Yeremiya 34:1-22

34  Ijambo ryaje kuri Yeremiya riturutse kuri Yehova, igihe Nebukadinezari umwami w’i Babuloni+ n’ingabo ze zose+ n’ubwami bwose bwo ku isi yategekaga,+ n’abo mu mahanga yose barwanyaga Yerusalemu n’imigi yayo yose,+ rigira riti  “Yehova Imana ya Isirayeli aravuga ati ‘genda ubwire Sedekiya umwami w’u Buyuda+ uti “Yehova aravuga ati ‘ngiye guhana uyu mugi mu maboko y’umwami w’i Babuloni+ kandi azawutwika.+  Nawe ntuzamucika, kuko uzafatwa ugahanwa mu maboko ye.+ Uzavugana n’umwami w’i Babuloni+ imbonankubone murebana mu maso, kandi uzajyanwa i Babuloni.’  Icyakora, umva ijambo rya Yehova, yewe Sedekiya umwami w’u Buyuda:+ ‘Yehova yavuze ibyawe ati “ntuzicwa n’inkota.  Uzapfa mu mahoro;+ kandi nk’uko boserezaga imibavu ba sokuruza bakubanjirije kuba abami,+ nawe bazakosereza imibavu,+ kandi bazakuririra+ bati ‘ayii databuja we!,’+ kuko ‘ari jye wavuze iryo jambo,’ ni ko Yehova avuga.”’”’”  Nuko umuhanuzi Yeremiya aragenda abwirira Sedekiya umwami w’u Buyuda ayo magambo yose+ i Yerusalemu,  igihe ingabo z’umwami w’i Babuloni zarwanyaga Yerusalemu n’imigi y’i Buyuda yose yari isigaye,+ ari yo Lakishi+ na Azeka,+ kuko iyo migi yari igoswe n’inkuta+ ari yo yari isigaye mu migi yose y’i Buyuda.+  Ijambo ryaje kuri Yeremiya riturutse kuri Yehova nyuma y’aho Umwami Sedekiya asezeraniye n’abantu bose bari i Yerusalemu ko bagombaga gutangaza umudendezo,+  buri wese akareka umugaragu we n’umuja we, Umuheburayo+ n’Umuheburayokazi bakagira umudendezo, kugira ngo badakomeza kubagira abagaragu babo kandi ari abavandimwe babo+ b’Abayahudi. 10  Nuko abatware bose+ barumvira, n’abantu bose bari basezeranye iryo sezerano ryo kureka abagaragu babo n’abaja babo bakagira umudendezo ntibakomeze kubagira abagaragu, barumvira barabareka baragenda.+ 11  Ariko nyuma yaho bisubiraho+ bagarura abagaragu babo n’abaja babo bari bahaye umudendezo, bongera kubagira abagaragu n’abaja.+ 12  Nuko ijambo rya Yehova riza kuri Yeremiya riturutse kuri Yehova rigira riti 13  “Yehova Imana ya Isirayeli aravuga ati ‘nagiranye isezerano na ba sokuruza+ igihe nabakuraga mu gihugu cya Egiputa,+ nkabavana mu nzu y’uburetwa,+ nti 14  “nyuma y’imyaka irindwi buri wese ajye arekura umuvandimwe we+ w’Umuheburayo+ yaguze,+ akaba yaramukoreye imyaka itandatu; ajye amureka agende.” Ariko ba sokuruza banze kunyumvira, habe no kuntega amatwi.+ 15  Uyu munsi namwe mwari mwahindukiye mukora ibyiza mu maso yanjye, buri wese aha mugenzi we umudendezo, kandi musezeranira imbere yanjye+ mu nzu yitiriwe izina ryanjye.+ 16  Hanyuma mwisubiraho+ maze muhumanya izina ryanjye,+ buri wese agarura umugaragu we n’umuja we, abo mwari mwaretse bakagenda nk’uko ubugingo bwabo bwabyifuzaga, mwongera kubagira abagaragu banyu n’abaja banyu.’+ 17  “Ni yo mpamvu Yehova avuga ati ‘ntimwanyumviye ngo mwubahirize umudendezo+ mwatangaje, ngo buri wese areke umuvandimwe we na mugenzi we bagende. None nanjye ngiye kubatangariza umudendezo,’+ ni ko Yehova avuga, ‘wo kwibasirwa n’inkota+ n’icyorezo+ n’inzara,+ ku buryo ubwami bwose bwo mu isi buzabireba bugahinda umushyitsi.+ 18  Nanone nzahana abantu batandukiriye isezerano ryanjye+ ntibakurikize amagambo yo mu isezerano basezeraniye imbere yanjye, igihe bacaga ikimasa mo kabiri+ bakanyura hagati y’ibice byacyo,+ 19  ari bo batware b’i Buyuda n’abatware b’i Yerusalemu+ n’abakozi b’ibwami n’abaturage bo mu gihugu bose banyuze hagati y’ibice bya cya kimasa. 20  Ni koko nzabahana mu maboko y’abanzi babo no mu maboko y’abahiga ubugingo bwabo;+ intumbi zabo zizaribwa n’ibiguruka mu kirere n’inyamaswa zo mu isi.+ 21  Sedekiya umwami w’u Buyuda+ n’abatware be, nzabahana mu maboko y’abanzi babo no mu maboko y’abahiga ubugingo bwabo, mbahane mu maboko y’ingabo z’umwami w’i Babuloni+ zasubiye inyuma zikava iwanyu.’+ 22  “‘Ngiye kubategeka,’ ni ko Yehova avuga, ‘kandi nzabagarura muri uyu mugi+ bawurwanye, bawufate maze bawutwike;+ imigi y’i Buyuda nzayihindura umwirare ye kugira abayituramo.’”+

Ibisobanuro ahagana hasi