Yeremiya 16:1-21

16  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti  “ntugashakire umugore aha hantu cyangwa ngo uhabyarire abahungu n’abakobwa.+  Kuko Yehova yavuze iby’abahungu n’abakobwa bavukira aha hantu, na ba nyina bababyara ndetse na ba se bababyarira muri iki gihugu,+ ati  ‘bazicwa n’indwara+ kandi nta wuzabaririra,+ ndetse nta n’ubwo bazahambwa.+ Bazaba nk’amase ku gasozi,+ kandi bazicwa n’inkota n’inzara,+ intumbi zabo zibe ibyokurya by’ibiguruka byo mu kirere n’inyamaswa zo ku isi.’+  “Yehova aravuga ati ‘ntukinjire mu nzu y’abari mu birori byo kuboroga, kandi ntukaboroge cyangwa ngo wifatanye na bo mu kababaro.’+ “‘Kuko aba bantu nabakuyeho amahoro yanjye,’ ni ko Yehova avuga, ‘ndetse nabakuyeho ineza yanjye yuje urukundo n’imbabazi zanjye.+  Ari abakomeye ari n’aboroheje, bose bazapfira muri iki gihugu. Ntibazahambwa+ kandi abantu ntibazikubita mu gituza bababorogera, kandi nta wuzikebagura+ cyangwa ngo yiharanguze umusatsi abiraburira.+  Ntibazabaha ibyokurya byo kuyagira uwapfushije,+ kandi ntibazabaha igikombe cy’ihumure cyo kuyagira uwapfushije se cyangwa nyina.+  Ntuzinjire mu nzu y’ibirori, ngo wicazwe no gusangira na bo ibyokurya n’ibyokunywa.’+  “Yehova nyir’ingabo Imana ya Isirayeli aravuga ati ‘dore ngiye gutuma ijwi ryo kwishima n’ijwi ryo kunezerwa n’ijwi ry’umukwe n’ijwi ry’umugeni rishira aha hantu,+ mbikorere imbere y’amaso yanyu no mu gihe cyanyu.’ 10  “Kandi nubwira aba bantu ayo magambo yose na bo bakakubwira bati ‘kuki Yehova yavuze ko azaduteza ibyo byago byose bikomeye, kandi se ni irihe kosa twakoze cyangwa icyaha twakoreye Yehova Imana yacu ni ikihe?’+ 11  Nawe uzababwire uti ‘“byatewe n’uko ba sokuruza bantaye,”+ ni ko Yehova avuga, “bagakomeza gukurikira izindi mana bakazikorera kandi bakazikubita imbere.+ Ariko jye barantaye, ntibakomeza amategeko yanjye.+ 12  Namwe mwakoze ibibi birenze ibyo ba sokuruza bakoze,+ kandi buri wese akomeza kugenda akurikiza umutima we mubi winangiye+ ntanyumvire.+ 13  Nzabavana muri iki gihugu+ mbajugunye mu gihugu mutigeze kumenya,+ yaba mwe cyangwa ba sokuruza, kandi nimugerayo muzakorera izindi mana+ ku manywa na nijoro, kuko ntazabagaragariza ineza.”’ 14  “‘Ku bw’ibyo, iminsi igiye kuza,’+ ni ko Yehova avuga, ‘ubwo batazongera kuvuga bati “ndahiye Yehova Imana nzima yavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa!”+ 15  Ahubwo bazajya bavuga bati “ndahiye Yehova Imana nzima yavanye Abisirayeli mu gihugu cyo mu majyaruguru no mu bihugu byose yari yarabatatanyirijemo!” Kandi nzabagarura ku butaka bwabo nahaye ba sekuruza.’+ 16  “Yehova aravuga ati ‘dore ngiye gutumaho abarobyi benshi baze babarobe; nyuma yaho nzatumaho abahigi benshi+ kandi bazabahiga kuri buri musozi no kuri buri gasozi, no mu masenga yo mu bitare.+ 17  Kuko amaso yanjye ari ku nzira zabo zose. Ntibampishwe, n’ibyaha byabo ntibyahishwe amaso yanjye.+ 18  Nzabanza mbiture mu rugero rwuzuye amakosa n’ibyaha bakoze,+ kuko bahumanyije igihugu cyanjye.+ Umurage wanjye bawujuje ibigirwamana byabo biteye ishozi bitagira ubuzima, n’ibintu byabo byangwa urunuka.’”+ 19  Yehova, wowe mbaraga zanjye n’igihome cyanjye, wowe mpungiraho mu gihe cy’amakuba,+ amahanga azaza aho uri aturutse ku mpera z’isi+ avuge ati “ba sogokuruza nta kindi bari bafite uretse ibinyoma gusa,+ n’ibintu by’ubusa gusa bitagira umumaro.”+ 20  Mbese umuntu wakuwe mu mukungugu yakwiremera imana kandi izo mana atari imana nyamana?+ 21  “Dore ngiye kubamenyesha, ubu noneho ngiye kubamenyesha ukuboko kwanjye n’imbaraga zanjye,+ na bo bazamenya ko izina ryanjye ari Yehova.”+

Ibisobanuro ahagana hasi