Yeremiya 26:1-24

26  Mu ntangiriro y’ingoma ya Yehoyakimu+ mwene Yosiya umwami w’u Buyuda, iri jambo ryaturutse kuri Yehova rigira riti  “Yehova aravuga ati ‘hagarara mu rugo rw’inzu ya Yehova,+ maze ubwire abo mu migi yose y’u Buyuda baza gusengera mu nzu ya Yehova amagambo yose nzagutegeka kubabwira.+ Ntukagire ijambo na rimwe ukuraho.+  Wenda bazumva maze bahindukire, buri wese areke inzira ye mbi,+ kandi nanjye nzisubiraho ndeke kubateza ibyago natekerezaga kubateza bitewe n’imigenzereze yabo mibi.+  Uzababwire uti “Yehova aravuga ati ‘nimutanyumvira ngo mukurikize amategeko yanjye+ nabashyize imbere,+  kandi ngo mwumvire amagambo y’abagaragu banjye b’abahanuzi nabatumyeho, nkazinduka kare nkabatuma ariko ntimubumvire,+  nanjye iyi nzu nzayihindura nk’iy’i Shilo,+ n’uyu mugi nywugire umuvumo mu mahanga yose yo ku isi.’”’”+  Nuko abatambyi n’abahanuzi na rubanda rwose bumva Yeremiya avugira ayo magambo mu nzu ya Yehova.+  Yeremiya arangije kuvuga amagambo yose Yehova yari yamutegetse kubwira abantu bose, abatambyi n’abahanuzi na rubanda rwose baramufata maze baramubwira bati “urapfa nta kabuza!+  Kuki wahanuye mu izina rya Yehova uvuga uti ‘iyi nzu izaba nk’iy’i Shilo+ kandi uyu mugi uzahinduka amatongo ku buryo nta muntu n’umwe uzawusigaramo’?” Nuko abantu bose bakomeza gukoranira kuri Yeremiya, mu nzu ya Yehova. 10  Hanyuma abatware b’i Buyuda bumvise ayo magambo, bava ku nzu y’umwami bajya ku nzu ya Yehova,+ maze bicara mu muryango w’irembo rishya ry’inzu ya Yehova.+ 11  Nuko abatambyi n’abahanuzi babwira abatware na rubanda rwose bati “uyu muntu akwiriye gucirwa urwo gupfa+ bitewe n’ibyo yahanuriye uyu mugi nk’uko namwe mwabyiyumviye.”+ 12  Yeremiya abwira abatware bose na rubanda rwose ati “Yehova ni we wantumye kugira ngo mvuge amagambo yose mwumvise nahanuriye iyi nzu n’uyu mugi.+ 13  None rero, mugorore inzira zanyu n’imigenzereze yanyu,+ kandi mwumvire ijwi rya Yehova Imana yanyu, Yehova na we azisubiraho areke kubateza ibyago yavuze ko azabateza.+ 14  Naho jye, dore ndi mu maboko yanyu,+ munkorere icyo mubona ko ari cyiza kandi gikwiriye mu maso yanyu.+ 15  Gusa mumenye ko nimunyica muzaba mwishyizeho amaraso y’utariho urubanza, mwebwe n’uyu mugi n’abaturage bawo,+ kuko mu by’ukuri Yehova ari we wabantumyeho kugira ngo mbabwire aya magambo yose.”+ 16  Nuko abatware+ na rubanda rwose babwira abatambyi n’abahanuzi bati “uyu muntu ntakwiriye gucirwa urwo gupfa+ kuko ibyo yatubwiye yabivuze mu izina rya Yehova Imana yacu.”+ 17  Nanone, bamwe mu bakuru b’icyo gihugu barahaguruka batangira kubwira abantu bose bari bateraniye aho+ bati 18  “Mika+ w’i Moresheti+ yahanuye ku ngoma ya Hezekiya umwami w’u Buyuda,+ abwira abantu b’i Buyuda bose ati ‘Yehova nyir’ingabo aravuga ati “Siyoni izahingwa nk’umurima,+ kandi Yerusalemu izahinduka amatongo,+ n’umusozi w’urusengero ube nk’ahantu hirengeye h’ishyamba.”’+ 19  Mbese Hezekiya umwami w’i Buyuda n’Abayuda bose baramwishe? Mbese ntiyatinye Yehova bigatuma yurura Yehova,+ Yehova na we akisubiraho akareka kubateza ibyago yari yavuze ko yari kuzabateza?+ Ubwo rero, turashaka kwikururira ibyago bikomeye!+ 20  “Nanone hari undi muntu, ari we Uriya mwene Shemaya w’i Kiriyati-Yeyarimu,+ wahanuye mu izina rya Yehova. Yakomeje guhanurira uyu mugi n’iki gihugu, avuga amagambo ahuje n’aya Yeremiya yose. 21  Umwami Yehoyakimu+ n’abagabo be bose b’intwari n’abatware be bose bamaze kumva amagambo yahanuraga, umwami atangira gushakisha uko yamwica.+ Uriya abyumvise ashya ubwoba+ maze ahungira muri Egiputa. 22  Ariko Umwami Yehoyakimu yohereje abantu muri Egiputa, ari bo Elunatani mwene Akibori+ hamwe n’abandi bajyanye na we muri Egiputa. 23  Nuko bavana Uriya muri Egiputa bamuzanira Umwami Yehoyakimu, amwicisha inkota+ maze ajugunya umurambo we mu irimbi rya rubanda.” 24  Ariko ukuboko kwa Ahikamu+ mwene Shafani+ kwari kumwe na Yeremiya, kugira ngo adahanwa mu maboko ya rubanda ngo bamwice.+

Ibisobanuro ahagana hasi