Yeremiya 9:1-26

9  Iyaba umutwe wanjye wari iriba ry’amarira n’amaso yanjye akaba isoko yaryo!+ Narira amanywa n’ijoro ndirira abishwe b’umukobwa w’ubwoko bwanjye.+  Iyaba nari mfite icumbi ry’abagenzi mu butayu!+ Nasiga abo mu bwoko bwanjye nkigendera, nkajya kure yabo kuko bose ari abasambanyi,+ ikoraniro ry’abariganya.+  Bafora ururimi rwabo nk’umuheto rukarekura ibinyoma;+ babaye intwari mu gihugu, ariko atari mu birebana n’ubudahemuka. “Kuko bakomeje gukora ibibi biyungikanya, bakanyirengagiza,”+ ni ko Yehova avuga.  “Buri wese yirinde incuti ye+ kandi ntimukagire umuvandimwe mwiringira,+ kuko umuvandimwe wese aba yifuza gutwara umwanya w’umuvandimwe we,+ n’incuti ikagenda isebanya.+  Buri wese akomeza kuriganya incuti ye,+ kandi ntibigera bavuga ukuri. Bigishije ururimi rwabo kuvuga ibinyoma,+ kandi bagushijwe agacuho no gukora ibibi.+  “Wicaye mu binyoma.+ Banze kumenya bitewe n’ibinyoma,”+ ni ko Yehova avuga.  Ni yo mpamvu Yehova nyir’ingabo avuga ati “ngiye kubashongesha kandi ngomba kubagenzura.+ None se hari ikindi nakorera umukobwa w’ubwoko bwanjye?+  Ururimi rwabo ni umwambi wica.+ Ruvuga ibinyoma gusa. Umuntu avugana iby’amahoro na mugenzi we, ariko mu mutima we akamucira igico.”+  Yehova aravuga ati “mbese sinkwiriye kubibaryoza? Cyangwa ubugingo bwanjye ntibukwiriye kwihimura ku ishyanga rimeze rityo?+ 10  Nzaririra imisozi kandi mboroge,+ ndirimbire inzuri zo mu kidaturwa indirimbo y’agahinda; kuko bizaba byaratwitswe+ nta muntu uhanyura, kandi abantu ntibazongera kumva ijwi ry’amatungo.+ Ibiguruka byo mu kirere n’inyamaswa bizaba byarahunze; bizaba byarigendeye.+ 11  Yerusalemu nzayihindura ikirundo cy’amabuye+ n’ubuturo bw’ingunzu.+ Imigi y’u Buyuda nzayihindura umwirare ye kugira abayituramo.+ 12  “Ni nde munyabwenge ngo asobanukirwe ibi, kandi se ni nde akanwa ka Yehova kabibwiye ngo abivuge?+ Mu by’ukuri se, ni iki cyatuma igihugu kirimbuka, kigatwikwa maze kigahinduka ikidaturwa abantu batanyuramo?”+ 13  Nuko Yehova aravuga ati “kubera ko bataye amategeko yanjye nabahaye ngo ajye aba imbere yabo, kandi ntibumvire ijwi ryanjye ngo barikurikize,+ 14  ahubwo bagakomeza kugenda bakurikiza imitima yabo yinangiye,+ bagakurikira ibishushanyo bya Bayali,+ ibyo ba sekuruza babigishije,+ 15  ni cyo gituma Yehova nyir’ingabo Imana ya Isirayeli avuga ati ‘dore abagize ubu bwoko ngiye kubaha igiti gisharira cyane bakirye,+ mbahe n’amazi arimo uburozi bayanywe;+ 16  nzabatatanyiriza mu mahanga batigeze kumenya, baba bo cyangwa ba sekuruza,+ kandi nzabakurikiza inkota kugeza igihe nzabatsemberaho.’+ 17  “Yehova nyir’ingabo aravuga ati ‘mugire ubwenge, muhamagare abagore baririmba indirimbo z’agahinda+ baze; ndetse mutumeho abagore b’abahanga,+ 18  kugira ngo baze bihuta batuborogere. Amaso yacu asuke amarira, amaso yacu arabagirana atembe amazi.+ 19  Kuko i Siyoni humvikanye ijwi ryo kuboroga+ rigira riti “mbega ngo turanyagwa!+ Mbega ngo turakorwa n’isoni! Twavuye mu gihugu kuko bashenye ubuturo bwacu.”+ 20  Ariko nimwumve ijambo rya Yehova mwa bagore mwe, mutege amatwi ijambo ryo mu kanwa ke. Hanyuma mwigishe abakobwa banyu indirimbo y’amaganya,+ kandi buri mugore yigishe mugenzi we indirimbo y’agahinda.+ 21  Kuko urupfu rwuriye rukanyura mu madirishya yacu; rwinjiye mu minara yacu kugira ngo rumare abana mu muhanda n’abasore ku karubanda.’+ 22  “Uvuge uti ‘uku ni ko Yehova avuga ati “intumbi z’abantu zizagwa nk’amase ku gasozi, nk’ibinyampeke umusaruzi atemye akabisiga inyuma ye, ariko ntihagire uza kubikoranya.”’”+ 23  Yehova aravuga ati “umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe,+ n’umunyambaraga ye kwirata imbaraga ze,+ n’umukire ye kwirata ubukire bwe.”+ 24  “Ahubwo uwirata yirate ibi: yirate ko afite ubushishozi+ kandi ko anzi, akamenya ko ndi Yehova,+ Imana igaragaza ineza yuje urukundo n’ubutabera no gukiranuka mu isi,+ kuko ibyo ari byo nishimira,”+ ni ko Yehova avuga. 25  “Dore iminsi igiye kuza,” ni ko Yehova avuga, “ubwo nzahana umuntu wese wakebwe ariko agakomeza kuba nk’utarakebwe,+ 26  na Egiputa+ na Yuda+ na Edomu+ n’Abamoni+ na Mowabu+ n’abandi bose batuye mu butayu bafite imisatsi ikatiye mu misaya,+ kuko amahanga yose atakebwe, n’ab’inzu ya Isirayeli bose bakaba batarakebwe mu mutima.”+

Ibisobanuro ahagana hasi