Yobu 4:1-21

4  Elifazi+ w’Umutemani aramusubiza ati   “Ese umuntu agize icyo akubwira, byaguca intege?Ariko se ni nde ushobora kwifata ntavuge?   Dore wakosoye benshi,+Kandi wajyaga ukomeza amaboko atentebutse.+   Amagambo yawe yahagurutsaga uwasitaye,+Kandi wakomezaga amavi asukuma.+   Ariko noneho ni wowe bibayeho, none ucitse intege;Bikugezeho none uhagaritse umutima.   Ese kuba utinya Imana si byo bituma ugira icyizere?Kuba ugendera mu nzira itunganye+ si byo bituma ugira ibyiringiro?   Ndakwinginze, ibuka: ese hari umuntu utariho urubanza wigeze arimbuka?Ese hari aho umukiranutsi+ yigeze akurwaho?   Nkurikije ibyo nabonye, abagambirira ibibiN’ababiba ibyago, ni byo bazasarura.+   Barimburwa n’umwuka w’Imana,Kandi umwuka w’uburakari bwayo ni wo ubakuraho. 10  Intare iratontoma, n’umugunzu w’intare ukumvikanisha ijwi ryawo,Ariko amenyo y’intare z’umugara zikiri nto aramenagurwa. 11  Intare yicwa no kubura umuhigo,N’ibyana by’intare bigatatana. 12  Ariko noneho hari ijambo nabwiwe rwihishwa,Ugutwi kwanjye kuryumvira mu byongorerano,+ 13  Mu bitekerezo bihagarika umutima byo mu iyerekwa rya nijoro,Igihe abantu baba basinziriye cyane. 14  Maze ubwoba burantaha mpinda umushyitsi,Amagufwa yanjye yose aratengurwa. 15  Nuko umwuka unca mu maso,Maze nsesa urumeza. 16  Hanyuma urahagarara,Ariko sinashoboye kumenya isura yawo.Mbona ishusho imbere y’amaso yanjye;Haba ituze, noneho numva ijwi rigira riti 17  ‘Ese umuntu buntu ashobora gukiranuka kurusha Imana?Cyangwa umugabo w’umunyambaraga ashobora kubonera kurusha Uwamuremye?’ 18  Dore ntiyizera abagaragu bayo,Kandi abamarayika* bayo ibashinja amakosa. 19  Nkanswe ababa mu mazu y’ibyondo,Afite urufatiro rushinze mu mukungugu!+Kubahonyora biroroshye kurusha guhonyora agakoko. 20  Uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba baba bajanjaguritse;Barimbuka burundu nta wubyitayeho. 21  Ese umugozi w’ihema ryabo uri muri bo ntiwakuweho?Dore bapfa bazize kubura ubwenge!

Ibisobanuro ahagana hasi