Yoweli 1:1-20

1  Ijambo rya Yehova+ ryaje kuri Yoweli mwene Petuweli rigira riti  “Nimwumve ibi mwa bakuru mwe, nimutege amatwi namwe abatuye mu gihugu mwese mwe.+ Ese ibi bintu byigeze kubaho mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe cya ba sokuruza?+  Nimubibwire abana banyu, abana banyu bazabibwire abana babo, na bo bazabibwire abazabakomokaho.+  Ibyo kagungu zashigaje byariwe n’inzige;+ ibyo inzige zashigaje byariwe n’uburima; ibyo uburima bwashigaje byariwe n’inyenzi.+  “Nimukanguke mwa basinzi mwe,+ murire; namwe abanywa divayi nimuboroge,+ kuko mwakuwe divayi nshya+ ku munwa.+  Hari ishyanga rikomeye ryaje mu gihugu cyanjye, ishyanga rifite imbaraga kandi ritagira ingano.+ Amenyo yaryo ameze nk’imikaka y’intare,+ kandi rifite inzasaya nk’iz’intare.  Ryahinduye uruzabibu rwanjye ikintu cyo gutangarirwa,+ umutini wanjye riwuhindura nk’igishyitsi.+ Ryarabishishuye ku buryo nta n’igishishwa cyasigaye ku mashami, nuko rirabijugunya.+  Boroga nk’umukobwa w’isugi ukenyeye ibigunira+ aririra umusore wari waramusabye.  “Ituro ry’ibinyampeke+ n’ituro ry’ibyokunywa+ ntibikiboneka mu nzu ya Yehova; abatambyi bakora umurimo+ wa Yehova bari mu cyunamo.+ 10  Umurima warasahuwe,+ ubutaka buri mu cyunamo;+ ibinyampeke byarasahuwe, divayi nshya yarakamye+ kandi amavuta yarashize.+ 11  Abahinzi bakozwe n’isoni;+ abakorera inzabibu baraboroga bitewe n’ingano zisanzwe hamwe n’ingano za sayiri; kuko imyaka yo mu murima yangiritse.+ 12  Umuzabibu warumye, ndetse n’umutini wararabye. Igiti cy’amakomamanga, igiti cy’umukindo, igiti cy’umutapuwa, mbese ibiti byose byo mu murima, byose byarumye;+ abantu ntibakigira ibyishimo na mba.+ 13  “Mwa batambyi mwe, nimukenyere ibigunira, mwikubite mu gatuza.+ Nimuboroge mwa bakorera ku gicaniro mwe.+ Nimuze, mwebwe abakorera Imana yanjye, mukeshe ijoro mwambaye ibigunira, kuko nta turo ry’ibinyampeke+ cyangwa iry’ibyokunywa rikigera mu nzu y’Imana yanyu.+ 14  Nimutangaze igihe cyera cyo kwiyiriza ubusa.+ Nimutumize ikoraniro ryihariye.+ Nimukoranye abakuru n’abatuye igihugu bose, bajye ku nzu ya Yehova Imana yanyu+ batabaze Yehova.+ 15  “Mbega ibyago uwo munsi uzazana!+ Umunsi wa Yehova uri bugufi,+ kandi uzaza umeze nko kurimbura kw’Ishoborabyose! 16  Ese ibyokurya ntibyakuwe imbere y’amaso yacu, ibyishimo n’umunezero bigakurwa mu nzu y’Imana yacu?+ 17  Imbuto zumye z’imitini zarangiritse. Ibigega byahindutse amatongo. Imitiba yarasenyutse, kuko ibinyampeke byumye. 18  Mbega ngo amatungo araniha! Mbega ngo amashyo y’inka ararorongotana bitewe no kubura inzuri!+ Imikumbi y’intama yarahanwe izira icyaha cyabo. 19  “Yehova, ni wowe nzatakira;+ umuriro wakongoye inzuri zo mu butayu, kandi ikirimi cy’umuriro cyatwitse ibiti byose byo mu gasozi.+ 20  Inyamaswa zo mu gasozi na zo zirakwifuza+ bitewe n’uko imigende y’amazi yakamye.+ Umuriro wakongoye inzuri zo mu butayu.”

Ibisobanuro ahagana hasi