Yeremiya 40:1-16

40  Ijambo ryaje kuri Yeremiya riturutse kuri Yehova, igihe Nebuzaradani+ umutware w’abarindaga umwami yari amaze kumusezerera ari i Rama,+ akamuvana mu bandi banyagano bose b’i Yerusalemu n’i Buyuda bari bajyanywe mu bunyage i Babuloni;+ icyo gihe yari afungishijwe amapingu.  Nuko umutware w’abarindaga umwami afata Yeremiya aramubwira ati “Yehova Imana yawe ni we wavuze ko ibi byago byari kuzibasira aha hantu,+  kandi Yehova yiyemeje kubisohoza nk’uko yari yarabivuze, kubera ko mwacumuye kuri Yehova ntimwumvire ijwi rye. Ni cyo gitumye ibi bibageraho.+  None rero, dore uyu munsi ndakurekuye nkura amapingu ku maboko yawe. Niba ubona ko bikwiriye kujyana nanjye i Babuloni, uze tujyane, kandi nzakurinda, sinzagukuraho ijisho.+ Ariko niba ubona bidakwiriye ko tujyana i Babuloni, ubyihorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Aho ubona ko ari byiza kandi bikwiriye ko uhajya, ujyeyo.”+  Icyakora yari ataramenya aho yari kwerekeza igihe Nebuzaradani yamubwiraga ati “genda usange Gedaliya+ mwene Ahikamu+ mwene Shafani,+ uwo umwami w’i Babuloni yahaye gutegeka imigi y’i Buyuda, maze uturane na we mu bandi; cyangwa aho ubona ko bikwiriye ko uhajya, ujyeyo.”+ Nuko umutware w’abarindaga umwami amuha impamba n’impano maze aramureka aragenda.+  Hanyuma Yeremiya asanga Gedaliya+ mwene Ahikamu i Misipa,+ aturana na we mu bandi bantu bari barasigaye mu gihugu.  Nyuma yaho, abatware b’ingabo bose bari hirya no hino mu gihugu+ hamwe n’ingabo zabo, bumva ko umwami w’i Babuloni yahaye Gedaliya mwene Ahikamu gutegeka igihugu, ngo ategeke abagabo n’abagore n’abana na bamwe mu baturage bo muri rubanda rugufi batari barajyanywe mu bunyage i Babuloni.+  Nuko basanga Gedaliya i Misipa. Abo ni Ishimayeli+ mwene Netaniya na Yohanani+ na Yonatani bene Kareya, na Seraya mwene Tanihumeti, na bene Efayi w’i Netofa,+ na Yezaniya+ wo mu Bamakati,+ bari kumwe n’ingabo zabo.+  Gedaliya+ mwene Ahikamu+ mwene Shafani+ arabarahira+ bo n’ingabo zabo, ati “ntimutinye gukorera Abakaludaya. Mukomeze muture mu gihugu mukorere umwami w’i Babuloni, ni bwo muzamererwa neza.+ 10  Nanjye dore ndi hano i Misipa+ kugira ngo mpagarare imbere y’Abakaludaya bazaza badusanga. Namwe mugende mwenge divayi+ musarure n’imbuto zo mu mpeshyi n’amavuta, mubishyire mu ntango zanyu, maze muture mu migi yanyu mwafashe.” 11  Nuko Abayahudi bose bari i Mowabu no mu Bamoni no muri Edomu n’abari mu bindi bihugu byose,+ na bo bumva ko hari abantu umwami w’i Babuloni yasize i Buyuda akabaha Gedaliya+ mwene Ahikamu mwene Shafani ngo abategeke. 12  Hanyuma Abayahudi bose batangira kugaruka bava mu turere twose bari baratatanyirijwemo, bakomeza kuza mu gihugu cy’u Buyuda basanga Gedaliya i Misipa.+ Benga divayi nyinshi basarura n’imbuto zo mu mpeshyi nyinshi cyane. 13  Nuko Yohanani+ mwene Kareya+ n’abatware b’ingabo bose bari hirya no hino mu gihugu+ basanga Gedaliya i Misipa, 14  baramubwira bati “ese ntuzi ko Bayalisi umwami w’Abamoni+ yohereje Ishimayeli+ mwene Netaniya+ ngo akumbanye ubugingo bwawe?” Ariko Gedaliya mwene Ahikamu yanga kwemera ibyo bamubwiye.+ 15  Yohanani+ mwene Kareya abwira Gedaliya bari ahantu hiherereye i Misipa, ati “ndashaka kugenda nkica Ishimayeli mwene Netaniya, kandi nta wuzabimenya.+ Kuki yakumbanya ubugingo bwawe maze Abayuda bose bagukoraniyeho bagatatana, n’abasigaye b’i Buyuda bose bagashira?”+ 16  Ariko Gedaliya+ mwene Ahikamu+ abwira Yohanani mwene Kareya ati “uramenye ntukore ibyo bintu, kuko ibyo uvuga kuri Ishimayeli ari ibinyoma.”+

Ibisobanuro ahagana hasi