Yesaya 56:1-12

56  Uku ni ko Yehova avuga ati “mukomeze ubutabera+ kandi mukore ibyo gukiranuka,+ kuko agakiza kanjye kageze hafi+ no gukiranuka kwanjye kukaba kugiye guhishurwa.+  Hahirwa umuntu buntu ukora ibyo,+ n’umwana w’umuntu ubikomeza,+ agakomeza kuziririza isabato ntayihumanye,+ kandi akarinda ukuboko kwe kugira ngo adakora ikibi.+  Ntihakagire umunyamahanga uri mu ruhande rwa Yehova uvuga+ ati ‘Yehova azantandukanya n’ubwoko bwe nta kabuza!’+ N’inkone+ ntikavuge iti ‘dore ndi igiti cyumye!’”  Uku ni ko Yehova abwira inkone zikomeza kuziririza amasabato yanjye kandi zikaba zarahisemo ibyo nishimira,+ zigakomeza isezerano ryanjye,+ ati  “nzaziha urwibutso+ n’izina+ mu nzu yanjye+ no mu nkuta zanjye, nzihe ikintu cyiza kiruta kugira abahungu n’abakobwa.+ Nzaziha izina rizagumaho kugeza ibihe bitarondoreka,+ izina ritazakurwaho.+  “Abanyamahanga bari mu ruhande rwa Yehova kugira ngo bamukorere,+ bakunde izina rya Yehova+ kandi babe abagaragu be, mbese abaziririza isabato bose ntibayihumanye, bagakomeza isezerano ryanjye,+  na bo nzabazana ku musozi wanjye wera+ ntume bishimira mu nzu yanjye yo gusengeramo.+ Ibitambo byabo bikongorwa n’umuriro+ n’ibindi bitambo byabo,+ byose bizemerwa ku gicaniro cyanjye.+ Kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n’abantu bo mu mahanga yose.”+  Umwami w’Ikirenga Yehova, ukoranyiriza hamwe abatatanye bo muri Isirayeli,+ aravuga ati “nzamukoranyirizaho abandi biyongera ku be bamaze gukoranywa.”+  Mwa nyamaswa zo mu gasozi mwe, namwe mwese mwa nyamaswa zo mu ishyamba, muze murye!+ 10  Abarinzi be ni impumyi.+ Nta n’umwe muri bo wabimenye.+ Bose ni imbwa z’ibiragi zidashobora kumoka;+ zirahagira, zigakomeza kwiryamira kandi zigakunda gusinzira.+ 11  Ni koko, ni imbwa z’ibisambo+ zitajya zihaga,+ kandi ni abungeri batagira icyo bazi.+ Bose barahindukiye, buri wese anyura inzira ye yishakira indamu mbi mu mbibi ze,+ bakavuga bati 12  “nimuze! Mureke mfate divayi, tunywe ibisindisha duheze.+ Kandi iby’ejo bizamera nk’iby’uyu munsi, bizaba ari ibintu bihambaye bitagira akagero.”+

Ibisobanuro ahagana hasi