Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Igitabo cyo Gutegeka kwa Kabiri

Ibice

Ibirimo

 • 1

  • Abisirayeli bava ku Musozi wa Horebu (1-8)

  • Hashyirwaho abayobozi n’abacamanza (9-18)

  • Abisirayeli bagera i Kadeshi-Baruneya bagasuzugura (19-46)

   • Abisirayeli banga kwinjira mu gihugu (26-33)

   • Abanyakanani batsinda Abisirayeli (41-46)

 • 2

  • Abisirayeli bamara imyaka 38 bazerera mu butayu (1-23)

  • Abisirayeli batsinda Sihoni umwami w’i Heshiboni (24-37)

 • 3

  • Abisirayeli batsinda Ogi umwami w’i Bashani (1-7)

  • Uko bagabanye agace ko mu burasirazuba bwa Yorodani (8-20)

  • Yosuwa abwirwa ko atagomba kugira ubwoba (21, 22)

  • Mose abwirwa ko atazinjira mu gihugu (23-29)

 • 4

  • Abisirayeli bibutswa ko bagomba kumvira (1-14)

   • Ntimuzibagirwe ibyo Imana yakoze (9)

  • Yehova ashaka ko umuntu amwiyegurira, akamukorera wenyine (15-31)

  • Nta yindi Mana uretse Yehova (32-40)

  • Imigi y’ubuhungiro yo mu burasirazuba bwa Yorodani (41-43)

  • Amategeko yari agiye guhabwa Abisirayeli (44-49)

 • 5

  • Isezerano rya Yehova kuri Horebu (1-5)

  • Amategeko Icumi asubirwamo (6-22)

  • Abantu bagira ubwoba bari ku musozi wa Sinayi (23-33)

 • 6

  • Ukundishe Yehova Imana yawe umutima wawe wose (1-9)

   • “Isirayeli we, tega amatwi” (4)

   • Ababyeyi basabwa kwigisha abana babo (6, 7)

  • Ntimuzibagirwe Yehova (10-15)

  • Ntimukagerageze Yehova Imana yanyu (16-19)

  • Muzabibwire ab’igihe kizaza (20-25)

 • 7

  • Abantu bo mu bihugu birindwi bagombaga kurimburwa (1-6)

  • Impamvu Imana yatoranyije Abisirayeli (7-11)

  • Kumvira bihesha imigisha (12-26)

 • 8

  • Imigisha Yehova yari kubaha isubirwamo (1-9)

   • ‘Umuntu ntatungwa n’ibyokurya gusa’ (3)

  • Ntimuzibagirwe Yehova (10-20)

 • 9

  • Impamvu Abisirayeli bahawe igihugu (1-6)

  • Abisirayeli barakaza Yehova inshuro enye (7-29)

   • Ikimasa cya zahabu (7-14)

   • Mose yinginga cyane Yehova (15-21, 25-29)

   • Bongera kurakaza Yehova inshuro eshatu (22)

 • 10

  • Hakorwa ibindi bisate bibiri by’amabuye bimeze nk’ibya mbere (1-11)

  • Icyo Yehova asaba (12-22)

   • Gutinya Yehova no kumukunda (12)

 • 11

  • Mwabonye ukuntu Yehova afite imbaraga nyinshi (1-7)

  • Igihugu cy’Isezerano (8-12)

  • Imigisha bari kubona iyo bumvira (13-17)

  • Amategeko y’Imana ajye ahora ku mitima yanyu (18-25)

  • “Imigisha n’ibyago” (26-32)

 • 12

  • Mujye musengera ahantu Yehova Imana yanyu azatoranya (1-14)

  • Bemererwa kurya inyama ariko bakabuzwa kurya amaraso (15-28)

  • Ntimuzagwe mu mutego wo gusenga izindi mana (29-32)

 • 13

  • Uko bari gufata umuntu utubaha Imana (1-18)

 • 14

  • Ibyo bagombaga kwirinda mu gihe baririra umuntu wapfuye (1, 2)

  • Ibyokurya byanduye n’ibitanduye (3-21)

  • Icya cumi cya Yehova (22-29)

 • 15

  • Kurekera abantu amadeni nyuma ya buri myaka irindwi (1-6)

  • Mujye mufasha abakene (7-11)

  • Guha umudendezo abagaragu nyuma ya buri myaka irindwi (12-18)

   • Gutobora ugutwi k’umugaragu (16, 17)

  • Amatungo yavutse mbere yagombaga kwegurirwa Imana (19-23)

 • 16

  • Pasika n’Umunsi Mukuru w’Imigati Itarimo Umusemburo (1-8)

  • Umunsi Mukuru w’Ibyumweru (9-12)

  • Umunsi Mukuru w’Ingando (13-17)

  • Basabwa kuzishyiriraho abacamanza (18-20)

  • Babuzwa gusenga ibindi bintu (21, 22)

 • 17

  • Ibitambo byagombaga kuba bidafite inenge (1)

  • Ibyo bari gukorera umuntu usenga izindi mana (2-7)

  • Ibirebana n’urubanza rukomeye cyane (8-13)

  • Amabwiriza y’uwari kuzaba umwami (14-20)

   • Umwami yagombaga kwandukura igitabo cy’Amategeko (18)

 • 18

  • Ibigenewe abatambyi n’Abalewi (1-8)

  • Babuzwa ibikorwa by’ubupfumu (9-14)

  • Umuhanuzi umeze nka Mose (15-19)

  • Ibiranga abahanuzi b’ibinyoma (20-22)

 • 19

  • Ibirebana no kwica umuntu n’imigi y’ubuhungiro (1-13)

  • Imbago z’imirima ntizikimurwe (14)

  • Gutanga ubuhamya mu rukiko (15-21)

   • Ubuhamya bw’abatangabuhamya babiri cyangwa batatu ni bwo bwemewe (15)

 • 20

  • Amategeko arebana n’intambara (1-20)

   • Abantu batemerewe kujya ku rugamba (5-9)

 • 21

  • Ibirebana n’umuntu wishwe ariko uwamwishe akaba atazwi (1-9)

  • Ibirebana no gushakana n’abagore bafatiwe ku rugamba (10-14)

  • Uburenganzira bw’umwana w’imfura (15-17)

  • Umwana wananiranye (18-21)

  • Umuntu umanitswe ku giti aba yaravumwe n’Imana (22, 23)

 • 22

  • Kwita ku matungo ya mugenzi wawe (1-4)

  • Kwambara imyenda y’umuntu mudahuje igitsina (5)

  • Kwita ku matungo (6, 7)

  • Urukuta rugose igisenge (8)

  • Ibitaragombaga kuvangwa (9-11)

  • Udushumi twashyirwaga ku misozo y’umwenda (12)

  • Amategeko arebana n’imibonano mpuzabitsina idakwiriye (13-30)

 • 23

  • Abatemerewe kuba mu bagize iteraniro ry’Imana (1-8)

  • Isuku mu nkambi (9-14)

  • Umugaragu wahunze (15, 16)

  • Basabwa kwirinda uburaya (17, 18)

  • Ibirebana no kwaka inyungu no guhiga imihigo (19-23)

  • Ibyo umuntu yemerewe gufata mu murima wa mugenzi we (24, 25)

 • 24

  • Ibirebana no gushaka n’ubutane (1-5)

  • Mujye mwubaha ubuzima (6-9)

  • Mujye mwita ku bakene (10-18)

  • Amategeko arebana n’imyaka yasigaye mu murima (19-22)

 • 25

  • Amabwiriza yo guhanisha umuntu inkoni (1-3)

  • Ntimugahambire umunwa w’ikimasa gihura (4)

  • Ibirebana no gushaka uwahoze ari umugore w’umuvandimwe wawe (5-10)

  • Imyifatire idakwiriye mu gihe abagabo barwanye (11, 12)

  • Ibipimo by’uburemere n’ibindi bipimo bihuje n’ukuri (13-16)

  • Abamaleki bagombaga kurimburwa (17-19)

 • 26

  • Ituro ry’imyaka yeze mbere (1-11)

  • Ikindi cya cumi (12-15)

  • Abisirayeli bari umutungo wihariye wa Yehova (16-19)

 • 27

  • Abisirayeli basabwa kwandika Amategeko ku mabuye (1-10)

  • Ku musozi wa Ebali no ku musozi wa Gerizimu (11-14)

  • Ibyago bisubirwamo (15-26)

 • 28

  • Imigisha bari kubona iyo bumvira (1-14)

  • Ibyago byari kubageraho iyo batumvira (15-68)

 • 29

  • Isezerano Imana yagiranye n’Abisirayeli i Mowabu (1-13)

  • Abisirayeli basabwa kwirinda ibikorwa byo kutumvira (14-29)

   • Imana iba izi ibihishwe kandi ni yo ibihishura (29)

 • 30

  • Mugarukire Yehova (1-10)

  • Amategeko ya Yehova ntakomeye cyane (11-14)

  • Basabwa guhitamo ubuzima cyangwa urupfu (15-20)

 • 31

  • Mose ari hafi gupfa (1-8)

  • Basabwa kujya basomera Amategeko imbere y’Abisirayeli (9-13)

  • Yosuwa ashyirwaho (14, 15)

  • Ubuhanuzi bw’uko Abisirayeli bari kwigomeka (16-30)

   • Indirimbo Abisirayeli bagombaga kwigishwa (19, 22, 30)

 • 32

  • Indirimbo ya Mose (1-47)

   • Yehova ni Igitare (4)

   • Abisirayeli bibagirwa Igitare cyabo (18)

   • “Ni njye uhana abantu” (35)

   • “Mwa bantu bo mu bihugu mwe nimwishimane n’abantu be” (43)

  • Mose abwirwa ko ari bupfire ku musozi wa Nebo (48-52)

 • 33

  • Mose asabira Abisirayeli imigisha (1-29)

   • ‘Amaboko ya Yehova y’iteka ryose’ (27)

 • 34

  • Yehova yereka Mose igihugu (1-4)

  • Mose Apfa (5-12)