Nehemiya 2:1-20

2  Mu kwezi kwa Nisani+ k’umwaka wa makumyabiri+ w’ingoma y’umwami Aritazerusi,+ icyo gihe divayi yari iteretse imbere y’umwami, maze nk’uko byari bisanzwe mfata divayi nyihereza umwami.+ Ariko mbere hose sinari narigeze nsuhererwa imbere ye.+  Nuko umwami arambaza ati “kuki usuherewe+ kandi utarwaye? Ugomba kuba ufite ikigushengura umutima!”+ Mbyumvise ngira ubwoba bwinshi cyane.  Nuko nsubiza umwami nti “umwami arakabaho ibihe bitarondoreka!+ Icyambuza gusuherwa ni iki, ko umugi+ ba sogokuruza bahambwemo+ warimbuwe, n’amarembo yawo agakongorwa n’umuriro?”+  Umwami na we arambwira ati “none se urifuza iki?”+ Ako kanya mpita nsenga+ Imana nyir’ijuru.+  Hanyuma mbwira umwami nti “niba umwami abona ko bikwiriye+ kandi umugaragu wawe nkaba nkugiriyeho umugisha,+ nyohereza i Buyuda mu mugi ba sogokuruza bahambwemo, kugira ngo nongere nywubake.”+  Icyo gihe umwami yari yicaranye n’umwamikazi, maze arambwira ati “urugendo rwawe ruzamara igihe kingana iki kandi uzagaruka ryari?” Maze kumubwira igihe nzamara,+ abona kundeka ngo ngende.+  Nongera kubwira umwami nti “niba umwami abona ko bikwiriye, nampe inzandiko+ zo gushyira ba guverineri+ bo hakurya ya rwa Ruzi,+ kugira ngo bazandeke ntambuke ngere i Buyuda,  ampe n’urwandiko nshyira Asafu umurinzi w’ishyamba ry’umwami, kugira ngo azampe ibiti byo kubakisha amarembo y’Ingoro*+ y’urusengero,+ n’ibyo kubakisha inkuta+ z’umugi n’inzu nzajyamo.” Nuko umwami ampa izo nzandiko, bitewe n’ukuboko kwiza kw’Imana yanjye kwari kuri jye.+  Hanyuma ngera kuri ba guverineri+ bo hakurya ya rwa Ruzi maze mbaha inzandiko z’umwami. Nanone umwami yari yampaye abakuru b’ingabo n’abagendera ku mafarashi ngo tujyane. 10  Sanibalati+ w’Umuhoroni+ n’umugaragu Tobiya+ w’Umwamoni+ bumvise ko hari umuntu waje gushakira Abisirayeli ibyiza, birabababaza cyane.+ 11  Amaherezo ngera i Yerusalemu mpamara iminsi itatu. 12  Hanyuma nijoro ndabyuka ndi kumwe n’abandi bagabo bake, ariko sinagira uwo mbwira+ icyo Imana yanjye yashyize mu mutima wanjye ngo ngikorere Yerusalemu,+ kandi nta tungo nari mfite, keretse iryari rimpetse. 13  Nijoro ndasohoka, nyura mu Irembo ry’Igikombe+ imbere y’Iriba ry’Ikiyoka Kinini, nerekeza mu Irembo rinyuzwamo ivu ry’imyanda,+ ngenda ngenzura inkuta+ za Yerusalemu, ndeba ukuntu zasenyutse, n’ukuntu amarembo+ yayo yakongowe n’umuriro. 14  Nuko nyura iruhande rw’Irembo ry’Iriba+ no ku Kidendezi cy’Umwami, ariko itungo ryari rimpetse ntiryabona aho rinyura. 15  Muri iryo joro nkomeza kuzamuka mu kibaya,+ ngenda ngenzura inkuta. Ndangije ndahindukira, ndagaruka nyura mu Irembo ry’Igikombe.+ 16  Abatware+ ntibari bazi iyo nari nagiye n’icyo nakoraga, kandi nta cyo nari nakabwiye Abayahudi, abatambyi, ibikomangoma, abatware n’abandi bakoraga umurimo. 17  Amaherezo ndababwira nti “murabona imimerere ibabaje turimo, ukuntu Yerusalemu yarimbuwe, n’amarembo yayo agakongorwa n’umuriro. None nimuze twongere twubake inkuta za Yerusalemu kugira ngo tudakomeza kuba igitutsi.”+ 18  Nuko mbabwira ukuntu ukuboko+ kwiza kw’Imana yanjye kwari kuri jye,+ mbabwira n’amagambo umwami+ yambwiye. Babyumvise baravuga bati “nimucyo duhaguruke twubake.” Nuko bakomeza amaboko yabo kugira ngo bakore uwo murimo mwiza.+ 19  Sanibalati+ w’Umuhoroni n’umugaragu+ Tobiya+ w’Umwamoni,+ na Geshemu+ w’Umwarabu+ babyumvise, batangira kutunnyega+ no kuturebana agasuzuguro, maze baratubwira bati “ibyo mukora ibyo ni ibiki? Mbese murashaka kwigomeka ku mwami?”+ 20  Ariko ndabasubiza nti “Imana nyir’ijuru+ ni yo izatuma tugira icyo tugeraho,+ kandi natwe abagaragu bayo tuzahaguruka twubake; ariko mwebwe nta mugabane,+ nta n’uburenganzira cyangwa urwibutso+ mufite muri Yerusalemu.”

Ibisobanuro ahagana hasi