Yeremiya 7:1-34

7  Ijambo ryaje kuri Yeremiya riturutse kuri Yehova, rigira riti  “hagarara mu irembo ry’inzu ya Yehova, utangaze iri jambo+ uti ‘nimwumve ijambo rya Yehova mwa bantu b’i Buyuda mwese, mwe mwinjira muri aya marembo muje kuramya Yehova.  Yehova nyir’ingabo Imana ya Isirayeli aravuga ati “mugorore inzira zanyu n’imigenzereze yanyu, nanjye nzatuma mukomeza gutura aha hantu.+  Ntimukiringire amagambo y’ibinyoma,+ ngo muvuge muti ‘urusengero rwa Yehova, urusengero rwa Yehova, uru ni urusengero rwa Yehova!’  Nimugorora inzira zanyu n’imigenzereze yanyu, mugakiranura umuntu na mugenzi we mukurikije ubutabera,+  nimudakandamiza umwimukira n’imfubyi n’umupfakazi,+ ntimumene amaraso y’utariho urubanza aha hantu,+ kandi ntimukurikire izindi mana ngo mwikururire ibyago,+  nanjye nzatuma mukomeza gutura aha hantu, mu gihugu nahaye ba sokuruza, muhature kugeza ibihe bitarondoreka, ndetse iteka ryose.”’”+  “Dore mwiringira amagambo y’ibinyoma, kandi rwose nta cyo bizabamarira.+  Mbese muzakomeza kwiba+ no kwica+ no gusambana+ no kurahira ibinyoma+ no kosereza Bayali+ ibitambo no gukurikira izindi mana mutigeze kumenya,+ 10  maze murengeho muze guhagarara imbere yanjye muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye,+ muvuga muti ‘tuzakizwa nta kabuza,’ kandi mukora ibyo byose byangwa urunuka? 11  Mbese iyi nzu yitiriwe izina ryanjye+ yahindutse indiri y’abambuzi mu maso yanyu?+ Nanjye ni ko nabibonye,” ni ko Yehova avuga.+ 12  “‘Ariko noneho nimugende, mujye ahahoze ari iwanjye i Shilo,+ aho izina ryanjye ryabanje kuba,+ murebe uko nahagenje bitewe n’ubugome bw’ubwoko bwanjye bwa Isirayeli.+ 13  None rero, kubera ko mwakomeje gukora ibyo byose,’ ni ko Yehova avuga, ‘ngakomeza kubabwira, nkazinduka kare nkababwira+ ariko ntimwumve,+ ngakomeza kubahamagara ariko ntimwitabe,+ 14  iyi nzu mwiringira+ yitirirwa izina ryanjye,+ n’aha hantu nabahaye mwe na ba sokuruza, nzahagenza nk’uko nagenje Shilo.+ 15  Nzabirukana mumve mu maso,+ nk’uko nirukanye abavandimwe banyu bose, ni ukuvuga urubyaro rwose rwa Efurayimu.’+ 16  “Uramenye ntusenge usabira aba bantu cyangwa ngo utere hejuru unyinginga ku bwabo cyangwa ngo usenge untitiriza,+ kuko ntazakumva.+ 17  Mbese ntubona ibyo bakorera mu migi y’u Buyuda no mu mihanda y’i Yerusalemu?+ 18  Abana batora inkwi, ba se bagacana umuriro, n’abagore bagaponda ifu kugira ngo bakore imigati yo gutambira ‘umwamikazi wo mu ijuru’;+ kandi basukira izindi mana amaturo y’ibyokunywa+ kugira ngo bambabaze.+ 19  Yehova arabaza ati ‘ubwo se ni jye bababaza?+ Ese si bo ubwabo bibabaza bakikoza isoni?’+ 20  Ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati ‘ngiye gusuka uburakari bwanjye n’umujinya wanjye aha hantu+ no kuri aba bantu, no ku matungo no ku biti byo ku gasozi+ no ku mbuto z’ubutaka; buzagurumana, kandi nta wuzabuzimya.’+ 21  “Yehova nyir’ingabo Imana ya Isirayeli aravuga ati ‘ibitambo byanyu bikongorwa n’umuriro mubyongereho ibindi bitambo kandi murye inyama.+ 22  Sinigeze mvugana na ba sokuruza cyangwa ngo mbategeke iby’ibitambo bikongorwa n’umuriro n’ibindi bitambo, igihe nabavanaga mu gihugu cya Egiputa.+ 23  Ahubwo nabahaye iri tegeko rigira riti “mwumvire ijwi ryanjye,+ nanjye nzaba Imana yanyu,+ namwe mube ubwoko bwanjye; muzagendere mu nzira zose+ nzabategeka kugira ngo mugubwe neza.”’+ 24  Ariko ntibigeze bumva cyangwa ngo batege amatwi,+ ahubwo bakomeje kugendera mu migambi y’imitima yabo mibi yinangiye,+ bituma basubira inyuma aho kujya mbere,+ 25  uhereye igihe ba sokuruza baviriye mu gihugu cya Egiputa kugeza uyu munsi.+ Nakomeje kubatumaho abagaragu banjye bose b’abahanuzi, buri munsi nkazinduka kare nkabatuma.+ 26  Ariko ntibigeze banyumva cyangwa ngo bantege amatwi;+ ahubwo bakomeje kugamika amajosi,+ bakora ibibi birenze ibyo ba sekuruza bakoze!+ 27  “Uzababwire ayo magambo yose,+ ariko ntibazakumva; uzabahamagare, ariko ntibazakwitaba.+ 28  Uzababwire uti ‘iri ni ishyanga ry’abantu batumviye ijwi rya Yehova Imana yabo,+ kandi ntibemeye guhanwa.+ Ubudahemuka bwarashize, ntibukirangwa mu kanwa kabo.’+ 29  “Imoze umusatsi wawe utarigeze wogoshwa uwujugunye,+ kandi uririmbire indirimbo y’agahinda ku dusozi twambaye ubusa,+ kuko Yehova yanze+ aba bantu yarakariye, kandi azabata.+ 30  ‘Abayuda bakoze ibibi mu maso yanjye,’ ni ko Yehova avuga. ‘Bashyize ibintu byabo biteye ishozi mu nzu yitiriwe izina ryanjye kugira ngo bayihumanye.+ 31  Bubatse utununga tw’i Tofeti+ mu gikombe cya mwene Hinomu,+ kugira ngo bajye bahatwikira abahungu babo n’abakobwa babo,+ icyo kikaba ari ikintu ntigeze mbategeka kandi kitigeze kiza mu mutima wanjye.’+ 32  “‘Ku bw’ibyo rero, iminsi igiye kuza,’ ni ko Yehova avuga, ‘ubwo hatazongera kwitwa Tofeti n’igikombe cya mwene Hinomu, ahubwo hazitwa igikombe cyo kwiciramo;+ kandi bazahamba i Tofeti hababane hato.+ 33  Intumbi z’aba bantu zizaba ibyokurya by’ibiguruka byo mu kirere n’inyamaswa zo ku isi, kandi nta wuzabihindisha umushyitsi.+ 34  Nzatuma ijwi ry’ibyishimo n’ijwi ry’umunezero, n’ijwi ry’umukwe n’ijwi ry’umugeni rishira mu migi y’u Buyuda no mu mihanda y’i Yerusalemu;+ kuko igihugu kizahinduka amatongo gusa.’”+

Ibisobanuro ahagana hasi