Yosuwa 16:1-10

16  Urugabano rwa gakondo+ ya bene Yozefu+ rwaheraga kuri Yorodani+ i Yeriko rukagenda rugana ku mazi y’i Yeriko mu burasirazuba, rukambukiranya ubutayu buzamuka buturutse i Yeriko bukanyura mu karere k’imisozi miremire, bukagera i Beteli.+  Rwavaga i Beteli y’i Luzi+ rukambuka rukagera Ataroti ku rugabano rw’Abaruki,+  rukamanuka rwerekera mu burengerazuba ku rugabano rw’Abayafuleti rukagera ku rugabano rwa Beti-Horoni y’Epfo+ n’i Gezeri,+ rukagarukira ku nyanja.+  Umuryango wa Manase n’uwa Efurayimu,+ bakomoka kuri Yozefu,+ bahabwa gakondo yabo.+  Urugabano rwa bene Efurayimu hakurikijwe amazu yabo, ni ukuvuga urugabano rwa gakondo yabo mu burasirazuba, rwavaga Ataroti-Adari+ rukagenda rukagera i Beti-Horoni ya Ruguru,+  rukagarukira ku nyanja. Mikimetati+ yari mu majyaruguru, kandi urugabano rwarazengurukaga rukerekeza mu burasirazuba rukagera i Tanati-Shilo, rugakomeza mu burasirazuba rugana i Yanowa.  Rwamanukaga ruva i Yanowa rukagera Ataroti n’i Nara, rugasingira i Yeriko+ rugakomeza rugana kuri Yorodani.  Rwavaga i Tapuwa+ rukagenda rwerekeye mu burengerazuba rukagera mu kibaya cya Kana+ rukagarukira ku nyanja.+ Iyo ni yo gakondo yahawe umuryango wa bene Efurayimu hakurikijwe amazu yabo.  Gakondo ya bene Efurayimu yari ikubiyemo n’imigi+ yose ndetse n’imidugudu yayo yari hagati muri gakondo ya bene Manase. 10  Bene Efurayimu ntibirukanye Abanyakanani+ bari batuye i Gezeri.+ Abanyakanani bakomeje gutura muri bene Efurayimu kugeza n’uyu munsi,+ ariko bagirwa abacakara bakoreshwa imirimo y’uburetwa.+

Ibisobanuro ahagana hasi