Yeremiya 35:1-19

35  Ijambo ryaje kuri Yeremiya riturutse kuri Yehova ku ngoma ya Yehoyakimu+ mwene Yosiya umwami w’u Buyuda, rigira riti  “genda ujye mu muryango w’Abarekabu+ uvugane na bo maze ubazane mu nzu ya Yehova, ubashyire muri kimwe mu byumba byo kuriramo maze ubahe divayi banywe.”  Nuko mfata Yazaniya mwene Yeremiya mwene Habaziniya n’abavandimwe be n’abahungu be bose, n’abo mu muryango w’Abarekabu bose,  mbazana mu nzu ya Yehova mu cyumba cyo kuriramo+ cya bene Hanani mwene Igidaliya umuntu w’Imana y’ukuri, cyari iruhande rw’icyumba cyo kuriramo cy’abatware cyari hejuru y’icyumba cyo kuriramo cya Maseya mwene Shalumu+ umurinzi w’amarembo.  Hanyuma nshyira imbere y’Abarekabu ibikombe n’inkongoro birimo divayi ndababwira nti “nimunywe divayi.”  Ariko baransubiza bati “ntitunywa divayi, kuko sogokuruza Yonadabu mwene Rekabu+ yadutegetse ati ‘ari mwe cyangwa abana banyu, ntimukanywe divayi kugeza ibihe bitarondoreka.+  Kandi ntimukubake inzu cyangwa ngo mutere imbuto; ntimugatere uruzabibu kandi ntimukarutunge ngo rube urwanyu. Ahubwo mujye muba mu mahema iminsi yose yo kubaho kwanyu, kugira ngo muramire iminsi myinshi mu gihugu mutuyemo muri abimukira.’+  Bityo dukomeza kumvira sogokuruza Yehonadabu mwene Rekabu mu byo yadutegetse byose,+ twirinda kunywa divayi mu minsi yose yo kubaho kwacu, twebwe n’abagore bacu n’abahungu bacu n’abakobwa bacu,+  kandi ntitwubaka amazu ngo tuyabemo, kugira ngo tutagira inzabibu cyangwa imirima cyangwa imbuto. 10  Ahubwo dukomeza kwibera mu mahema tukumvira ibyo sogokuruza Yonadabu+ yadutegetse byose tukabikora.+ 11  Ariko igihe Nebukadinezari umwami w’i Babuloni yateraga igihugu,+ ni bwo twavuze tuti ‘nimuze tujye i Yerusalemu bitewe n’ingabo z’Abakaludaya n’ingabo z’Abanyasiriya, maze duture i Yerusalemu.’”+ 12  Nuko ijambo rya Yehova riza kuri Yeremiya rigira riti 13  “Yehova nyir’ingabo Imana ya Isirayeli aravuga ati ‘genda ubwire abantu b’i Buyuda n’abaturage b’i Yerusalemu uti “mbese ntimwakomeje gushishikarizwa kumvira amagambo yanjye?,”+ ni ko Yehova avuga. 14  “Dore itegeko Yehonadabu mwene Rekabu+ yategetse abahungu be ababuza kunywa divayi, bakomeje kuryumvira ntibanywa divayi kugeza magingo aya, kuko bumviye itegeko rya sekuruza.+ Naho jye narababwiraga, nkazinduka kare nkababwira,+ ariko mwanze kunyumvira.+ 15  Nakomeje kubatumaho abagaragu banjye bose b’abahanuzi,+ nkazinduka kare nkabatuma nti ‘ndabinginze nimuhindukire buri wese areke inzira ye mbi,+ mugorore imigenzereze yanyu,+ kandi ntimugakurikire izindi mana ngo muzikorere.+ Mukomeze gutura ku butaka nabahaye mwe na ba sokuruza.’+ Ariko mwanze kunyumvira, habe no kuntega amatwi.+ 16  Nyamara abahungu ba Yehonadabu mwene Rekabu+ bo bumviye itegeko sekuruza yabategetse;+ ariko ubu bwoko bwo bwanze kunyumvira.”’”+ 17  “Ni yo mpamvu Yehova Imana nyir’ingabo, Imana ya Isirayeli avuga ati ‘ngiye guteza u Buyuda n’abaturage b’i Yerusalemu bose ibyago byose navuze ko nzabateza,+ kuko nababwiye bakanga kumva, ngakomeza kubahamagara ariko ntibanyitabe.’”+ 18  Nuko Yeremiya abwira abo mu muryango w’Abarekabu ati “Yehova nyir’ingabo Imana ya Isirayeli aravuga ati ‘kubera ko mwumviye itegeko rya sokuruza Yehonadabu+ mugakomeza gukurikiza amategeko ye yose kandi mugakora ibyo yabategetse byose,+ 19  Yehova nyir’ingabo Imana ya Isirayeli aravuga ati “Yonadabu mwene Rekabu ntazabura umukomokaho uhagarara+ imbere yanjye iteka ryose.”’”+

Ibisobanuro ahagana hasi