Nehemiya 11:1-36

11  Nuko abatware+ ba rubanda batura muri Yerusalemu,+ ariko ku basigaye bo muri rubanda hakoreshejwe ubufindo+ kugira ngo hatoranywe umuntu umwe mu bantu icumi ajye gutura muri Yerusalemu umurwa wera,+ abandi icyenda basigaye bature mu yindi migi.  Kandi rubanda rusabira umugisha+ abantu bose bitangiye+ gutura muri Yerusalemu.  Aba ni bo batware bo mu ntara+ y’u Buyuda batuye mu mugi wa Yerusalemu,+ ariko abandi Bisirayeli+ batura mu yindi migi y’u Buyuda hamwe n’abatambyi+ n’Abalewi+ n’Abanetinimu+ n’abana b’abagaragu ba Salomo,+ buri wese muri gakondo ye mu mugi w’iwabo.+  Muri Yerusalemu hatuye bamwe muri bene Yuda na bamwe muri bene Benyamini.+ Abatware bo muri bene Yuda ni Ataya mwene Uziya mwene Zekariya mwene Amariya mwene Shefatiya mwene Mahalaleli wo muri bene Peresi,+  na Maseya mwene Baruki mwene Kolihoze mwene Hazaya mwene Adaya mwene Yoyaribu mwene Zekariya wo mu muryango wa Shela.  Bene Peresi bari batuye muri Yerusalemu bose hamwe bari abagabo b’intwari magana ane na mirongo itandatu n’umunani.  Abatware bo muri bene Benyamini+ ni aba: Salu mwene Meshulamu+ mwene Yowedi mwene Pedaya mwene Kolaya mwene Maseya mwene Itiyeli mwene Yeshaya,  akurikirwa na Gabayi na Salayi; bose hamwe bari magana cyenda na makumyabiri n’umunani,  na Yoweli mwene Zikiri wari umutware wabo, na Yuda mwene Hasenuwa wari umutware wa kabiri w’umugi. 10  Mu batambyi hari Yedaya mwene Yoyaribu,+ Yakini,+ 11  Seraya mwene Hilukiya mwene Meshulamu+ mwene Sadoki+ mwene Merayoti mwene Ahitubu+ wari umutware w’inzu y’Imana y’ukuri, 12  n’abavandimwe babo bakoraga imirimo mu nzu y’Imana,+ bose hamwe bari magana inani na makumyabiri na babiri; na Adaya mwene Yerohamu+ mwene Pelaliya mwene Amusi mwene Zekariya mwene Pashuri+ mwene Malikiya,+ 13  n’abavandimwe be bari abatware b’amazu ya ba sekuruza,+ bose hamwe bari magana abiri na mirongo ine na babiri; na Amashisayi mwene Azareli mwene Ahuzayi mwene Meshilemoti mwene Imeri, 14  n’abavandimwe babo, abagabo b’abanyambaraga kandi b’intwari,+ bose hamwe bari ijana na makumyabiri n’umunani; kandi bari bafite umutware+ witwaga Zabudiyeli wakomokaga mu muryango w’abakomeye. 15  Mu Balewi+ hari Shemaya mwene Hashubu mwene Azirikamu mwene Hashabiya+ mwene Buni, 16  na Shabetayi+ na Yozabadi+ bo mu batware b’Abalewi, bagenzuraga imirimo itari iyo mu nzu y’Imana y’ukuri; 17  na Mataniya+ mwene Mika mwene Zabudi mwene Asafu+ waririmbishaga indirimbo zo gusingiza,+ agasingiza Imana mu gihe cy’isengesho,+ na Bakibukiya wari uwa kabiri mu bavandimwe be, na Abuda mwene Shamuwa mwene Galali+ mwene Yedutuni.+ 18  Abalewi bose bari batuye mu murwa wera+ bari magana abiri na mirongo inani na bane. 19  Abarinzi b’amarembo+ ni Akubu, Talumoni+ n’abavandimwe babo barindaga amarembo.+ Bose hamwe bari ijana na mirongo irindwi na babiri. 20  Abasigaye bo mu Bisirayeli no mu batambyi no mu Balewi batuye mu yindi migi yose yo mu ntara y’u Buyuda, buri wese atura muri gakondo ye.+ 21  Abanetinimu+ batuye muri Ofeli,+ kandi Ziha na Gishipa ni bo bari abatware b’Abanetinimu. 22  Umutware+ w’Abalewi bari batuye muri Yerusalemu ni Uzi mwene Bani mwene Hashabiya mwene Mataniya+ mwene Mika+ wo muri bene Asafu+ b’abaririmbyi,+ kandi ni we wari ushinzwe umurimo wo mu nzu y’Imana y’ukuri. 23  Umwami yari yarategetse ibyabo,+ kandi hari harashyizweho gahunda ihamye yo guha abaririmbyi ibyo bakeneraga buri munsi.+ 24  Petahiya mwene Meshezabeli wo muri bene Zera mwene Yuda ni we wafashaga umwami mu bibazo byose bya rubanda. 25  Naho mu midugudu+ n’imirima yari iyikikije, hari bamwe muri bene Yuda bari batuye i Kiriyati-Aruba+ no mu migi yari ihakikije, n’i Diboni n’imigi yari ihakikije, n’i Yekabuzeri+ n’imidugudu yaho, 26  n’i Yeshuwa n’i Molada+ n’i Beti-Peleti+ 27  n’i Hazari-Shuwali+ n’i Beri-Sheba+ n’imidugudu yari ihakikije, 28  n’i Sikulagi+ n’i Mekona n’imidugudu yari ihakikije, 29  no muri Eni-Rimoni+ n’i Zora+ n’i Yaramuti+ 30  n’i Zanowa+ no muri Adulamu+ n’imidugudu yaho, n’i Lakishi+ n’imirima yaho, no muri Azeka+ n’imigi yari ihakikije. Batura bahereye i Beri-Sheba bageza mu gikombe cya Hinomu.+ 31  Bene Benyamini na bo batura i Geba+ n’i Mikimashi+ no muri Ayiya+ n’i Beteli+ n’imidugudu yari ihakikije, 32  no muri Anatoti+ n’i Nobu+ no muri Ananiya, 33  n’i Hasori n’i Rama+ n’i Gitayimu+ 34  n’i Hadidi n’i Zeboyimu n’i Nebalati 35  n’i Lodi+ no muri Ono+ no mu gikombe cy’abanyabukorikori. 36  Kandi bamwe mu Balewi bahoze batuye muri gakondo ya Yuda bagiye guturana n’Ababenyamini.

Ibisobanuro ahagana hasi