Nehemiya 5:1-19

5  Nuko abagabo n’abagore babo batera hejuru+ bitotombera abavandimwe babo b’Abayahudi.+  Bamwe baravugaga bati “abahungu bacu n’abakobwa bacu tubatangaho ingwate kugira ngo tubone ibinyampeke byo kurya maze tubeho.”+  Abandi bakavuga bati “imirima yacu n’inzabibu zacu n’amazu yacu tubitangaho ingwate+ kugira ngo tuzabone ibinyampeke mu gihe cy’inzara.”  Naho abandi bakavuga bati “twagujije amafaranga kugira ngo tubone ikoro ry’umwami,+ tugwatiriza imirima yacu n’inzabibu zacu.+  Kandi twe n’abavandimwe bacu turi bamwe,+ abahungu bacu n’abahungu babo na bo ni bamwe, none dore abahungu bacu n’abakobwa bacu tugiye kubamara tubagira abagaragu n’abaja,+ ndetse hari bamwe mu bakobwa bacu bamaze kuba abaja; nta n’ubundi bushobozi dufite kuko imirima yacu n’inzabibu zacu bifitwe n’abandi.”  Maze kumva ayo magambo bavugaga batera hejuru bitotomba, ndarakara cyane.  Mbitekerezaho mu mutima wanjye, nuko ngaya+ abakomeye n’abatware, ndababwira nti “buri wese muri mwe ashakira indonke+ ku muvandimwe we.” Nuko ntumiza iteraniro rinini kubera bo.+  Ndababwira nti “twakoze uko dushoboye kose ducungura+ abavandimwe bacu b’Abayahudi bari baraguzwe n’amahanga; none se namwe murashaka kugurisha abavandimwe banyu+ ngo abe ari twe tubacungura?” Babyumvise baraceceka, babura icyo bavuga.+  Nkomeza mbabwira nti “ibyo mukora ibyo si byiza.+ Mbese ntimwari mukwiriye kugenda mutinya+ Imana+ yacu, kugira ngo tudakomeza gutukwa+ n’amahanga atwanga?+ 10  Jye ubwanjye n’abavandimwe banjye n’abagaragu banjye tubaguriza amafaranga n’ibinyampeke. None rero, tureke kuguriza abantu tubaka inyungu.+ 11  Ndabinginze, kuva uyu munsi mubasubize imirima yabo,+ inzabibu zabo, imyelayo yabo n’amazu yabo, kandi mubasubize kimwe cy’ijana mwabakagaho inyungu ku mafaranga n’impeke na divayi nshya n’amavuta.” 12  Babyumvise baravuga bati “tuzabibasubiza+ kandi nta kindi tuzabishyuza.+ Tuzabikora nk’uko ubivuze.”+ Nuko mpamagara abatambyi ndabarahiza, ko bazakora ibihuje n’iryo jambo.+ 13  Hanyuma nkunkumura umwambaro wo mu gituza cyanjye, maze ndavuga nti “uku abe ari ko Imana ikunkumura umuntu wese utazasohoza iri jambo, imukure mu nzu ye no mu bintu yaronse; uku azabe ari ko akunkumurwa asigarire aho.” Iteraniro ryose ribyumvise riravuga riti “Amen!”+ Nuko basingiza Yehova.+ Hanyuma abantu baherako bakora ibihuje n’iryo jambo.+ 14  Nanone uhereye umunsi nagiriwe guverineri+ wabo mu gihugu cy’u Buyuda, kuva mu mwaka wa makumyabiri+ kugeza mu mwaka wa mirongo itatu n’ibiri+ w’ingoma y’umwami Aritazerusi,+ ni ukuvuga mu gihe cy’imyaka cumi n’ibiri, jye n’abavandimwe banjye ntitwigeze turya ibyokurya bigenewe guverineri.+ 15  Ababaye ba guverineri mbere yanjye bananizaga abantu, buri munsi bakabaka shekeli* mirongo ine zo kugura ibyokurya na divayi; n’abagaragu babo batwazaga abantu igitugu.+ Ariko jyewe sinigeze ngenza ntyo+ kuko ntinya Imana.+ 16  Ikindi kandi, natanze amaboko yanjye mu murimo wo kubaka uru rukuta,+ kandi abagaragu banjye bose barahahuriye maze bakora umurimo, nyamara nta murima twigeze duhabwa.+ 17  Kandi Abayahudi n’abatware, bose hamwe bakaba bari ijana na mirongo itanu, hamwe n’abadusangaga baturutse mu mahanga yari adukikije, bariraga ku meza yanjye.+ 18  Buri munsi hategurwaga ikimasa kimwe, intama esheshatu z’indobanure n’inyoni, kandi rimwe mu minsi icumi hagategurwa divayi+ nyinshi z’ubwoko bwose. Nyamara nubwo byari bimeze bityo, sinigeze nsaba ibyokurya bigenewe guverineri, kuko aba bantu bakoraga umurimo uruhije. 19  Mana yanjye, ujye unyibuka+ ungirire neza+ ku bw’ibyo nakoreye aba bantu byose.+

Ibisobanuro ahagana hasi