Yeremiya 21:1-14

21  Ijambo+ ryaje kuri Yeremiya riturutse kuri Yehova, igihe Umwami Sedekiya+ yamutumagaho Pashuri+ mwene Malikiya na Zefaniya+ mwene Maseya wari umutambyi, agira ati  “tubarize Yehova+ kuko Nebukadinezari umwami w’i Babuloni aturwanya.+ Ahari Yehova azadukorera ibihuje n’imirimo ye yose itangaje, bitume asubirayo atureke.”+  Yeremiya arabasubiza ati “mugende mubwire Sedekiya muti  ‘Yehova Imana ya Isirayeli aravuga ati “ngiye guhindukiza intwaro z’intambara mufite, izo mukoresha murwanya umwami w’i Babuloni+ n’Abakaludaya+ babagoteye inyuma y’inkuta, nzikoranyirize hagati muri uyu mugi.+  Nanjye ubwanjye nzabarwanya+ nkoresheje ukuboko kwanjye gukomeye kandi kurambuye, mfite umujinya n’uburakari, ndetse uburakari bukaze.+  Nzakubita abatuye muri uyu mugi, abantu hamwe n’inyamaswa, kandi bazicwa n’icyorezo gikaze.”’+  “‘“Hanyuma y’ibyo,” ni ko Yehova avuga, “nzatanga Sedekiya umwami w’u Buyuda n’abagaragu be na rubanda n’abazasigara muri uyu mugi barokotse icyorezo n’inkota n’inzara, mbahane mu maboko ya Nebukadinezari umwami w’i Babuloni, mbahane mu maboko y’abanzi babo n’abahiga ubugingo bwabo, kandi azabicisha inkota.+ Ntazabababarira cyangwa ngo abagirire impuhwe, habe no kubagirira imbabazi.”’+  “Ubwire abo bantu uti ‘Yehova aravuga ati “dore mbashyize imbere inzira y’ubuzima n’inzira y’urupfu.+  Uzaguma muri uyu mugi azicwa n’inkota n’inzara n’icyorezo;+ ariko uzasohoka akishyira mu maboko y’Abakaludaya babagose azabaho, kandi azarokora ubugingo bwe.”’+ 10  “‘“Nahanze amaso uyu mugi ntagamije kuwugirira neza, ahubwo ari ukugira ngo nywuteze ibyago,”+ ni ko Yehova avuga. “Nzawuhana mu maboko y’umwami w’i Babuloni+ kandi azawutwika.”+ 11  “‘Nimwumve ijambo Yehova yavuze ku birebana n’abo mu rugo rw’umwami w’u Buyuda.+ 12  Mwa b’inzu ya Dawidi+ mwe, nimwumve ibyo Yehova avuga ati “buri gitondo+ mujye muca imanza zitabera,+ mukize uwanyazwe mumuvane mu maboko y’umuriganya+ kugira ngo uburakari bwanjye butabagurumanira nk’umuriro,+ bukabatwika muzira imigenzereze yanyu mibi, ntihagire ubasha kubuzimya.”’+ 13  “‘Yewe utuye mu kibaya we,+ dore ndaguteye wowe rutare ruri mu gihugu kiringaniye,’ ni ko Yehova avuga. ‘Naho mwe muvuga muti “ni nde uzamanuka ngo adutere? Kandi se ni nde uzinjira mu buturo bwacu?”+ 14  Nzabaryoza ibyo mwakoze+ nkurikije imbuto z’imigenzereze yanyu,’+ ni ko Yehova avuga. ‘Nzatwika ishyamba rye,+ umuriro ukongore ibimukikije byose.’”+

Ibisobanuro ahagana hasi