Mariko 12:1-44

12  Nanone atangira kubabwirira mu migani ati “hari umuntu wateye uruzabibu,+ maze araruzitira, acukuramo urwengero, yubakamo n’umunara+ maze arusigira abahinzi+ ajya mu gihugu cya kure.+  Igihe cy’isarura kigeze, atuma umugaragu kuri abo bahinzi, kugira ngo bamuhe ku mbuto zo mu ruzabibu rwe.+  Ariko baramufata, baramukubita, baramwirukana agenda amara masa.+  Nanone yongera kubatumaho undi mugaragu; uwo we bamukomeretsa mu mutwe kandi baramwandagaza.+  Nuko abatumaho undi, maze we baramwica. Abandi benshi yabatumyeho, bamwe barabakubise, abandi barabica.  Umuntu umwe yari asigaranye, ni umuhungu we yakundaga cyane.+ Amubatumaho ku ncuro ya nyuma yibwira ati ‘umwana wanjye we bazamwubaha.’+  Ariko abo bahinzi barabwirana bati ‘uyu ni we muragwa.+ Nimuze tumwice, bityo umurage we uzabe uwacu.’+  Nuko baramufata baramwica,+ bamujugunya hanze y’uruzabibu.+  Nyir’uruzabibu azakora iki? Azaza arimbure abo bahinzi, maze uruzabibu+ aruhe abandi.+ 10  Ese ntimwigeze musoma ibi byanditswe ngo ‘ibuye+ abubatsi banze ni ryo ryabaye irikomeza imfuruka;+ 11  ibyo byaturutse kuri Yehova kandi ni ibitangaza mu maso yacu’?”+ 12  Babyumvise bashaka uko bamufata ariko batinya rubanda, kuko bamenye ko yaciye uwo mugani ari bo avugiraho. Nuko bamusiga aho baragenda.+ 13  Hanyuma bamutumaho bamwe mu Bafarisayo n’abayoboke b’ishyaka rya Herode+ kugira ngo bamufatire mu magambo ye.+ 14  Bahageze baramubwira bati “Mwigisha, tuzi ko uri umunyakuri kandi ko utita ku muntu uwo ari we wese, kuko utareba uko abantu bagaragara inyuma, ahubwo wigisha inzira y’Imana mu kuri:+ mbese amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro w’umubiri, cyangwa ntabyemera? 15  Tuzajye tuwutanga, cyangwa ntitukawutange?”+ Yesu atahura uburyarya bwabo, maze arababwira ati “ni iki gituma mungerageza? Nimunzanire idenariyo turebe.”+ 16  Barayimuzanira. Arababaza ati “iyi shusho n’inyandiko biriho ni ibya nde?” Baramusubiza bati “ni ibya Kayisari.”+ 17  Yesu na we arababwira ati “ibya Kayisari mubihe Kayisari,+ ariko iby’Imana mubihe Imana.”+ Nuko baramutangarira.+ 18  Abasadukayo baza aho ari, abo ni bo bavugaga ko nta muzuko ubaho, maze baramubaza+ bati 19  “Mwigisha, Mose yatwandikiye ko niba umuvandimwe w’umuntu apfuye agasiga umugore, ariko nta mwana asize, umuvandimwe we+ agomba gucyura uwo mugore kugira ngo amubyareho abana, bityo acikure umuvandimwe we.+ 20  Habayeho abavandimwe barindwi; uwa mbere ashaka umugore, apfa nta mwana asize.+ 21  Uwa kabiri aramucyura, ariko na we apfa nta mwana asize; n’uwa gatatu biba bityo. 22  Nuko bose uko ari barindwi ntibasiga urubyaro. Bose bamaze gupfa, uwo mugore na we arapfa.+ 23  None, mu gihe cy’umuzuko uwo mugore azaba muka nde, ko bose uko ari barindwi bamutunze?”+ 24  Yesu arababwira ati “mbese icyo si cyo gituma muyoba, kuko mutazi Ibyanditswe kandi ntimumenye ubushobozi bw’Imana?+ 25  Iyo bazuwe mu bapfuye, ari abagabo ntibashaka, n’abagore ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk’abamarayika mu ijuru.+ 26  Ariko ibyerekeye abapfuye n’uko bazuka, ntimwasomye mu gitabo cya Mose, mu nkuru ivuga iby’igihuru cy’amahwa, ukuntu Imana yamubwiye iti ‘ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n’Imana ya Yakobo’?+ 27  Si Imana y’abapfuye, ahubwo ni Imana y’abazima. Mwarayobye cyane.”+ 28  Nuko umwe mu banditsi wari waje aho akumva bamugisha impaka, amenya ko abashubije neza cyane, ni ko kumubaza ati “ni irihe tegeko riza imbere y’ayandi yose?”+ 29  Yesu aramusubiza ati “irya mbere ngiri: ‘umva Isirayeli we, Yehova ni we Mana yacu, kandi hariho Yehova umwe gusa,+ 30  kandi ukundishe Yehova Imana yawe umutima wawe wose n’ubugingo bwawe bwose n’ubwenge bwawe bwose n’imbaraga zawe zose.’+ 31  Irya kabiri ngiri: ‘ukunde mugenzi wawe nk’uko wikunda.’+ Nta rindi tegeko riruta ayo ngayo.” 32  Uwo mwanditsi aramubwira ati “Mwigisha, ubivuze neza mu kuri kose, ‘ni Umwe, kandi nta wundi keretse We’;+ 33  kandi uko kumukunda umuntu abigiranye umutima we wose n’ubwenge bwe bwose n’imbaraga ze zose, no gukunda mugenzi we nk’uko yikunda, biruta kure amaturo yose n’ibitambo byose bikongorwa n’umuriro.”+ 34  Avuze atyo, Yesu amenya ko asubizanyije ubuhanga, nuko aramubwira ati “nturi kure y’ubwami bw’Imana.” Ariko nta wongeye gutinyuka kugira icyo amubaza.+ 35  Hanyuma Yesu agiye kubasubiza, arababwira igihe yigishirizaga mu rusengero ati “bishoboka bite ko abanditsi bavuga ko Kristo ari mwene Dawidi?+ 36  Dawidi ubwe abwirijwe n’umwuka wera+ yaravuze ati ‘Yehova yabwiye Umwami wanjye ati “icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y’ibirenge byawe.”’+ 37  Ko Dawidi ubwe amwita ‘Umwami’ we, bishoboka bite ko yaba n’umwana we?”+ Icyo gihe hari abantu benshi bari bamuteze amatwi bishimye.+ 38  Akomeza kubigisha ababwira ati “mwirinde abanditsi+ bashaka kugenda bambaye amakanzu kandi bagashaka kuramukirizwa mu masoko, 39  bagashaka n’imyanya y’imbere mu masinagogi n’imyanya y’icyubahiro mu gihe cy’amafunguro ya nimugoroba.+ 40  Ni bo barya ingo+ z’abapfakazi, bagashaka urwitwazo rwo kuvuga amasengesho maremare; abo bazahabwa igihano kiremereye kurusha abandi.”+ 41  Nuko yicara aho yitegeye amasanduku y’amaturo,+ yitegereza uko abantu bashyiraga amafaranga mu masanduku y’amaturo; abantu benshi b’abakire bashyiragamo ibiceri byinshi.+ 42  Haza umupfakazi w’umukene ashyiramo uduceri tubiri tw’agaciro gake cyane.+ 43  Nuko Yesu ahamagara abigishwa be ngo bamwegere, arababwira ati “ndababwira ukuri ko uyu mupfakazi w’umukene ashyizemo menshi kuruta ayo abandi bose bashyize mu masanduku y’amaturo,+ 44  kuko bose bashyizemo ayo bakuye ku bibasagutse, ariko we mu bukene bwe yashyizemo ibyo yari afite byose, ibyo yari atezeho amakiriro.”+

Ibisobanuro ahagana hasi