Yeremiya 4:1-31

4  Yehova aravuga ati “Isirayeli we, ushatse kungarukira wangarukira.+ Kandi niwikuraho ibiteye ishozi byawe ku bwanjye,+ ntuzongera kubungera.  Nurahira+ uti ‘ndahiye Yehova Imana nzima y’ukuri+ itabera kandi ikiranuka,’+ ni bwo amahanga azihesha umugisha muri we, kandi muri we ni mo azirata.”+  Yehova yabwiye abantu b’i Buyuda n’i Yerusalemu ati “nimuhinge ubutaka bukwiriye guhingwa kandi ntimukomeze kubiba mu mahwa.+  Yemwe abatuye i Buyuda n’i Yerusalemu, mukebwe ku bwa Yehova, mukebe imitima yanyu+ kugira ngo uburakari bwanjye butaza bumeze nk’umuriro bugatwika ntihagire ubasha kubuzimya, bitewe n’imigenzereze yanyu mibi.”+  Mubivuge mu Buyuda, mubitangaze i Yerusalemu;+ mubivuge kandi muvuze ihembe mu gihugu hose.+ Murangurure ijwi muti “muteranire hamwe maze muze twinjire mu migi igoswe n’inkuta.+  Mushinge ikimenyetso cyerekere i Siyoni. Mushake aho mwikinga. Ntimuhame hamwe,” kuko ngiye guteza ibyago biturutse mu majyaruguru,+ ndetse ngiye guteza irimbuka rikomeye.  Yazamutse nk’intare ivumbutse mu gihuru cyayo,+ kandi uyogoza amahanga yaragiye;+ yavuye iwe azanywe no guhindura igihugu cyawe igitangarirwa. Imigi yawe izahinduka amatongo ku buryo nta muntu n’umwe uzayisigaramo.+  None rero, mwambare ibigunira.+ Mwikubite mu gituza kandi muboroge+ kuko uburakari bukongora bwa Yehova butaratuvaho.+  Yehova aravuga ati “icyo gihe umutima w’umwami n’imitima y’abatware izashonga,+ abatambyi bashye ubwoba n’abahanuzi bumirwe.”+ 10  Nuko ndavuga nti “nyamuneka Yehova Mwami w’Ikirenga! Ni ukuri wabeshye ubu bwoko+ na Yerusalemu, uti ‘muzagira amahoro,’+ none dore inkota yugarije ubugingo bwacu.” 11  Icyo gihe bazabwira ubu bwoko na Yerusalemu bati “hari umuyaga utwika uhuha mu nzira nyabagendwa zo mu butayu,+ ugana ku mukobwa w’ubwoko bwanjye;+ si umuyaga wo kugosora cyangwa gusukura. 12  Umuyaga uhuha cyane uje aho ndi uturutse muri izo nzira. Ubu rero ngiye gutangaza imanza nabaciriye.+ 13  Dore azaza ameze nk’ibicu by’imvura, n’amagare ye ameze nk’inkubi y’umuyaga.+ Amafarashi ye anyaruka kurusha kagoma.+ Tugushije ishyano kuko twanyazwe! 14  Yerusalemu we, eza umutima wawe uwukuremo ibibi byose kugira ngo urokoke.+ Uzagira ibitekerezo bikocamye ugeze ryari?+ 15  Hari ijwi rivugira i Dani,+ rigatangariza ibyago mu karere k’imisozi miremire ya Efurayimu.+ 16  Nimubivuge; ni koko nimubibwire amahanga, mubitangarize Yerusalemu.” “Abarinzi baje baturuka mu gihugu cya kure,+ kandi bazarangurura ijwi ryabo bateye imigi y’u Buyuda. 17  Bateye Yerusalemu bayiturutse impande zose nk’abarinzi bo mu gasozi+ kuko yanyigometseho,”+ ni ko Yehova avuga. 18  “Inzira yawe n’imigenzereze yawe ni byo uziturwa.+ Ibyo ni byo byago bigiye kukugeraho, kandi birasharira kuko kwigomeka kwawe kwakugeze mu mutima.” 19  Ayii!, amara yanjye, amara yanjye wee! Mfite umubabaro mwinshi mu nkingi z’umutima wanjye!+ Umutima wanjye wambujije amahwemo.+ Sinshobora guceceka kuko numvise ijwi ry’ihembe, nkaba numvise urwamo rw’intambara.+ 20  Hatangajwe irimbuka riza ryikurikiranyije, kuko igihugu cyose cyasahuwe.+ Amahema yanjye yasahuwe mu buryo butunguranye,+ asahurwa mu kanya gato. 21  Nzakomeza kubona ikimenyetso no kumva ijwi ry’ihembe kugeza ryari?+ 22  Abagize ubwoko bwanjye ni abapfapfa+ kandi ntibigeze banzirikana.+ Ni abana batagira ubwenge, habe n’ubushishozi.+ Bazi ubwenge bwo gukora ibibi, ariko gukora ibyiza byo ntibabizi.+ 23  Nitegereje igihugu mbona kirimo ubusa,+ cyarahindutse umusaka; nitegereje ijuru mbona urumuri rwaryo rutakiriho.+ 24  Nitegereje imisozi mbona itigita, n’udusozi twose tunyeganyega.+ 25  Nakomeje kwitegereza, mbona nta muntu n’umwe wakuwe mu mukungugu uhari, n’inyoni zose zo mu kirere zahunze.+ 26  Nitegereje umurima w’ibiti byera imbuto mbona warahindutse ubutayu, n’imigi yacyo yose yarashenywe.+ Ibyo byose byakozwe na Yehova, bitewe n’uburakari bwe bugurumana. 27  Yehova aravuga ati “igihugu cyose kizahinduka umwirare;+ mbese sinzakirimbura nkagitsemba?+ 28  Ni cyo kizatuma igihugu gicura umuborogo,+ n’ijuru rikijima.+ Ni ukubera ko nabivuze, nkabitekerezaho, sinicuze, kandi sinzisubiraho.+ 29  Umugi wose urahunga+ bitewe n’urusaku rw’abagendera ku mafarashi n’abarashisha imiheto. Bahungiye mu bihuru no mu bitare.+ Imigi yose yaratawe, nta muntu ukiyibamo.” 30  None se ko wajyaga wambara imyenda y’umutuku, ukambara n’imirimbo ya zahabu, ukisiga irangi ry’umukara ku maso none ukaba usahuwe, uzaba uwa nde?+ Waruhijwe n’ubusa wigira mwiza.+ Abakurarikiraga baragutaye; basigaye bahiga ubugingo bwawe.+ 31  Numvise ijwi rimeze nk’iry’umugore urwaye, numva ijwi ry’ububabare nk’iry’umugore ubyara umwana we wa mbere;+ ni ijwi ry’umukobwa w’i Siyoni ukomeza gusamaguza. Akomeza gutega ibiganza+ agira ati “noneho ngushije ishyano, kuko ubugingo bwanjye burambiwe abicanyi!”+

Ibisobanuro ahagana hasi