 14  kuko Yehova Imana yanyu ari mu nkambi yanyu kugira ngo abakize kandi atume mutsinda abanzi banyu. Inkambi yanyu izabe iyera kugira ngo atazababonamo ikintu kidakwiriye, maze ntakomeze kujyana namwe. 15  “Umugaragu nacika shebuja akabahungiraho, ntimuzamusubize shebuja. 16  Azakomeze kubana namwe, abe aho azahitamo hose mu mijyi y’iwanyu. Ntimuzamufate nabi. 17  “Ntihakagire umukobwa wo muri Isirayeli uba indaya cyangwa ngo hagire umuhungu wo muri Isirayeli uba indaya.* 18  Ntimukazane mu nzu ya Yehova Imana yanyu amafaranga yishyuwe indaya yaba iy’umugabo* cyangwa iy’umugore kugira ngo muhigure umuhigo uwo ari wo wose, kuko ibyo byombi ari ibintu Yehova Imana yanyu yanga cyane. 19  “Ntimuzake abavandimwe banyu inyungu, yaba inyungu ku mafaranga, ku byokurya cyangwa ku kintu icyo ari cyo cyose gitangwaho inyungu. 20  Abanyamahanga mushobora kubaka inyungu, ariko ntimuzayake abavandimwe banyu kugira ngo Yehova Imana yanyu abahe umugisha mu byo muzakora byose, mu gihugu mugiye kujyamo mukagituramo. 21  “Nimuhigira Yehova Imana yanyu umuhigo, ntimugatinde gukora ibyo mwiyemeje kuko mutabikoze Yehova Imana yanyu yazabibabaza kandi byababera icyaha. 22  Ariko nimwirinda guhiga umuhigo ntibizababera icyaha. 23  Ibyo mwavuze ko muzakora mujye mubikora, muhigure umuhigo mwahigiye Yehova Imana yanyu nk’ituro ritangwa ku bushake. 24  “Nihagira ujya mu ruzabibu rwa mugenzi we, ajye arya imizabibu ahage ariko ntakagire iyo ashyira mu kintu yitwaje. 25  “Nihagira ujya mu myaka yo mu murima wa mugenzi we, ajye acisha intoki amahundo yeze, ariko azirinde gutemesha umuhoro imyaka yo mu murima wa mugenzi we.

Ibisobanuro ahagana hasi

Cyangwa “uwo bamennye amabya.”
Ni ukuvuga ko hari ibintu abandi Bisirayeli babaga bemerewe ariko bo batabyemerewe.
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “urumambo.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “indaya yo mu rusengero.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “imbwa.” Bishobora kuba byerekeza ku bagabo b’abatinganyi.