Yeremiya 1:1-19

1  Amagambo ya Yeremiya+ mwene Hilukiya, umwe mu batambyi bo muri Anatoti,+ mu gihugu cya Benyamini.+  Ijambo rya Yehova ryamujeho ku ngoma ya Yosiya+ mwene Amoni,+ umwami w’u Buyuda, mu mwaka wa cumi n’itatu w’ingoma ye.+  Ryakomeje kumuzaho ku ngoma ya Yehoyakimu+ mwene Yosiya, umwami w’u Buyuda, kugeza ku iherezo ry’umwaka wa cumi n’umwe w’ingoma ya Sedekiya+ mwene Yosiya, umwami w’u Buyuda, kugeza igihe Yerusalemu yajyaniwe mu bunyage mu kwezi kwa gatanu.+  Ijambo rya Yehova ryanjeho rigira riti  “nakumenye+ ntarakuremera mu nda ya nyoko,+ kandi nakwejeje utaravuka,+ nkugira umuhanuzi uhanurira amahanga.”  Ariko ndavuga nti “nyamuneka Yehova, Mwami w’Ikirenga! Dore sinzi kuvuga,+ kuko nkiri umwana.”+  Ariko Yehova arambwira ati “ntuvuge uti ‘ndacyari umwana.’ Ahubwo abo nzagutumaho bose uzabasanga, n’icyo nzagutegeka cyose uzakivuga.+  Ntutinye mu maso habo,+ kuko ‘ndi kumwe nawe kugira ngo ngukize,’+ ni ko Yehova avuga.”  Nuko Yehova arambura ukuboko kwe akunkoza ku munwa.+ Hanyuma Yehova arambwira ati “dore nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe.+ 10  Uyu munsi nguhaye gutegeka amahanga n’ubwami,+ kugira ngo urandure kandi ugushe hasi,+ urimbure kandi usenye, wubake kandi utere.”+ 11  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti “Yeremiya we, urabona iki?” Nanjye nti “ndabona ishami ry’igiti cy’umuluzi.” 12  Nuko Yehova arambwira ati “warebye neza, kuko nkomeje kuba maso ku birebana n’ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze.”+ 13  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho ubwa kabiri rigira riti “urabona iki?” Nanjye nti “ndabona inkono y’umunwa munini ihungizwa, kandi umunwa wayo uhengetse werekeje mu majyepfo.” 14  Nuko Yehova arambwira ati “ibyago bizatera abaturage bose bo mu gihugu biturutse mu majyaruguru.+ 15  ‘Dore ngiye guhamagara imiryango yose yo mu bwami bwo mu majyaruguru,’ ni ko Yehova avuga;+ ‘kandi izaza maze buri muryango utere intebe yawo y’ubwami mu marembo ya Yerusalemu+ no ku nkuta ziyikikije zose, no ku migi yose y’u Buyuda.+ 16  Nzababwira imanza nabaciriye mbahora ubugome bwabo,+ kubera ko bantaye+ bagakomeza kosereza ibitambo izindi mana,+ kandi bakunamira imirimo y’amaboko yabo.’+ 17  “Ariko wowe uzakenyere,+ uhaguruke ubabwire ibyo ngutegeka byose. Ntukabatinye+ kugira ngo ntazatuma ugirira ubwoba imbere yabo. 18  Nanjye uyu munsi nkugize nk’umugi ugoswe n’inkuta, n’inkingi y’icyuma n’inkuta z’umuringa,+ kugira ngo uhangane n’igihugu cyose,+ uhangane n’abami b’u Buyuda n’abatware n’abatambyi na rubanda.+ 19  Na bo bazakurwanya, ariko ntibazagutsinda,+ kuko ‘ndi kumwe nawe+ kugira ngo ngukize,’+ ni ko Yehova avuga.”

Ibisobanuro ahagana hasi