Umubwiriza 4:1-16

4  Nongeye gutekereza kugira ngo ndebe ibikorwa byose byo gukandamiza+ bikorerwa kuri iyi si, maze mbona amarira y’abakandamizwa,+ ariko ntibari bafite uwo kubahumuriza,+ kandi ababakandamizaga bari bafite ububasha ku buryo batari bafite uwo kubahumuriza.  Nuko nshima abapfuye kurusha abazima bakiriho.+  Abo bose barutwa n’utarigeze kubaho,+ utarigeze abona imirimo itera imiruho ikorerwa kuri iyi si.+  Jye ubwanjye nabonye ko imirimo yose iruhije n’imirimo yose ikoranywe ubuhanga,+ ari iyo gutuma umuntu agirira undi ishyari;+ ibyo na byo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y’umuyaga.  Umupfapfa aripfumbata+ maze akarya umubiri we.+  Urushyi rwuzuye ikiruhuko ruruta amashyi yuzuye imirimo iruhije no kwiruka inyuma y’umuyaga.+  Nongeye gutekereza kugira ngo ndebe ibitagira umumaro bikorerwa kuri iyi si:  habaho umuntu nyakamwe utagira mugenzi we,+ ntagire umwana cyangwa umuvandimwe;+ nyamara imirimo yose akorana umwete ntigira iherezo, n’amaso ye ntahaga ubutunzi.+ Aribwira ati “ibi nkorana umwete byose nkima ubugingo bwanjye ibyiza, mba nduhira nde?”+ Ibyo na byo ni ubusa, kandi ni imirimo itera imiruho.+  Ababiri baruta umwe+ kuko babona ingororano nziza y’imirimo bakorana umwete.+ 10  Kuko iyo umwe muri bo aguye, undi aramuhagurutsa.+ Ariko se bizagendekera bite umuntu umwe ugwa adafite uwo kumuhagurutsa?+ 11  Nanone kandi, iyo ababiri baryamanye barasusurukirwa; ariko se umuntu umwe yasusurukirwa ate?+ 12  Niyo umuntu yanesha umwe, ababiri bamunanira,+ kandi umugozi w’inyabutatu ntucika vuba. 13  Umusore ukennye ariko w’umunyabwenge+ aruta umwami ushaje ariko w’umupfapfa,+ utakimenya ko akeneye kuburirwa.+ 14  Yavuye mu nzu y’imbohe aba umwami+ nubwo mu bwami bw’uwo mwami yavutse ari umukene.+ 15  Nabonye abazima bose bagenda kuri iyi si, mbona uko bigendekera umusore uzungura umwami akajya mu cyimbo cye.+ 16  Nubwo abantu bose yategekaga batagira ingano,+ abazaza hanyuma ntibazamwishimira,+ kuko ibyo na byo ari ubusa, ni nko kwiruka inyuma y’umuyaga.+

Ibisobanuro ahagana hasi