Yakobo 5:1-20

5  Yemwe mwa bakire+ mwe, nimurire, muboroge bitewe n’imibabaro igiye kubageraho.+  Ubutunzi bwanyu bwaraboze n’imyambaro yanyu yariwe n’udukoko.+  Zahabu yanyu n’ifeza yanyu byariwe n’umugese, kandi uwo mugese ni wo uzaba umuhamya wo kubashinja kandi uzarya imibiri yanyu. Ikintu kimeze nk’umuriro+ ni cyo mwibikiye+ mu minsi y’imperuka.+  Dore ibihembo by’abakozi basaruye imirima yanyu ariko mukabibima,+ bikomeza gutaka,+ kandi amajwi y’abasaruzi batabaza+ yageze mu matwi+ ya Yehova nyir’ingabo.  Ku isi mwabayeho mu iraha kandi mwatwawe n’ibinezeza.+ Imitima yanyu imeze nk’amatungo akomeza kubyibuha kugeza ku munsi wo kubagwa.+  Mwaciriye umukiranutsi urubanza kandi muramwica. Arabarwanya.+  Nuko rero bavandimwe, mwihangane kugeza ku kuhaba+ k’Umwami. Dore umuhinzi akomeza gutegereza imbuto z’ubutaka z’agaciro kenshi, agakomeza kwihangana kugeza igihe aboneye imvura y’umuhindo n’iy’itumba.+  Namwe rero mukomeze kwihangana,+ mwikomeze imitima kuko kuhaba k’Umwami kwegereje.+  Bavandimwe, ntimukitotomberane kugira ngo mudacirwa urubanza.+ Dore umucamanza ahagaze ku rugi.+ 10  Bavandimwe, ku birebana no kwemera kugirirwa nabi+ no kwihangana,+ mukure icyitegererezo+ ku bahanuzi+ bahanuye mu izina rya Yehova.+ 11  Dore tuvuga ko abihanganye ari bo bahiriwe.+ Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu+ kandi mwabonye ibyo Yehova yamukoreye hanyuma,+ mwibonera ko Yehova afite urukundo rurangwa n’ubwuzu akaba n’umunyambabazi.+ 12  Ariko ikiruta byose bavandimwe, mureke kurahira rwose, mwaba murahira ijuru cyangwa isi, cyangwa indi ndahiro yose.+ Ahubwo Yego yanyu ijye iba Yego, na Oya yanyu ibe Oya, kugira ngo mudashyirwa mu rubanza.+ 13  Mbese muri mwe hari ubabazwa? Nakomeze asenge.+ Muri mwe hari unezerewe? Naririmbe za zaburi.+ 14  Muri mwe hari urwaye?+ Natumire abasaza+ b’itorero, na bo basenge bamusabira, bamusige amavuta+ mu izina rya Yehova. 15  Isengesho rivuganywe ukwizera rizatuma umurwayi akira,+ kandi Yehova azamuhagurutsa.+ Niba yaranakoze ibyaha, azabibabarirwa.+ 16  Nuko rero, mwaturirane+ ibyaha kandi musenge musabirana, kugira ngo mukire.+ Iyo umukiranutsi asenganye umwete, isengesho rye rigira imbaraga kubera ko risubizwa.+ 17  Eliya yari umuntu umeze nkatwe,+ nyamara yasenze asaba ko imvura itagwa,+ kandi koko imvura yamaze imyaka itatu n’amezi atandatu itagwa mu gihugu. 18  Hanyuma yongera gusenga, ijuru rigusha imvura n’igihugu cyera imbuto.+ 19  Bavandimwe, nihagira uwo muri mwe uyobywa akava mu kuri maze undi akamugarura,+ 20  mumenye ko ugaruye umunyabyaha akava mu nzira ye yo kuyoba+ azakiza ubugingo bwe urupfu,+ kandi azatwikira ibyaha byinshi.+

Ibisobanuro ahagana hasi