Yobu 14:1-22

14  “Umuntu wabyawe n’umugore+Abaho igihe gito+ cyuzuye impagarara.+   Abumbura nk’uburabyo hanyuma agacibwa,+Agahunga nk’igicucu+ ntakomeze kubaho.   Ni koko, umuhanga amaso,Nanjye unshyira mu rubanza+ ngo mburane nawe.   Ni nde wavana umuntu utanduye mu muntu wanduye?+Nta we.   Niba iminsi ye ibaze,+Umubare w’amezi ye uri kumwe nawe;Wamushyiriyeho itegeko kugira ngo atarirenga.   Reka kumuhanga amaso kugira ngo aruhuke,+Kugeza ubwo azabona ibyishimo nk’ibyo umukozi ukorera ibihembo agira ku munsi we.   Ndetse hariho ibyiringiro ku birebana n’igiti.Kuko iyo gitemwe cyongera gushibuka,+ Kandi umushibu wacyo ukomeza kubaho.   Umuzi wacyo usazira mu butaka,N’igishyitsi cyacyo kigapfira mu mukungugu,   Nyamara iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka,+Kikazana ishami nk’igiti gishya.+ 10  Ariko umugabo w’umunyambaraga we arapfa, akarambarara yatsinzwe;N’umuntu wakuwe mu mukungugu ashiramo umwuka; ubwo akaba ari he?+ 11  Amazi arayoyoka agashira mu nyanja,N’uruzi rugakama maze rukuma.+ 12  Umuntu na we araryama ntabyuke.+Ntibazakanguka kugeza aho ijuru rizaba ritakiriho,+Kandi ntibazakangurwa ngo bave mu bitotsi byabo.+ 13  Icyampa ukampisha mu mva,+Ugakomeza kumpisha kugeza aho uburakari bwawe buzashirira,Ukanshyiriraho igihe ntarengwa,+ hanyuma ukanyibuka!+ 14  Ese umugabo w’umunyambaraga apfuye, yakongera kubaho?+Mu minsi yose y’imirimo yanjye y’agahato, nzategereza+Kugeza igihe nzabonera ihumure.+ 15  Uzahamagara nanjye nkwitabe.+Uzifuza cyane kureba umurimo w’amaboko yawe. 16  Ubu ukomeza kubara intambwe zanjye;+Nta kindi ugenzura uretse icyaha cyanjye.+ 17  Washyize igicumuro cyanjye mu ruhago ushyiraho ikimenyetso gifatanya,+Ushyira ubujeni ku ikosa ryanjye. 18  Nyamara n’umusozi ubwawo uratenguka ugashiraho,N’urutare rugakurwa aho rwari ruri. 19  Amazi avungura amabuye,Umuvu wayo ugakukumba umukungugu wo ku isi.Uko ni ko nawe warimbuye ibyiringiro by’umuntu buntu. 20  Umutsinda burundu maze akagenda buheriheri.+Uhindanya mu maso he ukamwirukana. 21  Abana be bahabwa icyubahiro ariko ntabimenye;+Bacishwa bugufi, ariko ntabazirikane. 22  Iyo umubiri we ukimuriho, ukomeza kubabara.Kandi iyo ubugingo bwe bukiriho, bukomeza kugira agahinda.”

Ibisobanuro ahagana hasi