Nehemiya 6:1-19

6  Sanibalati,+ Tobiya,+ Geshemu+ w’Umwarabu+ n’abandi banzi bacu bumvise ko nongeye kubaka urukuta,+ kandi ko nta cyuho na kimwe cyari gisigaye (nubwo icyo gihe nari ntaratera inzugi+ ku marembo),+  Sanibalati na Geshemu bahita bantumaho bati “ngwino duhurire+ muri umwe mu midugudu yo mu kibaya cya Ono.”+ Ariko bari bafite umugambi wo kungirira nabi.+  Nanjye mbatumaho intumwa+ nti “umurimo nkora urakomeye,+ sinshobora kumanuka. Nta mpamvu yatuma mpagarika umurimo ngo manuke mbasange.”+  Ariko bantumaho incuro enye zose bambwira ayo magambo, nanjye nkabasubiza ntyo.  Hanyuma ku ncuro ya gatanu Sanibalati+ antumaho umugaragu we ngo ambwire ayo magambo, afite n’urwandiko rufunguye mu ntoki ze.  Rwari rwanditswemo ngo “biravugwa mu mahanga, ndetse na Geshemu+ arabivuga, ko wowe n’Abayahudi mufite umugambi wo kwigomeka,+ akaba ari na yo mpamvu mwubaka urwo rukuta. Kandi biravugwa ko ugiye kubabera umwami.+  Biravugwa kandi ko hari abahanuzi washyizeho kugira ngo bakwamamaze muri Yerusalemu hose bavuga bati ‘mu Buyuda hari umwami!’ None rero, kubera ko izo nkuru zitazabura kugera ku mwami, ngwino tujye inama.”+  Ariko mutumaho nti “ibyo uvuga ntibyigeze bibaho,+ ahubwo ni ibyo wihimbiye mu mutima wawe.”+  Bose bageragezaga kudutera ubwoba bavuga bati “amaboko yabo+ azatentebuka maze bareke gukora uwo murimo.” Ariko ndakwinginze, ukomeze amaboko yanjye.+ 10  Nuko ninjira mu nzu ya Shemaya mwene Delaya mwene Mehetabeli, wari wikingiranye.+ Arambwira ati “duhurire+ mu nzu y’Imana y’ukuri, mu rusengero+ maze dukinge inzugi z’urusengero kuko bagiye kuza kukwica, ndetse bari buze kukwica nijoro.”+ 11  Ariko ndavuga nti “ese umugabo nkanjye yahunga?+ Kandi se ni nde muntu nkanjye wakwinjira mu rusengero agakomeza kubaho?+ Sininjiramo!” 12  Nuko mbigenzuye mbona ko atari Imana+ yari yamutumye, ahubwo ko yari yampanuriye+ ibyo bitewe n’uko Tobiya na Sanibalati+ bari bamuguriye.+ 13  Bari bamuguriye+ kugira ngo ntinye+ mbikore, kandi nimbikora bimbere icyaha,+ maze babyuririreho babone impamvu yo kumparabika+ maze banteshe agaciro.+ 14  Mana yanjye, wibuke+ ibyo Tobiya+ na Sanibalati bakoze byose, kandi wibuke umuhanuzikazi+ Nowadiya n’abandi bahanuzi bahoraga bagerageza kuntera ubwoba. 15  Amaherezo urukuta+ rwaje kuzura ku munsi wa makumyabiri n’itanu w’ukwezi kwa Eluli, mu minsi mirongo itanu n’ibiri. 16  Nuko abanzi+ bacu bose babyumvise n’amahanga yose yari adukikije abibonye, bakorwa n’isoni cyane, bamenya ko Imana yacu+ ari yo yatumye uwo murimo urangira. 17  Nanone muri iyo minsi, abatware+ b’i Buyuda bohererezaga Tobiya+ inzandiko nyinshi, na Tobiya akaboherereza izindi. 18  Abantu benshi b’i Buyuda bari baragiranye na we indahiro kubera ko yari umukwe wa Shekaniya mwene Ara,+ kandi umuhungu we Yehohanani yari yarashatse umukobwa wa Meshulamu+ mwene Berekiya. 19  Ndetse bahoraga bamuvuga neza imbere yanjye,+ kandi bakajya bamubwira ibyo navuze. Tobiya yahoraga anyoherereza inzandiko zo kuntera ubwoba.+

Ibisobanuro ahagana hasi